Кафедра початкової та дошкільної освіти

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

    Кафедра початкової та дошкільної освіти  створена у 2013 році як кафедра початкової та корекційної освіти у структурі філологічного факультету. З 2015 року як самостійний структурний підрозділ розпочав роботу факультет педагогічної освіти і тоді ж набула самостійного статусу кафедра початкової та дошкільної освіти (в.о. завідувача кафедри на той час була Стахів Марія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент).

Яку ми й не прив’язували би вартість до самої освіти чи знання,

все-таки найвищим титулом хвали в очах наших буде мудрість.

Ані багатство, ані влада, ані могутність і сила

не окупить глупоти й не заступить мудрости;

без мудрости сила чи значення буде в найліпшім разі

робити враження якогось фізичного рідкісного явища,

а лише мудрість буде імпонуючим духовним людським явищем.

Андрей Шептицький

Кафедра початкової та дошкільної освіти розпочала свою діяльність у 2015 році. Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітніми програмами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта на денній та заочній формах навчання (освітні ступені – бакалавр та магістр).

Науково-педагогічний потенціал кафедри складають: професори, доценти, асистенти, керівники освітніх закладів – базових філій для проходження педагогічної практики студентами та магістрантами.

          Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою наукових тем: «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в контексті освітньої політики держави» (0121U110128) та «Теоретичні і практичні виміри лінгводидактики в сучасному освітньо-інформаційному просторі» (0121U110096).

Упродовж останніх років на кафедрі сформувалась предметна комісія викладачів дисциплін лінгводидактичного спрямування. Науково-педагогічні працівники забезпечують належний рівень викладання лінгвістичних та лінгводидактичних предметів, працюють над дослідженням різних концептів у площині сучасних лінгвістичних та методологічних розвідок

З вересня 2016 р. на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 015 Професійна освіта, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти. Навчання аспірантів здійснюється на денній, вечірній та заочній формах навчання, як на бюджетній основі, так і за кошти фізичних осіб. У лютому 2021 року відбувся перший захист дисертаційного дослідження аспіранткою кафедри Любас Анжелікою Андріївною.

         Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, підготовкою підручників та навчальних посібників, наукових та науково-методичних публікацій з проблем дошкільної та початкової освіти; дослідженнями сучасного стану та тенденцій розвитку лінгводидактики початкової освіти, базової середньої освіти та вищої педагогічної освіти; розвитком змісту і розробкою методичних систем навчання лінгвістичних дисциплін.

Викладачі кафедри виступають опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють над дисертаційними дослідженнями, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, беруть участь у проведенні та роботі наукових конференцій, семінарів різного рівня. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт.

          За період існування кафедри організовано:

 • дві Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (2015 р., 2016 р.) у межах плану роботи факультету педагогічної освіти;
 • шість студентських тематичних конференцій «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти» (березень 2016 р., березень 2017 р., березень 2018 р., березень 2019 р., березень 2020 р. (онлайн), березень 2021 р. (онлайн) (за матеріалами конференцій видано збірники тез)); студентські олімпіади в межах факультету педагогічної освіти;
 • щорічно друкується збірник студентських наукових праць «Освітній альманах», де свої перші наукові публікації друкують студенти та магістранти різних освітніх інституцій.

На кафедрі систематично проводяться теоретико-методологічні семінари, організовуються зустрічі, круглі столи, майстер-класи із вихователями закладів дошкільної освіти та вчителями початкової школи у контексті обговорення актуальних наукових, теоретико-практичних проблем дошкільної та початкової освіти. Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється тісна співпраця з відповідними кафедрами та факультетами Київського університету імені Бориса Грінченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Співробітники

