Кафедра початкової та дошкільної освіти

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Репозитарій магістерських робіт
 • Практики
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра початкової та дошкільної освіти

Стратегія кафедри початкової та дошкільної освіти


Програма  завідувача кафедри


План роботи науковометодичних семінарів кафедри на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Там, де ми, там – перемога!

    Кафедра початкової та дошкільної освіти  створена у 2013 році як кафедра початкової та корекційної освіти у структурі філологічного факультету. З 2015 року як самостійний структурний підрозділ розпочав роботу факультет педагогічної освіти і тоді ж набула самостійного статусу кафедра початкової та дошкільної освіти (в.о. завідувача кафедри на той час була Стахів Марія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент).

Яку ми й не прив’язували би вартість до самої освіти чи знання,

все-таки найвищим титулом хвали в очах наших буде мудрість.

Ані багатство, ані влада, ані могутність і сила

не окупить глупоти й не заступить мудрости;

без мудрости сила чи значення буде в найліпшім разі

робити враження якогось фізичного рідкісного явища,

а лише мудрість буде імпонуючим духовним людським явищем.

Андрей Шептицький

Кафедра початкової та дошкільної освіти розпочала свою діяльність у 2015 році. Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітніми програмами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта на денній та заочній формах навчання (освітні ступені – бакалавр та магістр).

Науково-педагогічний потенціал кафедри складають: професори, доценти, асистенти, керівники освітніх закладів – базових філій для проходження педагогічної практики студентами та магістрантами.

          Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою наукових тем: «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в контексті освітньої політики держави» (0121U110128) та «Теоретичні і практичні виміри лінгводидактики в сучасному освітньо-інформаційному просторі» (0121U110096).

Упродовж останніх років на кафедрі сформувалась предметна комісія викладачів дисциплін лінгводидактичного спрямування. Науково-педагогічні працівники забезпечують належний рівень викладання лінгвістичних та лінгводидактичних предметів, працюють над дослідженням різних концептів у площині сучасних лінгвістичних та методологічних розвідок

З вересня 2016 р. на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 015 Професійна освіта, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти. Навчання аспірантів здійснюється на денній, вечірній та заочній формах навчання, як на бюджетній основі, так і за кошти фізичних осіб. У лютому 2021 року відбувся перший захист дисертаційного дослідження аспіранткою кафедри Любас Анжелікою Андріївною.

         Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, підготовкою підручників та навчальних посібників, наукових та науково-методичних публікацій з проблем дошкільної та початкової освіти; дослідженнями сучасного стану та тенденцій розвитку лінгводидактики початкової освіти, базової середньої освіти та вищої педагогічної освіти; розвитком змісту і розробкою методичних систем навчання лінгвістичних дисциплін.

Викладачі кафедри виступають опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють над дисертаційними дослідженнями, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, беруть участь у проведенні та роботі наукових конференцій, семінарів різного рівня. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт.

          За період існування кафедри організовано:

 • дві Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (2015 р., 2016 р.) у межах плану роботи факультету педагогічної освіти;
 • шість студентських тематичних конференцій «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти» (березень 2016 р., березень 2017 р., березень 2018 р., березень 2019 р., березень 2020 р. (онлайн), березень 2021 р. (онлайн) (за матеріалами конференцій видано збірники тез)); студентські олімпіади в межах факультету педагогічної освіти;
 • щорічно друкується збірник студентських наукових праць «Освітній альманах», де свої перші наукові публікації друкують студенти та магістранти різних освітніх інституцій.

На кафедрі систематично проводяться теоретико-методологічні семінари, організовуються зустрічі, круглі столи, майстер-класи із вихователями закладів дошкільної освіти та вчителями початкової школи у контексті обговорення актуальних наукових, теоретико-практичних проблем дошкільної та початкової освіти. Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється тісна співпраця з відповідними кафедрами та факультетами Київського університету імені Бориса Грінченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Співробітники

