Крохмальна Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: halyna.krokhmalna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

– педагогічна комунікація;

– природа наукового терміна;

– функції термінів у навчальному процесі;

– інформаційно-комунікативні технології в освіті;

– літературознавча термінологія.

Курси

Публікації

Більше 30 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 1.   Крохмальна Г. Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 675. – С. 131–135.
 2. Крохмальна Г. Термінна лексика в навчальному процесі/ Галина Крохмальна// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 50. – С.423-428.
 3. Крохмальна Г. До питання еволюції української літературознавчої терміносистеми. / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2011. – №709. – С. 84-87.
 4. Крохмальна Г. Явище експлікації терміна в літературознавчому тексті ( на матеріалі статті І.Денисюка) / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» –2012. – №733. С. 193-195.
 5. Крохмальна Галина Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для студентів Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 244с.
 6. Крохмальна Галина Українська мова професійного спрямування: Навч-метод. посібник для студентів Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 130с.
 7. Krokhmalna H. CONNOTATION OF NON-LITERARY TERMINOLOGICAL UNITS // Щорічний науковий збірник Третьої міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. München – Berlin, 2013. (С.294-302)
 8. Halyna Krochmal’na Diskurs fremdsprachlicher Termini:pro und contra. Щорічний науковий збірник Четвертої міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов –діалог культур. Україна і світ” Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. 2013.  München – Berlin, 2014. (С.133-141).
 9. Krochmal’na Halyna Das semantische Feld des literatur wissen schaftlichen Begriffs: Spezifik des Gebrauchs (Семантичне поле літературознавчого терміна: специфіка функціонування) / Галина Крохмальна // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2014. München – Berlin, 2015.- S.614-623.
 10. Krochmal’na Halyna Ontologie von Termini im Bereich der Erforschung von Persönlichkeiten nationaler Dichtkunst \\ Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle  Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2015. S.138-144.
 11. Стахів М.О. Крохмальна Г.І. Сучасна українська літературна мова з практикумом – Львів : навч. посібник / М.О.Стахів, Г.І. Крохмальна. – ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 456с.
 12. Крохмальна Г. Специфіка літературного терміна у структурі наукового тексту (на матеріалі праць Івана Денисюка) / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» ––2013. – №765. С. 94-98.
 13. Крохмальна Г. І. Особливості функціонування нелітературознавчих термінів у літературознавчих текстах / Г. І. Крохмальна // Молодий вчений. — 2015. — №7. С.143-146.
 14. Крохмальна Г. І. Особливості фіксації літературознавчих термінів у фаховому словнику // Термінологічний вісник / Зб. наук. пр. : У 2-х ч. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015.  – Вип. 3 (2).  – С. 81–86.
 15. Крохмальна Галина. Термінологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сучасний стан та шляхи вдосконалення/ Г. Крохмальна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016р. С.110-117.
 16. Крохмальна Г. Екстрагалузеві терміни в літературознавчих текстах. / Г. Крохмальна // Проблеми української термінології: зб. наук. праць учасників ХIV Міжнар. наук. конф. «Словосвіт 2016». Львів, 2016.  – С.84-87.
 17. Крохмальна Галина. Літературознавчі та фольклористичні терміни в ідіостилі Івана Денисюка  //  Міфологія і фольклор. № 3-4 – 2016.  – С.108-114.
 18. Крохмальна Г. І. Загальнонаукові терміни у літературознавчому тексті  / Г. І. Крохмальна // Молодий вчений. — 2017. — №7. – С.203-206.
 19. Крохмальна Г. І. Розвиток наукового мовлення молодших школярів / Г. І. Крохмальна, С. О. Тютіна // Молодий вчений. — 2017. — №12. – С. 395-398.
 20. Крохмальна Г.І. Сучасні тенденції навчальної комунікації вчителя початкової школи / Г. Крохмальна // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017 . – С. 104-107.
 21.  Крохмальна Г. До проблеми функціонування термінів в ідіостилі педагога / Г. Крохмальна // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  – С. 29-33.
 22. Крохмальна Г.І. Аспекти розвитку наукового мовлення на уроках української мови в початковій школі / Г.І. Крохмальна, С.О. Тютіна // Освіта і формування конкурентноспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції.  – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. – С. 199-201.
 23. Крохмальна Г.І. Сучасні тенденції педагогічної комунікації у вищому навчальному закладі / Г.Крохмальна // Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип.  3. – С.17-20.
 24. Крохмальна Г.І. Педагогічна комунікація в проекті Нової української школи / Г.І.. Крохмальна // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 38-40.
 25. Крохмальна Г. І. Педагогічна комунікація як навчальна дисципліна: аналітичні та прагматичні виміри // Актуальні проблеми педагогічної освіти : колективна монографія / [Олійник М.І., Мачинська Н.І., Войтович А.Ю. та ін], за ред. Н. Мачинської. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.112-125.
 26. Крохмальна Г. І. Психолого-педагогічні засади роботи над збагаченням лексичного запасу молодших школярів на уроці української мови / Г. І. Крохмальна, Х. Т. Герич // Молодий вчений. — 2018. — №10. С. 70-73.
 27. Крохмальна Г. Лекція як функціональний елемент сучасної науково-педагогічної комунікації (вимоги, особливості і перспективи) // Вісник педагогічний / Г. Крохмальна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2018 р.  С.126-134.
 28. Крохмальна Г. Деякі аспекти мовної особистості вченого / Г.І. Крохмальна // У вимірах слова : Збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Дрогобич.: «Посвіт», 2019. – С. 458-470.
 29. Крохмальна Галина Окремі аспекти ідіостилю у художньому та науковому текстах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вінниця, 2019. Вип. 28. С.31-38.
 30. Крохмальна Г.І. Педагогічна комунікація в умовах інформаційно-освітнього простору школи / Г.І. Крохмальна // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та інш. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019.− С. 245-247.
 31. Крохмальна Г. І. Використання ігрового методу на уроках англійської мови у початкових класах [Текст] / Г. І. Крохмальна, О. Р. Клюфінська // Молодий вчений. — 2019. — №11. С. 912-916.
 32. Галина Крохмальна, Роман Крохмальний До проблеми функціонування концептів явища “якість освіти” в умовах інформаційного суспільства / Крохмальна Галина, Крохмальний Роман // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. С. 116–126. 
 33. Крохмальна Г.І. Дистанційне навчання: виклики сучасності / Г.І. Крохмальна / Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – 608 с. С. 543-545.
 34. Крохмальна Галина Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект / Г.Крохмальна, С. Кость // Актуальнi питання гуманiтарних наук : Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Вип. 30, Т. 3, 2020. С. 80-84.

Біографія

У 2002 – закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002- 2008 – викладач  на підготовчих курсах факультету доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005 – 2013 – викладач української мови в Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013-2014 – асистент кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – 2016 – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 р. захистила дисертацію на тему: «Терміни в ідіостилі вченого (на матеріалі філологічних праць професора Івана Денисюка)». 10.02.01. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор І.М. Кочан.

З 2016 – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад