Соціальні аспекти інклюзії

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Мищишин І. Я.ФПС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПС-21доцент Мищишин І. Я.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня бакалавр факультету педагогічної освіти, спеціальності “Соціальна робота”. Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для організації соціальним працівником продуктивної взаємодії в інклюзивному середовищі. У курсі представлено огляд теоретичних основ соціальної інтеграції в сучасному світі, охарактеризовано моделі та практичні шляхи соціальної та освітньої інклюзії окремих категорій.

Рекомендована література

Базова:

 1. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. – Львів : Надія, 2000. – 255 с.
 2. Інклюзивна освіта. Посібник для батьків: посібник / Анна Креста, Джоана Блейз, Ольга Красюкова-Еннз. – К., 2012. – 116 с.
 3. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с.
 4. Соціальна та освітня інклюзія : історія, сучасність, перспективи розвитку : колективна монографія / за загальною редакцією С.П. Миронової, Л.Б. Платаш ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021
 5. Садова І. Інклюзія у закладах загальної середньої освіти України : тенденції розвитку: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2020. – 447 с.
 6. Найда Ю. Соціальна інклюзія : навчально-методичний посібник / [Ю.М. Найда, Т.М. Ткаченко] ; Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, Фонд Чарльза Стюарта Мотта. – Київ : Видавничий дім Плеяди, 2014. – 66 с.
 7. Нечепорчук А. Новий освітній простір. Безбар’єрність. Інформаційний посібник, 2019. – 151 с.

Додаткова:

 1. Давиденко Г.В. Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу : монографія / Г.В. Давиденко ; Національний авіаційний університет. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 313 с.
 2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І., – К.: 2007. – 128 с.
 3. Піронкова О. Технології стигматизації та інклюзії як альтернативні соціальні практики взаємодії з психічнохворими в сучасному суспільстві : монографія / Оксана Феліксівна Піронкова. – Харків : Око, 2016. – 398 с.
 4. Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія: навчально-методичний посібник / Найда Ю.М., Ткаченко Л.М. Під заг. ред. Даниленко Л.І., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 68 с.
 5. Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально-методичний посібник] / Упорядник Бондар К. М. – [2–ге вид., доп.]. – Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. – 170 с.
 6. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку : монографія / Ольга Ферт ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. –  431 с.

Силабус:

Завантажити силабус