Педагогіка і психологія вищої школи

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
912доцент, доцент Федина В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
912доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Для філологічного факультету, спеціальності українська філологія, середня освіта.

Метою цього курсу є :

Підготовка фахівців до роботи у вищих навчальних закладах різних типів, організація як навчально-виховного процесу, так і науково-дослідної роботи в установах вищої освіти у контексті сучасних освітніх змін. Цей курс спрямований на формування у майбутніх викладачів розуміння процесів навчання і виховання студентів як організації взаємодії рівноправних суб’єктів спільної діяльності – викладача і студента, в процесі якої здійснюється  взаємовплив один на одного. Тематика, зміст програми орієнтовані на оволодіння майбутніми викладачами знаннями, уміннями та навичками організації навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти у контексті його вимог.

Завданнями дисципліни є:

 1. Формування у студентів знань, умінь та навичок організації навчального процесу у вищій школі;
 2. Набуття студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій та прийняття педагогічно правильних рішень;
 3. Розвиток у студентів позитивної мотивації в контексті вивчення дисципліни;
 4. Формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей викладача вищої школи та професійної компетентності в процесі виконання власної діяльності.

Рекомендована література

Базова література

 1. Безпалько В. П. Складові педагогічної технології / В. П. Безпалько. – М., 1989. – 192 с.
 2. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов младших курсов /Высш. шк. России. 1995. №3.
 3. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
 4. Зимняя Н.А.. Педагогическая психология. – М.: Логос. 2003. – 384 с.
 5. Кабанова–Меллер Е.Н. Психология формирования знаний и навыков. – М. 1982.
 6. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя – М., 2004.
 7. Карандашев Ю.Н. Психология развития. Ч 1. Введение. – Минск, 1997.
 8. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.
 9. Немов Р.С. Психология в трех книгах. Книга 2 Психология образования. 2-е издание. – М.: Просвещение,1995
 10. Нісімчук А. С, Падалка О. С, Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології навчальний посібник / А. С Нісімчук, О. С Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Видавничий центр “Просвіта”, 2000. – 368 с.
 11. Педагогіка і психологія вищої школи: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України / Л.М. Петренко (уклад.). — Ірпінь, 2007. — 78с.
 12. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підручник. – 2-е вид. – / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: К.: Каравела, 2008. – 352 с.
 13. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. -Т. 1.-2006.-816 с.
 14. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл. – К.: Вища школа, 2004. – 336 с.
 15. Современная западная философия. Словарь. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.
 16. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві. Вибр.тв.: у 5 т. К., 1988. – Т.2.
 17. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психолого- педагогічної праці: Навч.-метод.посібник – К., 2004.
 18. Чернилевский Д.В. Дидактическиетехнологии в высшейшколе: Учеб. Пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

Допоміжна література

 1. Голубев Киэво-Могилянская академия при жызни своего фундатора Киевського Митрополита Петра Могили К. 1890.
 2. Д’Суза Ентоні Сьогодніші лідери – надія на завтра / Пер. з англ. Остапа Гладкого, Львів, 2005.
 3. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. пособие. – М..: Академический проект, 2004. – 2-е изд. – 560 с.
 4. Професійна освіта : словник : навч.посіб. / Уклад. С. У. Гончаренко та ін.; За ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вища освіта, 2000. – 380 с.
 5. Савчин М.В. Соціальна психологія – Дрогобич, 2001.
 6. Шварцман К.А. Философия и воспитание. Критический анализ немарксистских концепций. – М.: Политиздат, 1989. – 208 с.

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму