Педагогіка (механіко-математичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мищишин І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Мищишин І. Я.
Ковалишин О. І.

Опис курсу

Дисципліна розроблена для студентів ІІІ курсу механіко-математичного факультету.

Метою курсу є: формування у студентів педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й
навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, розвиток
розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі
рівноправних суб’єктів, партнерів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є:

  • оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу;
  • сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та
    форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання;
  • формуванні адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної
    взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;
  • застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності
    під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Базова

1. Біляковська О. О. Дидактика середньої школи. Тексти лекцій. – Львів, 2011
2. Вишневський Омелян. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для
студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич:, 2003. – 528 с.
3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч.посібник. – К.: Вища
школа, 1995. – 237 с.
4. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки. – Львів, 2009
5. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для
самостійного вивчення дисципліни. – К., 2003. – 304 с.
6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. – 1999 р. – 350 с.
7. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.Зязюна. – К.:, 2004. – 422 с.
8. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології -К.: Вид. Дім «Слово», 2004. -616 с.
9. Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів
освіти. – К.: Видавничий центр „Академія", 2001. – 528 с. (Альма-матер).

Додаткова

1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. пос. К., 2006
2. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, екскалація, злагодження. К., 2003
3. Грабовська Л.С. Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001
4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. К., 2010.
5. Заячківська Н.М. Зміст освіти в середній загальноосвітній школі: Навч. метод. матер.-
Львів, 2001
6. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. – Львів, 2007
7. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Система освіти зарубіжних країн: Навчальний посібник. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 136 с.
8. Ковальчук О.Б. Діагностування результатів навчання. Навчальний посібник. Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 153с.
9. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки.
Навчальний посібник. – К.: т-во „Знання", КОО, 2003. – 450 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму