Освітній менеджмент (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мищишин І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Мищишин І. Я.

Опис курсу

Дисципліна “Освітній менеджмент” в обсязі 4 кредити передбачена для студентів освітнього рівня магістр, спеціальності 012 Дошкільна освіта. Метою викладання навчальної дисципліни  є набуття студентами професійної компетентності для здійснення успішної управлінської діяльності в ЗДО.

Рекомендована література

Базова

 1. Андросюк В. М. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник /Віталій Андросюк ; Міністерство освіти і науки України. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. 199 с.
 2. Берека В. Є. Актуальні проблеми управління освітою /В.Є. Берека, І.М. Шоробура ; Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький : [Видавництво ХГПА], 2006. 142 с.
 3. Іванова Т. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю :навчально-методичний посібник /[Т.В. Іванова] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. Київ : Педагогічна думка, 2012. 137 с. .
 1. Корольчук М.С. Професійне вигоряння працівників освіти :монографія /М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, Л.І, Березовська ; Київський національний торговельно-економічний університет. 2017..  303 с.
 1. Крутій К. Планування роботи сучасного дошкільного навчального закладу: поняття, особливості, умови ефективної реалізації. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. 208 с.
 2. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті :дорожня карта керівника : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.І. Мармаза..Х. : Основа, 2007.  444 с.
 3. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу / упор. Н. Курочка, Н. Омельяненко. Тернопіль: Мандрівець, 2008. Ч. 1. 248 с.
 4. Пісоцька Л. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні: монографія. Хмельницький: ХГПА, 2009. 174 с.
 5. Cучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах глобальних викликів та реформ : монографія / [С.К. Хаджирадєва … [та ін.] ; за загальною редакцією С.К. Хаджирадєвої. – Миколаїв : Т.В. Ємельянова, 2017. –  164 с.
 6. Шоробура І. М. Педагогічний менеджмент :(курс лекцій) /І.М. Шоробура ; Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Кам’янець-Подільський, 2010.  – 190 с.
 7. Яцюк М. В. Мобінг: стратегії психологічного захисту / Марія Яцюк, Наталія Харченко. – Київ : Шкільний світ, 2019. –  101.

Додаткова:

 1. Дошкільна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. К., 2006. 120 с.
 2. Лаврук В. Внутрішній контроль :практичний порадник керівника загальноосвітнього навчального закладу /Василь Лаврук..Київ, 2014.  109 с.
 3. Лунячек В. Е. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник /В.Е. Лунячек ; Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління..Харків : Магістр, 2014. 511 с.
 4. Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу /упор. Л.Ківшарь. Тернопіль: Мандрівець, 2010. 328 с.
 5. Освітній менеджмент в умовах змін :навчальний посібник /Л. Калініна … [та ін.] ; за загальною редакцією В. Олійника, Н. Протасової ; Національна академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти НАПН України, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Луганськ : В.С. Рєзніков, 2011.  306 с.
 6. Семез А. А. Менеджмент в освіті :навчальний посібник /А .А. Семез ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кіровоград : М.В. Александрова, 2011.  167 с.
 7. Степанова Т., Курчатова А. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні: навч.-метод. пос. К.: Видавничий Дім «Слово», 2018. 236 с.

Матеріали

метОсвменедж20-21

Силабус

Завантажити силабус