Кафедра початкової та дошкільної освіти

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

    Кафедра початкової та дошкільної освіти  створена у 2013 році як кафедра початкової та корекційної освіти у структурі філологічного факультету. З 2015 року як самостійний структурний підрозділ розпочав роботу факультет педагогічної освіти і тоді ж набула самостійного статусу кафедра початкової та дошкільної освіти (в.о. завідувача кафедри на той час була Стахів Марія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент).

Яку ми й не прив’язували би вартість до самої освіти чи знання,

все-таки найвищим титулом хвали в очах наших буде мудрість.

Ані багатство, ані влада, ані могутність і сила

не окупить глупоти й не заступить мудрости;

без мудрости сила чи значення буде в найліпшім разі

робити враження якогось фізичного рідкісного явища,

а лише мудрість буде імпонуючим духовним людським явищем.

Андрей Шептицький

Кафедра початкової та дошкільної освіти розпочала свою діяльність у 2015 році. Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітніми програмами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта на денній та заочній формах навчання (освітні ступені – бакалавр та магістр).

Науково-педагогічний потенціал кафедри складають: професори, доценти, асистенти, керівники освітніх закладів – базових філій для проходження педагогічної практики студентами та магістрантами.

          Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою наукових тем: «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в контексті освітньої політики держави» (0121U110128) та «Теоретичні і практичні виміри лінгводидактики в сучасному освітньо-інформаційному просторі» (0121U110096).

Упродовж останніх років на кафедрі сформувалась предметна комісія викладачів дисциплін лінгводидактичного спрямування. Науково-педагогічні працівники забезпечують належний рівень викладання лінгвістичних та лінгводидактичних предметів, працюють над дослідженням різних концептів у площині сучасних лінгвістичних та методологічних розвідок

З вересня 2016 р. на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 015 Професійна освіта, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти. Навчання аспірантів здійснюється на денній, вечірній та заочній формах навчання, як на бюджетній основі, так і за кошти фізичних осіб. У лютому 2021 року відбувся перший захист дисертаційного дослідження аспіранткою кафедри Любас Анжелікою Андріївною.

         Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, підготовкою підручників та навчальних посібників, наукових та науково-методичних публікацій з проблем дошкільної та початкової освіти; дослідженнями сучасного стану та тенденцій розвитку лінгводидактики початкової освіти, базової середньої освіти та вищої педагогічної освіти; розвитком змісту і розробкою методичних систем навчання лінгвістичних дисциплін.

Викладачі кафедри виступають опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють над дисертаційними дослідженнями, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, беруть участь у проведенні та роботі наукових конференцій, семінарів різного рівня. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт.

          За період існування кафедри організовано:

 • дві Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (2015 р., 2016 р.) у межах плану роботи факультету педагогічної освіти;
 • шість студентських тематичних конференцій «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти» (березень 2016 р., березень 2017 р., березень 2018 р., березень 2019 р., березень 2020 р. (онлайн), березень 2021 р. (онлайн) (за матеріалами конференцій видано збірники тез)); студентські олімпіади в межах факультету педагогічної освіти;
 • щорічно друкується збірник студентських наукових праць «Освітній альманах», де свої перші наукові публікації друкують студенти та магістранти різних освітніх інституцій.

На кафедрі систематично проводяться теоретико-методологічні семінари, організовуються зустрічі, круглі столи, майстер-класи із вихователями закладів дошкільної освіти та вчителями початкової школи у контексті обговорення актуальних наукових, теоретико-практичних проблем дошкільної та початкової освіти. Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється тісна співпраця з відповідними кафедрами та факультетами Київського університету імені Бориса Грінченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Співробітники

