Мищишин Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: iryna.myshchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

  • оцінювання якості та управлінська діяльність в сучасних закладах середньої освіти;
  • альтернативні форми здобуття середньої освіти, домашня освіта;
  • проблеми соціально-педагогічної роботи в Україні та за кордоном;
  • історичні традиції релігійно-морального виховання української молоді.

Наукові стажування:

з 15 лютого по 15 квітня 2018 р. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, кафедра філософії та педагогіки довідка № 14-25 від. 16.04.18.;

з 14 по 21 травня 2018р. Вроцлавський університет (Польща), Інститут педагогіки.  посвідчення IPed.630.5.2018.KO, 18.05.2018.

Курси підвищення кваліфікації  2020 р. „Цифрові компетенції в освіті” в ЛНУ ім. І. Франка з 27.01.20 до 07.02.20, (2 кредити ЄКТС), свідоцтво №01467243/02660 – 20.

Львівський національний університет імені Івана Франка, програма Вдосконалення викладацької майстерності. 1.10.21- 23.01.21. Сертифікат 02070987/000070-21. 6 кредитів.
Жешівський університет (Республіка Польща). 23.05.22-29.05.22. Тема «Організація та управління в системі соціальної роботи». Сертифікат від 29.05.22 .
Онлайн-тренінг з надання травмоінформованої допомоги під час навчання, підготований та проведений Гарвардською програмою з питань біженців. Сертифікат  від Гарвардської медичної школи та “Навчай для України”. 18.01.24.

Курси

Вибрані публікації

Більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

Т.Тхоржевська, Ю.Щербяк, І. Мищишин. Теоретико-методичні основи християнської педагогіки /Тхоржевська Т., Щербяк Ю., Мищишин І. – Тернопіль, 2002. – 480 с.

Мищишин І. Соціальна робота : навч. посібник / І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 160 с.

Біляковська О., Мищишин І., Цюра С.  Дидактика вищої школи : навч. посібник / О. Біляковська, І. Мищишин, С. Цюра. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 360 с.

Мищишин І., Мищишин О. Проблема налагодження педагогічної взаємодії з неповносправними студентами // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Випуск 25, Ч.2 Львів, 2009. С.232-240.

Мищишин І. Взаємодія «дитина – медіа»: позитиви, небезпеки, перспективи конструктивного діалогу // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Випуск 26. Львів, 2010. С.151-157.

Myszczyszyn I. Оpieka paliatywna jako środowisko wypalenia zawodowego pracownika socjalnego: realia ukraińskie / I. Myszczyszyn // Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce. 3-j ročník Košických dní sociálnej práce. – Košice. – 2014. – S.80-87. 

Myshchyshyn. I. Dynamics and factors of the development of social orpanhood in Ukraine / I. Myshchyshyn // Charity, philanthropy and social work. – Jarosław. – 2015. – №2. – S. 87-96

Myshchyshyn I. “CARITAS UKRAINE” Activity as an Example of Productive Activities of the Third Sector in the Sphere of Social Work / І. Myshchysyn // Interdisciplinary Approach in Social Problem Solving.  (Eds.),Pešatová, I., Szluz, B. & P. Walawender. – Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkynje v Ústí nad Labem, 2015. – S. 212–223.

Myszczyszyn I. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej na Ukrainie / I. Myszczyszyn // Wielowymiarowość wykluczenia społecznego. Diagnoza i profilaktyka, pod red. B. Szluz. – Spišská Nová Ves, Wyd. Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD Banícka, 2015. – S. 99–110. ISBN 978-80-971181-2-9 (peer-reviewed, Словаччина)

Myshchyshyn І., Tcura S. Contribution of orders and institutes of consecrated life of Ukrainian Greek-Catholic Church to the formation of national consciousness of Ukrainian children and youth / І. Myshchyshyn, S. Tcura // Czech-Polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno. – 2014. – Vol. 6 /2014/1. – P.20–29

Dmytro Hertsyuk, Iryna Myshchyshyn. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina from the End of the 19th Centuries to the 1930s. D. Hertsyuk, І. Myshchyshyn Czech-Polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno. – 2016. – Volume 820161, p. 77-87. (Web of Science)

Iryna Myshchyshyn. Przyczyny i formy przemocy psychicznej w rodzinie wobec dzieci na Ukrainie. Współczesna rodzina aspekty społeczno-prawne / pod redakcją naukową Beaty Szluz, Anny Szluz, Magdy Urbańskiejs, Rzeszów. 2017. S. 123-131. ISBN 978-83-7996-457-4