завідувачМАЧИНСЬКА Наталія Ігорівназавідувач
професорГАЛЯН Олена Іванівнапрофесор
професор (сумісник)МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівнапрофесор (сумісник)
доцент (сумісник)БІЛАН Олександра Іванівнадоцент (сумісник)
доцентБОЙКО Галина Олегівнадоцент
доцентВАСИЛЕНКО Ігор Ярославовичдоцент
доцентВОЙТОВИЧ Анна Юріївнадоцент
доцентДЕРКАЧ Юлія Ярославівнадоцент
доцент (сумісник)ДЖУРА Наталія Миронівнадоцент (сумісник)
доцентКОБИЛЕЦЬКА Людмила Володимирівнадоцент
доцентКОСТЬ Світлана Петрівнадоцент
доцентКРОХМАЛЬНА Галина Іванівнадоцент
доцентЛОЗИНСЬКА Світлана Вікторівнадоцент
доцентЛУЩИНСЬКА Олена Володимирівнадоцент
доцентНОВОСЕЛЬСЬКА Надія Тадеївнадоцент
доцентНОС Любов Степанівнадоцент
доцентПОДАНОВСЬКА Галина Володимирівнадоцент
доцентПРОЦ Марта Орестівнадоцент
доцентРОСТИКУС Надія Петрівнадоцент
доцентСІРАНТ Неля Петрівнадоцент
доцентСТАХІВ Марія Олексіївнадоцент
асистентБУЩАК Ігор Миколайовичасистент
асистент (сумісник)ВАСИЛЬКІВ Тетяна Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентВинницька-Юсипович О. А.асистент
асистентГАЛЮКА Ольга Степанівнаасистент
асистентГАРАСИМІВ Ярослава Юріївнаасистент
асистентДЕЛЕНКО Валентина Богданівнаасистент
асистент (сумісник)КІРСАНОВА Олена Вікторівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)КОС Леся Володимирівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)СЕМЕРЯК Наталя Володимирівнаасистент (сумісник)
асистентСОБЧУК Анна Адамівнаасистент
асистентТУРКО Богдана Богданівнаасистент
асистентШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент
асистент (сумісник)ШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівнаасистент (сумісник)
асистентЯВОРСЬКА Христина Олексіївнаасистент
лаборант, асистент (сумісник)ХЛАНТА Євгенія Михайлівналаборант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)Vinarchuk Nataliiaаспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ВІНАРЧУК Наталія Миколаївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ТАБАКА Ольга Миронівнааспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С.О.Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny [Електронний ресурс] / Nadiya Ashytok, Anna Marta Żukowska, Marija Czepil та ін.] // Vol 37, No 2. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc. 

Machynska N., Smolinska O. Pedagogical potential for professional preparation of masters / Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by autors. – 2nd td. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. – C.354-374 // 

Machynska Natalia. Modern aspects of pedagogical education specialists’ professional training in the vector of pre-school education / N. Machynska // Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / Ed. by Prof. Valentyna Kushnir ‒ Hameln : InterGING, 2020.‒259 с. – С.218 – 238. 

Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с.


Навчально-методичні видання:

Мачинська Н.І. Сучасні форми організації начального процесу у вищій школі: [навчально-методичний посібник] / Н.І.Мачинська, С.С.Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.

Галян О. Психолого-педагогічна експертиза: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2014. 176 с.

Галян О. Педагогічна психологія вищої школи: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2010. 100 с.

Галян О. Педагогіка суб’єктності: методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. 96 с.


Наукові семінари аспірантів

Основи дисертаційного дослідження, Діденко О. В.

Публікації у наукометричних виданнях:

Kostashchuk O, Machynska N., Oliynyk M., Ivanchuk M. Professional Honor in the Pedagogical Activity of the Future Teacher // February 2020 Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12(1): 291-310 

 Dzikovska M., Machynska N. Challenges to Manage the Educational Process in the HEI during the Pandemic// Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala / 2020, Volume 12, Issue 1 Sup. 2, pages: 92-99 | 

Halian I., Lozynska S., Machynska N., Nos L., Derkach Y., Prots M., Popovych I. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators // Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528

Nataliya Machynska, S.V. Lozynska, Y.Y. Dekach, N.M. Vinarchuk. Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională: Vol. 13 No. 1 (2021) // 

Novoselska N., Budnyk O., Fomin K., Voitovych A. Preparing Teachers to Organize Dialogic Learning of Students: Communicative Aspect. Revista Inclusiones. Vol. 7. Núm. 4. Octubre/Diciembre, 2020. Pp. 117-129. ISSN 0719-4706 (Web of Science).

Budnyk, O., Sydoriv, S., Serman, L., Lushchynska, O., Tsehelnyk, T., & Matsuk, L. (2022). Inclusive education in rural schools of Ukraine or how to ensure quality inclusive education in rural schools in Ukraine?. Revista Brasileira De Educação Do Campo, 7, e13940. 


Нормативні документи, якими керується кафедра у своїй діяльності

 1. Статут Львівського національного університету імені Івана Франка

 2. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 3. Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка

 4. Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році

 5. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 6. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка

 7. Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 8. Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 9. Проект-положення про забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 10. Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

 11. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 12. Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

 13. Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 14. Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу

 15. Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

 16. Положення про проведення практик студентів

 17. Порядок повторного вивчення окремих дисциплін

 18. Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 19. Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 20. Тимчасове положення про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 21. Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка

 22. Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті

 23. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 24. Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університеті імені Івана Франка

 25. Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам

 26. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

 27. Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 28. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти

 29. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти

 30. Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам

 31. Правила призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 32. Постанова про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 33. Колективний договір. Розділ 9. Соціальні гарантії та заохочення студентів, аспірантів Університету

 34. Положення про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка

 35. Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка

Дослідження

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт

Методичні матеріали для студентів освітнього рівня “Магістр”

 1. Тематика магістерських 2021-2022  Заочна форма

 2. Тематика магістерських 2021-2022  Денна форма

 3. Тематика магістерських робіт ДО 2021-2022

 4. Методичні рекомендації, 2022 р.

 5. Додаток А Приклад оформлення титульної сторінки

 6. Додаток Б Приклад оформлення ЗМІСТУ

 7. Додаток В Орієнтовний зразок ВСТУПУ

 8. Додаток Д Оформлення СПИСКУ ВИКОРИСТАНИ Х ДЖЕРЕЛ (1)

 9. Додаток Е Приклад оформлення покликань

 10. Додаток Ж Відгук наукового керівника

 11. Додаток З Рецензія

 12. Додаток И Система оцінювання

 13.  Додаток К Орієнтовний графік виконання МР

Акція “Тиждень доброти” (12-16.2022)

25.11.2022 | 10:21

Центр соціального розвитку та громадських ініціатив Львівського національного університету імені Івана Франка впродовж 12-16 грудня 2022 р. організовує акцію “Тиждень доброти”, в рамках якої планується провести благодійний збір “Миколай для воїна” та зібрати подарунки для поранених воїнів, які знаходяться у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Ю. Липи.12-16.12.2
В час, коли в державі повномасштабна війна і наші воїни доблесно та мужньо захищають Україну, ризикуючи власним життям, наш обов’язок забезпечити надійний тил. Для захисників важливо, щоб про них пам’ятали не лише тоді...

Читати »

Оголошення! Зустріч, присвячена реалізації інвестиційного проєкту щодо будівництва багатоквартирного будинку

22.11.2022 | 21:45

Важливо!!!!

У середу, 23 листопада 2022 року о 14:00 год., відбудеться зустріч, присвячена реалізації інвестиційного проєкту щодо будівництва багатоквартирного будинку за адресою вул. Величковського, 84.

Зустріч відбудеться в ауд. 220 головного корпусу Університету (вул. Університетська, 1).

Окрім того, долучитися до зустрічі можна за допомогою центру для командної роботи «Microsoft Teams», використовуючи закріплене посилання
https://lnu.edu.ua/zustrich-prysviachena-realizatsii…/

Профспілка Львівського університету

Читати »

Увага! Опубліковано графік проведення заліків і розклад іспитів

06.11.2022 | 19:15

Увага! На сайті факультету у рубриці «Розклади знять, заліків, іспитів (денна форма)» опубліковано графік проведення заліків і розклад іспитів для студетів І-VI курсів на заліково-екзаменаційну сесію 2022-2023 н.р.
 
 

Читати »

Важливо! 9 листопада 2022 р., 10.45 актова зала ФПО – Радіодиктант національної єдності – 2022  .

03.11.2022 | 09:28

Шановні студенти, аспіранти, викладачі, співробітники факультету педагогічної освіти!
Запрошуємо Вас долучитися  у День української писемності та мови, 9 листопада 2022 р. до найбільшого україномовного флешмобу –   Радіодиктанту національної єдності – 2022!  
Написання Радіодиктанту-2022 розпочнеться об 11.00  за київським часом  авд. 50 (актова зала ФПО, вул. Туган-Барановського, 7). 
Прохання прибути в авдиторію  не пізніше 10.45!
Люби, Шануй, Розмовляй, Гордися   Українською мовою – невмирущим  джерелом нашої могутності   й нескореності! 
Деканат
 
______________________________________________________________________________
Пропонуємо детальніше ознайомитися  про мету й особливості Радіодиктанту національної єдності-2022:
Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада 2022 року об 11:00 за...

Читати »

Прийнято рішення щодо переведення на бюджетну форму студентів з числа пільгових категорій

30.10.2022 | 14:57

Відповідно до рішення конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення про підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році Міністерства освіти і науки України (Протокол №5 від 24.10.2022 р.). та засідання Приймальної комісії ЛНУ імені Івана Франка  (протокол  № 39 від 25.10.2022 р. нижче зазначених  студентів І курсу ОС  Магістр факультету педагогічної освіти, які навчаються на платній формі,    як пільгові категорії  з 25. 10 2022 р. переведено  на навчання за кошти державного фінансування
Спеціальність...

Читати »