Педагогіка і психологія вищої школи (магістри, 231)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мищишин І. Я.ФПС-51
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51доцент Мищишин І. Я.
1

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня магістр фізичного факультету, спеціальності 231 Соціальна робота. Соціально-психологічна реабілітація . Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для організації продуктивної педагогічної взаємодії викладача і студентів в умовах закладу вищої освіти. У курсі представлено огляд теоретичних основ педагогіки вищої школи та створено умови для набуття студентами практичних умінь організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, формування стратегії розвитку викладацької майстерності.

Рекомендована література

Базова

1.     Дидактика вищої школи: навч. посібник / О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

2.     Барановська Л.В. Педагогіка та психологія вищої: школи: навч. посб. / Л.В.Барановська. – К.: НАУ, 2015. – 240 с.

3.     «Педагогіка вищої школи». Навчальний посібник. / Уклад. А.В. Лисенко – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 102с. http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/5297/1/posibnukfinalredaktor.pdf

4.     Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2019. 472 с.

5.     Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В.А. Гладуш, Г.І. Лисенко. – Д.: Акцент ПП, 2014. – 416 с.

6.     Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29032/3/Higher_School_Pedagogy_2019.pdf

7.     Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. Київ: Академвидав, 2018. 456 с.

Додаткова:

8.     Зайченко І., Теслюк В., Каленський А. Основи педагогічної майстерності та етики викладача вищої школи: підручник. Київ : Ліра-К, 2018. 484 с.

9.     Закон України «Про вищу освіту» http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakonukrayiny-pro-vyschu-osvitu

10.  Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків, 2016. 260 с.

11.  Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / О.І. Федоренко, В.О. Тюріна, С.П. Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний, О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І. Федоренко. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. 240 с.

12.  Інноваційні освітні технології: навчально-методичний посібник / упорядник Л.М. Прокопів. Івано-Франківськ, 2020. 172 с.

13.  Європейський простір вищої освіти: параметри якості та експертизи: навчальний посібник / Укладачі: Батечко Н. Г., Бульвінська О. І., Локшина О. І., Мосьпан Н. В., Проценко О. Б., Сисоєва С. О., Соколова І. В.; За ред. Сисоєвої С. О. Київ, 2020. 152с. URL:https://www.researchgate.net/publication/347524438_Evropejskij_prostir_visoi_osviti_parametri_akosti_ta _ekspertiz

14.  Мищишин І. Я. Професійне вигоряння менеджерів освітньої сфери: аналіз причин виникнення, шляхів запобігання й подолання. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 34, Львів, 2019. –  С. 163 – 170.

15.  Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Навч.-метод. матеріали до вивчення теми “Суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій школі” з курсу “Педагогіка вищої школи”. Львів, 2007. 56 с.

16.   Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10- 2020.pdf

Силабус:

Завантажити силабус