завідувачМАЧИНСЬКА Наталія Ігорівназавідувач
професорГАЛЯН Олена Іванівнапрофесор
професор (сумісник)МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівнапрофесор (сумісник)
доцент (сумісник)БІЛАН Олександра Іванівнадоцент (сумісник)
доцентБОЙКО Галина Олегівнадоцент
доцентВАСИЛЕНКО Ігор Ярославовичдоцент
доцентВОЙТОВИЧ Анна Юріївнадоцент
доцент, доцент (сумісник)ДЕРКАЧ Юлія Ярославівнадоцент, доцент (сумісник)
доцентДЖУРА Наталія Миронівнадоцент
доцентЖАРКОВА Роксолана Євгеніївнадоцент
доцентКОБИЛЕЦЬКА Людмила Володимирівнадоцент
доцентКОСТЬ Світлана Петрівнадоцент
доцентКРОХМАЛЬНА Галина Іванівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Світлана Вікторівнадоцент
доцентНОВОСЕЛЬСЬКА Надія Тадеївнадоцент
доцентНОС Любов Степанівнадоцент
доцентПРОЦ Марта Орестівнадоцент
доцентРОСТИКУС Надія Петрівнадоцент
доцентСІРАНТ Неля Петрівнадоцент
доцентСТАХІВ Марія Олексіївнадоцент
асистент (сумісник)Haliuka Olhaасистент (сумісник)
асистентБУЩАК Ігор Миколайовичасистент
асистент (сумісник)ВАСИЛЬКІВ Тетяна Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентВинницька-Юсипович Оксана Анастазіяасистент
асистент (сумісник)ГАЛЮКА Ольга Степанівнаасистент (сумісник)
асистентГАРАСИМІВ Ярослава Юріївнаасистент
асистентДЕЛЕНКО Валентина Богданівнаасистент
асистент (сумісник)КІРСАНОВА Олена Вікторівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)КОС Леся Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентЛУЩИНСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентНАЗАРУК Любов Михайлівнаасистент
асистент (сумісник)СЕМЕРЯК Наталя Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентСОБЧУК Анна Адамівнаасистент
асистент (сумісник)ШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент (сумісник)
асистентЯВОРСЬКА Христина Олексіївнаасистент
аспірант, асистент (сумісник)Vinarchuk Nataliiaаспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ВІНАРЧУК Наталія Миколаївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ВІНАРЧУК Наталія Миколаївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ТАБАКА Ольга Миронівнааспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Методичні матеріали для студентів освітнього рівня “Бакалавр”

 1. Програма-практики

 2. Програма навчальної дисципліни “Освітологія”

 3. Робоча програма навчальної дисципліни “Освітологія”

 4. Загальна інформація про кафедру та умови вступу

 5. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт


Методичні матеріали для студентів освітнього рівня “Магістр”

 1. Рецензія на магістерську роботу

 2. Відгук керівника

 3. Оформлення списку бібліографічних посилань

 4. Рекомендації щодо оформлення покликань у науковій роботі

 5. Приклад оформлення титульної сторінки магістерської роботи

 6. Практичні поради щодо оцінювання магістерських робіт

 7. Пам’ятка магістрам для виконання магістерських досліджень

 8. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів факультету педагогічної освіти

 9. Тематика магістерських робіт 013 ФПШ заочне

 10. Тематика магістерських робіт 013 ФПШ денне

 11. Тематика магістерських робіт 012 ФПД заочне

 12. Тематика магістерських робіт 012 ФПД денне


Монографії:

Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с.


Навчально-методичні видання:

Мачинська Н.І. Сучасні форми організації начального процесу у вищій школі: [навчально-методичний посібник] / Н.І.Мачинська, С.С.Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.


Наукові семінари аспірантів

Основи дисертаційного дослідження, Діденко О. В.

Публікації у наукометричних виданнях:

Kostashchuk O, Machynska N., Oliynyk M., Ivanchuk M. Professional Honor in the Pedagogical Activity of the Future Teacher // February 2020 Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12(1): 291-310 

 Dzikovska M., Machynska N. Challenges to Manage the Educational Process in the HEI during the Pandemic// Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala / 2020, Volume 12, Issue 1 Sup. 2, pages: 92-99 | 

Halian I., Lozynska S., Machynska N., Nos L., Derkach Y., Prots M., Popovych I. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators // Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528

Nataliya Machynska, S.V. Lozynska, Y.Y. Dekach, N.M. Vinarchuk. Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională: Vol. 13 No. 1 (2021) // 


Дослідження

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт

Методичні матеріали для студентів освітнього рівня “Магістр”