завідувачМАЧИНСЬКА Наталія Ігорівназавідувач
професорГАЛЯН Олена Іванівнапрофесор
професор (сумісник)МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівнапрофесор (сумісник)
доцент (сумісник)БІЛАН Олександра Іванівнадоцент (сумісник)
доцентБОЙКО Галина Олегівнадоцент
доцентВАСИЛЕНКО Ігор Ярославовичдоцент
доцентВОЙТОВИЧ Анна Юріївнадоцент
доцентДЕЛЕНКО Валентина Богданівнадоцент
доцентДЕРКАЧ Юлія Ярославівнадоцент
доцент (сумісник)ДЖУРА Наталія Миронівнадоцент (сумісник)
доцентКОБИЛЕЦЬКА Людмила Володимирівнадоцент
доцентКОСТЬ Світлана Петрівнадоцент
доцентКРОХМАЛЬНА Галина Іванівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Світлана Вікторівнадоцент
доцентЛУЩИНСЬКА Олена Володимирівнадоцент
доцентНОВОСЕЛЬСЬКА Надія Тадеївнадоцент
доцентНОС Любов Степанівнадоцент
доцентПОДАНОВСЬКА Галина Володимирівнадоцент
доцентПРОЦ Марта Орестівнадоцент
доцентРОСТИКУС Надія Петрівнадоцент
доцентСІРАНТ Неля Петрівнадоцент
доцентСІРАНТ Неля Петрівнадоцент
доцентСОБЧУК Анна Адамівнадоцент
доцентСТАХІВ Марія Олексіївнадоцент
доцентШАРАН Олександра Василівнадоцент
доцентЯРЕМЧУК Наталія Ярославівнадоцент
асистентTURKO Bohdanna Bohdanivnaасистент
асистентБУЩАК Ігор Миколайовичасистент
асистентВинницька-Юсипович О. А.асистент
асистентГАЛЮКА Ольга Степанівнаасистент
асистентГАРАСИМІВ Ярослава Юріївнаасистент
асистентКЛОЧКО Наталія Володимирівнаасистент
асистент (сумісник)КОС Леся Володимирівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)СЕМЕРЯК Наталя Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентТУРКО Богданна Богданівнаасистент
асистентШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент
асистентЯВОРСЬКА Христина Олексіївнаасистент
лаборант, асистент (сумісник)ХЛАНТА Євгенія Михайлівналаборант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)Vinarchuk Nataliiaаспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ВІНАРЧУК Наталія Миколаївнааспірант, асистент (сумісник)
викладач, асистент (сумісник)ТАБАКА Ольга Миронівнавикладач, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С.О.Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.


Lubelski Rocznik Pedagogiczny [Електронний ресурс] / Nadiya Ashytok, Anna Marta Żukowska, Marija Czepil та ін.] // Vol 37, No 2. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc. 


Machynska N., Smolinska O. Pedagogical potential for professional preparation of masters / Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by autors. – 2nd td. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. – C.354-374 // 


Machynska Natalia. Modern aspects of pedagogical education specialists’ professional training in the vector of pre-school education / N. Machynska // Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / Ed. by Prof. Valentyna Kushnir ‒ Hameln : InterGING, 2020.‒259 с. – С.218 – 238. 


Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с.


Навчально-методичні видання:

Мачинська Н.І. Сучасні форми організації начального процесу у вищій школі: [навчально-методичний посібник] / Н.І.Мачинська, С.С.Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.


Галян О. Психолого-педагогічна експертиза: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2014. 176 с.


Галян О. Педагогічна психологія вищої школи: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2010. 100 с.


Галян О. Педагогіка суб’єктності: методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. 96 с.


Наукові семінари аспірантів

Основи дисертаційного дослідження, Діденко О. В.

Публікації у наукометричних виданнях:

Kostashchuk O, Machynska N., Oliynyk M., Ivanchuk M. Professional Honor in the Pedagogical Activity of the Future Teacher // February 2020 Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12(1): 291-310 


 Dzikovska M., Machynska N. Challenges to Manage the Educational Process in the HEI during the Pandemic// Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala / 2020, Volume 12, Issue 1 Sup. 2, pages: 92-99 | 


Halian I., Lozynska S., Machynska N., Nos L., Derkach Y., Prots M., Popovych I. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators // Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528


Nataliya Machynska, S.V. Lozynska, Y.Y. Dekach, N.M. Vinarchuk. Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională: Vol. 13 No. 1 (2021) // 


Novoselska N., Budnyk O., Fomin K., Voitovych A. Preparing Teachers to Organize Dialogic Learning of Students: Communicative Aspect. Revista Inclusiones. Vol. 7. Núm. 4. Octubre/Diciembre, 2020. Pp. 117-129. ISSN 0719-4706 (Web of Science).


Budnyk, O., Sydoriv, S., Serman, L., Lushchynska, O., Tsehelnyk, T., & Matsuk, L. (2022). Inclusive education in rural schools of Ukraine or how to ensure quality inclusive education in rural schools in Ukraine?. Revista Brasileira De Educação Do Campo, 7, e13940. 


Нормативні документи, якими керується кафедра у своїй діяльності

 1. Статут Львівського національного університету імені Івана Франка


 2. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка


 3. Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка


 4. Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році


 5. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка


 6. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка


 7. Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 8. Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 9. Проект-положення про забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 10. Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

 11. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 12. Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

 13. Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 14. Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу

 15. Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

 16. Положення про проведення практик студентів

 17. Порядок повторного вивчення окремих дисциплін

 18. Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 19. Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 20. Тимчасове положення про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 21. Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка

 22. Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті

 23. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 24. Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університеті імені Івана Франка

 25. Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам

 26. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

 27. Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 28. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти

 29. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти

 30. Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам

 31. Правила призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 32. Постанова про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 33. Колективний договір. Розділ 9. Соціальні гарантії та заохочення студентів, аспірантів Університету

 34. Положення про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка

 35. Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка


План роботи науково-методичного семінару

ПОЧАТКОВА ОСВІТА (2022 р.)

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ

ІГРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА БАТЬКІВ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В МЕТОДИЦІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

STORYTELLING ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ

РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ МОВИ Й МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ СИСТЕМИ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ЦИФРОВІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ – ВАГОМОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВНО – ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

РОЛЬ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС УРОКІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ

ІГРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (2022 р.)

