Педагогіка (біологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Горук Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Горук Н. М.
Калагурка Х. І.

Опис курсу

Дисципліна викладається студентам ІІІ курсу біологічного факультету, спеціальності Біологія, Біохімія, Біофізика, Зоологія, Ботаніка, Фізіологія, Генетика, Мікробіологія та Вірусологія.

Метою вивчення курсу «Педагогіка» є формування у студентів педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, розвиток адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів, партнерів. В результаті вивчення курсу студенти отримають знання про тенденції розвитку сучасної освіти, особливості розвитку особистості, сутність, форми і методи виховання та навчання учнів; оволодіють уміннями та навичками організації навчально-виховного процесу, ефективного спілкування, вирішення конфліктів з учнями та аналізу педагогічних ситуацій.

Рекомендована література

1.      Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2002.
 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – К., 2008.
3.      Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
4.      Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.
5.      Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003.
 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.
 2. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. – Х., 2002.
 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. 2-е вид. – 1999.
 4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К., 2002.
 5. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1996.
 6. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Т.С. Кошманової. – Львів, 2005.
 7. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.
 8. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.
 9. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К., 2000.
 10. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002.
 11. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2002.
 12. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посібник. – К., 2007.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму