Кафедра початкової та дошкільної освіти

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

СТРАТЕГІЯ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кафедра початкової та дошкільної освіти

Там, де ми, там – перемога!

    Кафедра початкової та дошкільної освіти  створена у 2013 році як кафедра початкової та корекційної освіти у структурі філологічного факультету. З 2015 року як самостійний структурний підрозділ розпочав роботу факультет педагогічної освіти і тоді ж набула самостійного статусу кафедра початкової та дошкільної освіти (в.о. завідувача кафедри на той час була Стахів Марія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент).

Яку ми й не прив’язували би вартість до самої освіти чи знання,

все-таки найвищим титулом хвали в очах наших буде мудрість.

Ані багатство, ані влада, ані могутність і сила

не окупить глупоти й не заступить мудрости;

без мудрости сила чи значення буде в найліпшім разі

робити враження якогось фізичного рідкісного явища,

а лише мудрість буде імпонуючим духовним людським явищем.

Андрей Шептицький

Кафедра початкової та дошкільної освіти розпочала свою діяльність у 2015 році. Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітніми програмами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта на денній та заочній формах навчання (освітні ступені – бакалавр та магістр).

Науково-педагогічний потенціал кафедри складають: професори, доценти, асистенти, керівники освітніх закладів – базових філій для проходження педагогічної практики студентами та магістрантами.

          Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою наукових тем: «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в контексті освітньої політики держави» (0121U110128) та «Теоретичні і практичні виміри лінгводидактики в сучасному освітньо-інформаційному просторі» (0121U110096).

Упродовж останніх років на кафедрі сформувалась предметна комісія викладачів дисциплін лінгводидактичного спрямування. Науково-педагогічні працівники забезпечують належний рівень викладання лінгвістичних та лінгводидактичних предметів, працюють над дослідженням різних концептів у площині сучасних лінгвістичних та методологічних розвідок

З вересня 2016 р. на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 015 Професійна освіта, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти. Навчання аспірантів здійснюється на денній, вечірній та заочній формах навчання, як на бюджетній основі, так і за кошти фізичних осіб. У лютому 2021 року відбувся перший захист дисертаційного дослідження аспіранткою кафедри Любас Анжелікою Андріївною.

         Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, підготовкою підручників та навчальних посібників, наукових та науково-методичних публікацій з проблем дошкільної та початкової освіти; дослідженнями сучасного стану та тенденцій розвитку лінгводидактики початкової освіти, базової середньої освіти та вищої педагогічної освіти; розвитком змісту і розробкою методичних систем навчання лінгвістичних дисциплін.

Викладачі кафедри виступають опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють над дисертаційними дослідженнями, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, беруть участь у проведенні та роботі наукових конференцій, семінарів різного рівня. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт.

          За період існування кафедри організовано:

 • дві Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (2015 р., 2016 р.) у межах плану роботи факультету педагогічної освіти;
 • шість студентських тематичних конференцій «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти» (березень 2016 р., березень 2017 р., березень 2018 р., березень 2019 р., березень 2020 р. (онлайн), березень 2021 р. (онлайн) (за матеріалами конференцій видано збірники тез)); студентські олімпіади в межах факультету педагогічної освіти;
 • щорічно друкується збірник студентських наукових праць «Освітній альманах», де свої перші наукові публікації друкують студенти та магістранти різних освітніх інституцій.

На кафедрі систематично проводяться теоретико-методологічні семінари, організовуються зустрічі, круглі столи, майстер-класи із вихователями закладів дошкільної освіти та вчителями початкової школи у контексті обговорення актуальних наукових, теоретико-практичних проблем дошкільної та початкової освіти. Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється тісна співпраця з відповідними кафедрами та факультетами Київського університету імені Бориса Грінченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Співробітники

завідувачМАЧИНСЬКА Наталія Ігорівназавідувач
професор (сумісник)ГАЛЯН Олена Іванівнапрофесор (сумісник)
професор (сумісник)МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівнапрофесор (сумісник)
доцент (сумісник)БІЛАН Олександра Іванівнадоцент (сумісник)
доцентБОЙКО Галина Олегівнадоцент
доцентВАСИЛЕНКО Ігор Ярославовичдоцент
доцентВОЙТОВИЧ Анна Юріївнадоцент
доцентДЕРКАЧ Юлія Ярославівнадоцент
доцентДЖУРА Наталія Миронівнадоцент
доцентЖАРКОВА Роксолана Євгеніївнадоцент
доцентКОСТЬ Світлана Петрівнадоцент
доцентКРОХМАЛЬНА Галина Іванівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Світлана Вікторівнадоцент
доцентНОВОСЕЛЬСЬКА Надія Тадеївнадоцент
доцентНОС Любов Степанівнадоцент
доцентПРОЦ Марта Орестівнадоцент
доцентПРОЦ Марта Орестівнадоцент
доцентСІРАНТ Неля Петрівнадоцент
доцентСТАХІВ Марія Олексіївнадоцент
асистент (сумісник)Haliuka Olhaасистент (сумісник)
асистентБУЩАК Ігор Миколайовичасистент
асистентВинницька-Юсипович Оксана Анастазіяасистент
асистент (сумісник)ГАЛЮКА Ольга Степанівнаасистент (сумісник)
асистентГАРАСИМІВ Ярослава Юріївнаасистент
асистентДЕЛЕНКО Валентина Богданівнаасистент
асистент (сумісник)КІРСАНОВА Олена Вікторівнаасистент (сумісник)
асистентКОБИЛЕЦЬКА Людмила Володимирівнаасистент
асистент (сумісник)КОС Леся Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентЛУЩИНСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентНАЗАРУК Любов Михайлівнаасистент
асистент (сумісник)НЕЖУРА Тетяна Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентРОСТИКУС Надія Петрівнаасистент
асистент (сумісник)СЕМЕРЯК Наталя Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентСОБЧУК Анна Адамівнаасистент
асистент (сумісник)ШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент (сумісник)
асистентЯВОРСЬКА Христина Олексіївнаасистент
лаборантГАЛЬЧИШАК Ірина Іванівналаборант
аспірант, асистент (сумісник)ВІНАРЧУК Наталія Миколаївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ВІНАРЧУК Наталія Миколаївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ТАБАКА Ольга Миронівнааспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Методичні матеріали для студентів освітнього рівня “Бакалавр”