Iryna Myshchyshyn. Prevention of and counteraction to domestic violence on the example of the activity of the public organisation ‘Women’s perspectives’ Centre. Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Tom 3. / Redakcja Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska, Warszawa, 2017. s. 231-241. ISBN 978-83-62793-23-5

Ірина Мищишин, Світлана Цюра. Педагогічна й харитативна діяльність товариства „Захист для сиріт імені  Митрополита Андрея графа Шептицького” (Галичина, 1918–1939 рр.). Pedagogika. Tom XXVІ, nr 2. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / Pod red. K. Rędzińskiego, M.Łapota. – Częstochowa. 2017, s.283-294.

Мищишин І. Порадництво як форма психолого-педагогічної допомоги: змістові й технологічні аспекти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 33, Львів, 2018. – С. 158-166. 

M. Mykolaychuk, I. Myshchyshyn. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne przy cerkwiach na Ukrainie: rozwój, wlaṡciwoṡci, skuteczność. Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym / red. nauk. B. Szluz, A. Szluz. – Rzeszow : Uniwersytet Rzeszowski, 2018.  S. 147-160.

Tsiura S., Kalahurka K., Myshchyshyn I. Education as a National Value of Ukrainian Society on its Way of Gaining Independence in the West-Ukrainian Pedagogical Press of Galicia up to 1918 . Czech-Polish historical and pedagogical journal. Brno, 11/2019/1. P. 98-106. (Web of Science)

Мищишин І. Я. Професійне вигоряння менеджерів освітньої сфери: аналіз причин виникнення, шляхів запобігання й подолання. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 34, Львів, 2019. –  С. 163 – 170.

Мищишин І., Микитюк І. Особливості професійної компетентності вчителя інклюзивного класу початкової школи. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 34, Львів, 2019. – С. 171 – 178. 10586-20671-1-PB (2)

Мищишин І. Я., Калагурка Х. І. Професійна компетентність сучасного менеджера освіти. Молодь і ринок, №7 (174), липень 2019 с. 67-71. 167288-388801-1-PB (1)

Мищишин І., Дмитрів Ю. Чинники професійного самовизначення сучасних старшокласників. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – Рівне : РОІППО, 2020. – №2 (102). – С. 51-54.

K. Kalagurka, L. Vozniak, I. Myshchyshyn, O. Klontsak. Problem-based learning in the educational space of a modern primary school / Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 35, Львів, 2021. –  С. 94 – 101. 

Мищишин І. Європейський досвід оцінювання якості середньої освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 37, Львів, 2022. –  С.133-142. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11651

Мищишин І. Становлення і розвиток домашньої освіти в Польщі. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 38, Львів, 2023. –  С.181-190.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.38.11862

Мищишин І. Домашня форма навчання в Україні в контексті викликів воєнного стану. Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави : матеріали Всеукр. міжгалузевої наук.-практ. онлайн-конф. (Київ, 17–19 травня 2023 року) / Уклад.: Л. І. Ткаченко, В. М. Шульга. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2023. – С. 603-607. 

 

Наукова біографія

Народилася у Львові.

Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті імені Івана Франка, де з відзнакою закінчила фізичний факультет. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію “Моральне виховання української молоді у процесі співпраці школи, греко-католицької церкви і громадськості (Галичина, кін. ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)”. Науковий керівник – док. пед. наук, професор Ірина Євгенівна Курляк. З 1996 року асистент, з 2003 року  – доцент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р. У 2005 р. була стипендіатом Фонду Королеви Ядвіги в Ягелонському університеті. Стажувалась у Вроцлавському та Жешувському університетах. Член наукової ради міжнародного наукового журналу «Доброчинність, філантропія і соціальна робота» Вищої державної технічно-економічної школи ім. о. Броніслава Маркевича (Ярослав, Польща). Член групи рецензентів журналу„Seminare. Poszukiwania naukowe”(Польща) (CEJSH), (CEEOL), Crossref, (IC), BazHum database of humanities journals, (ERIH PLUS),  http://seminare.pl/o-nas/zespol-recenzentow-2018.   Керувала науковою роботою студентки І курсу магістратури факультету педагогічної освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Юлії Дмитрів, яка здобула диплом ІІ ступеня в ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (2020 р.). https://cutt.ly/ZfH8BRN.  Автор понад 100 наукових праць.

Розклад