 1. Рецензія на магістерську роботу

 2. Відгук керівника

 3. Оформлення списку бібліографічних посилань

 4. Рекомендації щодо оформлення покликань у науковій роботі

 5. Приклад оформлення титульної сторінки магістерської роботи

 6. Практичні поради щодо оцінювання магістерських робіт

 7. Пам’ятка магістрам для виконання магістерських досліджень

 8. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів факультету педагогічної освіти

 9. Тематика магістерських робіт 013 ФПШ заочне

 10. Тематика магістерських робіт 013 ФПШ денне

 11. Тематика магістерських робіт 012 ФПД заочне

 12. Тематика магістерських робіт 012 ФПД денне

Відбулася команда лекція викладачів Університету Клягенфурт і Львівського національного університету імені Івана Франка

30.09.2021 | 19:15

29 вересня 2021р. на платформі Teams відбулася командна лекція на тему «Система освіти в Австрії: загальний огляд» за участю лекторів Андріани Мильчук (магістра Університету Клягенфурт, колишньої співробітниці відділу міжнародних зв’язків Педагогічного університетського коледжу ім. Віктора Франкля у Клягенфурті; вчителя англійської мови та мистецтва у двомовній середній школі у Відні, Австрія) і Галини Бойко (доцента кафедри початкової та дошкільної освіти).
Під час лекції студенти дізналися цікаві факти Австрії, австрійську систему освіти, зокрема дошкільну і початкову. Пані Андріана закцентувала увагу присутніх на...

Читати »

Запрошуємо на лекцію bak. mag. Andriana Mylchuk, BEd (from Austria) and PhD Halyna Boiko of the Department of Primary and Preschool Education

27.09.2021 | 22:32

We invite you to attend an open team teaching lecture by the bak. mag. Andriana Mylchuk, BEd (from Austria) and PhD Halyna Boiko of the Department of Primary and Preschool Education on the topic «Education System in Austria (general overview)» which will be held on Wednesday, September 29, 2021, at 15: 05-16: 25 by vocation in Teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aez8DAjGwF_qdDKEcP0L5MApfvmfPYSsEozs0pX0pqdE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a032ef6-17b4-444d-b35b-4c1ffd057434&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

Актуально! Сovid-вакцинування викладачів та працівників Університету

26.09.2021 | 15:59

Шановні колеги!
Повідомляємо, що з понеділка, 27.09.2021 р.,   буде здійснюватися covid-вакцинування викладачів та працівників Університету.
Щеплення буде проводити мобільна бригада 5 міської клінічної лікарня м. Львова.
Пропоновані вакцини: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca.
👆 Вакцинування відбуватиметься у Медпункті (головний корпус, вул. Університетська, 1, авдиторія 067) з 10:00 по 15:00.
❗️❗️ Обов’язково візьміть з собою паспорт та ідентифікаційний код, або е-документи у застосунку Дія.
Деканат

Читати »

Завершився перший модуль міжнародного проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»)

23.09.2021 | 20:07

У травні 2021 року Міністерством освіти і науки України було оголошено відкритий конкурс для розробників освітніх програм зі спеціальності 013 Початкова освіта серед закладів вищої та фахової передвищої освіти у межах міжнародного проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та Європейським Союзом.
Протягом вересня учасники проєкту взяли участь у першому Модулі, під час якого ознайомилися з фінською системою освіти.
Туя Лаурен та Наталія Софій презентували Проєкт, програми навчання та ролі учасників  представників ЗВО/ЗФПО
Професор Ярі...

Читати »

Вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів»

15.09.2021 | 10:35

Вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів»

Unicheck Україна та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти запрошують на вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів», який відбудеться 15 вересня 2021 року о 16:00.  
На вебінарі будуть розглядатися аспекти, які потрібно врахувати при створенні навчально методичних матеріалів, юридичні та нормативні рекомендації, які допоможуть створити програми й матеріали, що будуть відповідати вимогам сьогодення та допоможуть покращити стан академічної доброчесності у закладі освіти.
Безкоштовна реєстрація на онлайн зустріч за посиланням: https://cutt.ly/OWHxRXI

Читати »