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОБОТА З КАЗКОЮ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІІЛЬНОГО ВІКУ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЗМІСТ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПОЧАТКОВА ОСВІТА (2023 р.)

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАНЯТТЯХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙНДМЕПІНГУ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В АВСТРАЛІЇ ТА УКРАЇНІ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У БУКВЕНИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (2023 р.)

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ ІГРАШКОЮ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ПРАЦЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дослідження

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт


Методичні матеріали для студентів освітнього рівня “Магістр”

 1. Тематика магістерських 2022-2023  ФПДМ-11з Заочна форма


 2. Тематика магістерських 2022-2023 ФПДМ-12з Заочна форма


 3. Тематика магістерських 2022-2023  ФПШМ-11 Денна форма


 4. Тематика магістерських 2022-2023  ФПШМ-11з Заочна форма


 5. Тематика магістерських 2022-2023  ФПШМ-12з Заочна форма


 6. Тематика магістерських 2022-2023  ФПШМ-13з Заочна форма


 7. Тематика магістерських 2021-2022  Заочна форма


 8. Тематика магістерських 2021-2022  Денна форма


 9. Тематика магістерських робіт ДО 2021-2022


 10. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт (2022 р.).


 11. Додаток А Приклад оформлення титульної сторінки


 12. Додаток Б Приклад оформлення ЗМІСТУ


 13. Додаток В Орієнтовний зразок ВСТУПУ


 14. Додаток Д Оформлення СПИСКУ ВИКОРИСТАНИ Х ДЖЕРЕЛ (1)


 15. Додаток Е Приклад оформлення покликань


 16. Додаток Ж Відгук наукового керівника


 17. Додаток З Рецензія


 18. Додаток И Система оцінювання


 19.  Додаток К Орієнтовний графік виконання МР


Запрошення. Лекція професора Дениса Угрина на тему “Як покращити психічне здоров’я”

14.05.2024 | 14:31

Покликання на нараду 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc4ZWJlNmItZWE1OS00NTQwLTgxZTMtM2EyMmM1MTg4Y2Zi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f42e7b73-4cdd-4bd7-ac70-b63731dc74dd%22%7d  
Ідентифікатор наради: 394 936 937 368 
Код доступу: B6JYiB 
 

Читати »

Грані міжнародної співпраці. Стажування доцентки Юлії Деркач у Педагогічному університеті м.Клягенфурт , Австрія).

12.05.2024 | 20:18

З 15 до 19 квітня 2024 року доцентка кафедри початкової та дошкільної освіти Юлія Деркач пройшла  стажування  у форматі  ERASMUS + Staff Mobility for Teaching в Педагогічному університеті (Padagogische Hochschule Karnten/Viktor Frankl Hochschule (м.Клягенфурт , Австрія).
Протягом стажування викладачка вивчала досвід роботи університету та систему викладання дисциплін.
У межах програми доцентка кафедри провела лекції   та практичні заняття для студентів університету серед яких були і міжнародні групи.  Обговорили питання освіти у житті людини, важливість та роль навчання у сучасному світі, зміну вектору від...

Читати »

Гаївкове свято на факультеті педагогічної освіти

09.05.2024 | 17:41

Зелене та приємне подвір’я  факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка загостило чудове співоче та радісне свято з гаївками.
Старший викладач кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури та мистецтв  Ольга  Кушніренко натхненно розповіла про український традиційний весняний спів, описала святкування весняних звичаїв.
Заспівували гаївки студентки хору факультету педагогічної освіти під орудою  творчого керівника Ігоря Бущака , які  на цьому заході завершили цикл десятка весняних виступів у садках, школах, бібліотеках, лікарнях та госпіталях.
Популярні і невідомі весняні пісні підспівували студенти факультетів...

Читати »

8 травня 2024 року на базі початкової школи «Первоцвіт» міста Львова відбулося відкриття Освітньої лабораторії факультету педагогічної освіти

09.05.2024 | 17:24

8 травня 2024 року на базі  початкової школи  «Первоцвіт» міста Львова відбулося відкриття Освітньої лабораторії, яка є майданчиком трьохсторонньої співпраці між факультетом педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, управлінням освіти департаменту розвитку Львівської міської ради і початковою школою «Первоцвіт».
Під час урочистого відкриття Освітньої лабораторії присутніх привітала директорка  початкової школи «Первоцвіт» Христина Мельник, яка зазначила, що новий освітній осередок – це першочергово простір для студентів, майбутніх наших колег, місце, де вони можуть  навчатися, шукати відповіді на запитання, що їх...

Читати »

Відкрите лекційне заняття доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Подановської Г.В.

09.05.2024 | 09:02

Шановні колеги!
09 травня, у четвер, о 10.10 год відбудеться відкрите лекційне заняття з освітнього компонента «Методика навчання інтегрованого навчання «Я досліджую світ» на тему: «Проєктна діяльність на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 Початкова освіта.

Читати »