 1. Програма-практики

 2. Програма навчальної дисципліни “Освітологія”

 3. Робоча програма навчальної дисципліни “Освітологія”

 4. Загальна інформація про кафедру та умови вступу

 5. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт


Методичні матеріали для студентів освітнього рівня “Магістр”

 1. Рецензія на магістерську роботу

 2. Відгук керівника

 3. Оформлення списку бібліографічних посилань

 4. Рекомендації щодо оформлення покликань у науковій роботі

 5. Приклад оформлення титульної сторінки магістерської роботи

 6. Практичні поради щодо оцінювання магістерських робіт

 7. Пам’ятка магістрам для виконання магістерських досліджень

 8. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів факультету педагогічної освіти

 9. Тематика магістерських робіт 013 ФПШ заочне

 10. Тематика магістерських робіт 013 ФПШ денне

 11. Тематика магістерських робіт 012 ФПД заочне

 12. Тематика магістерських робіт 012 ФПД денне


Монографії:

Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с.


Навчально-методичні видання:

Мачинська Н.І. Сучасні форми організації начального процесу у вищій школі: [навчально-методичний посібник] / Н.І.Мачинська, С.С.Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.


Публікації у наукометричних виданнях:

Kostashchuk O, Machynska N., Oliynyk M., Ivanchuk M. Professional Honor in the Pedagogical Activity of the Future Teacher // February 2020 Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12(1): 291-310 

 Dzikovska M., Machynska N. Challenges to Manage the Educational Process in the HEI during the Pandemic// Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala / 2020, Volume 12, Issue 1 Sup. 2, pages: 92-99 | 

Halian I., Lozynska S., Machynska N., Nos L., Derkach Y., Prots M., Popovych I. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators // Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528

Nataliya Machynska, S.V. Lozynska, Y.Y. Dekach, N.M. Vinarchuk. Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională: Vol. 13 No. 1 (2021) // 


 

Подання заяв на зарахування додаткових балів до рейтингу за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії

14.05.2021 | 18:27

Прийом заяв від студентів факультету педагогічної освіти денної форми навчання щодо нарахування додаткових балів за досягнення у:
— науковій роботі;
— громадському житті;
— творчій діяльності;
— спортивній діяльності
з метою включення в рейтинг для призначення академічної стипендії за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. триватиме по 31 травня 2021 року.
Заяви необхідно подавати в електронній формі на електронну скриньку
✉️ pedagogy.extra.points@gmail.com
Назва файлу: Прізвище група заява.
Назва файлів з підтвердженням матеріалів: Прізвище група стаття (тези тощо).
Тема листа: Додаткові бали Прізвище...

Читати »

Відбулася зустріч з абітурієнтами магістерських програм факультету педагогічної освіти

28.04.2021 | 11:12

26 квітня відбулася зустріч з абітурієнтами магістерських програм факультету педагогічної освіти.
З привітальним словом і загальними умовами вступу на магістратуру виступив декан факультету Дмитро Дмитрович Герцюк.
Завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, професор, доктор педагогічних наук Олена Валеріївна Квас та доцент, кандидат педагогічних наук Світлана Богданівна Цюра представили освітньо-професійну програму «Організація освітнього простору: організація та управління» (011 Освітні, педагогічні науки).
Особливості освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (012 Дошкільна освіта) розкрила доцент, кандидат педагогічних наук Світлана Вікторівна Лозинська.
Доцент, кандидат педагогічних...

Читати »

Відкрита лекція Марти Проц

21.04.2021 | 12:20

27 квітня 2021 року (вівторок) о 13.30 відбудеться відкрита лекція кандидата педагогічних наук, доцента кафедри початкової і дошкільної освіти Проц Марти Орестівни з навчальної дисципліни «Вибрані питання методик початкової освіти» на тему «Інтегроване навчання. Тематичний та діяльнісний підходи» для студентів ІV курсу спеціальності 013 «Початкова освіта».
Запрошуємо всіх охочих долучитися до заходу можна за покликанням на https://meet.google.com/ifx-ybfe-mkk

Читати »

Публічна лекція Надії Ростикус

20.04.2021 | 01:23

23 квітня 2021 року (п’ятниця) о 15.05 відбудеться публічна лекція кандидата педагогічних наук, асистента кафедри початкової і дошкільної освіти Надії Петрівни Ростикус з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови в початкових класах» на тему «Методика перевірки та аналізу учнівських робіт» для  студентів ІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта».
Запрошуємо всіх охочих долучитися  до заходу можна за  покликанням  на платформі  Zoom
Topic: Факультет Педагогічної освіти’s Zoom Meeting Публічна лекція Н.П.Ростикус
Time: Apr 23, 2021 02:45 PM Kiev
Join Zoom Meetin
https://zoom.us/j/97147526753
Meeting ID: 971 4752 6753

binary comment

Читати »