Професійний імідж у педагогічній освіті (012м, ВК З.1 / 013м ВК З.1)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент Крохмальна Г. І.ФПД-51, ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10-12ФПД-51доцент Крохмальна Г. І.

Опис курсу

Дисципліна «Педагогічна етика та комунікативний етикет викладача» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» для освітньої програми магістра, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс має на меті забезпечити формування цілісного наукового уявлення і професійних знань  та навичок, необхідних для формування іміджу педагога та розробки іміджологічних проектів й механізмів їх застосування у професійній діяльності.

Рекомендована література

 1. Барна Н. В. Імеджологія : навч. посіб. [для дист. навч.] / Н. В. Барна ; за наук. ред. В. М. Бебика. − К. : Університет “Україна”, 2007. − 217 с.
 2. Богдан С. К. Мовний етикет українців: Традиції і сучасність. Київ : Рідна мова, 1998. 475 с
 3. Бондаренко І. С. Іміджологія в системі гуманітарних знань: соціальнокомунікаційний підхід // Держава та регіони. 2019. Вип. 2 (66). С. 92–95.
 4. Бралатан В.П., Гуцало Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика: навч.посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 252 с.
 5. Васянович Г. П. Педагогічна етика: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2011. 256 с. (Серія «Альма-матер»).
 6. Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико- методологічний аспект): монографія. 2-ге вид. Львів: Львів, держ. фін.-екон. ін-т, 2002. 232 с.
 7. Волинець І.М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу
 8. Журнал «Імідж сучасного педагога» https://znayshov.com/News/Details/imidzh_suchasnoho_pedahoha_3_2023
 9. Імідж ВНЗ на порозі ХХІ століття / За ред. І. Єрмакова. К, 2005.
 10. Іміджелогія: Навч. посіб. для дистанційного навчання. К.: Університет «Україна», 2008. 217 с.
 11. Ковальчук Л. Формування іміджу майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін в класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. −2007. − Вип. 22. − С. 65–74.
 12. Красницька О.В. Постать сучасного викладача: справжність і фейковість / О.В. Красницька // Імідж сучасного педагога 2023. Вип. 3 (210). С. 11-17. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/279360/276021
 13. Крохмальна Г.І. Сучасні тенденції педагогічної комунікації у вищому навчальному закладі / Г.Крохмальна // Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип.  – С.17-20.
 14. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. − 3-тє вид., випр. − К. : Знання-Прес, 2008. − 447 с.
 15. Марченко В.С. Формування професійного іміджу сучасного вчителя // В.С. Марченко / “Наука і освіта”, №1, 2016. С. 120-125.
 16. Нуреєва О. С. Вдалий імідж як запорука професійного успіху / О. С. Нуреєва, О. В. Скворчевська // Географія.− 2007. − №7 (83). – С. 33–36.
 17. Особистість учителя у висловлюваннях представників вітчизняної та зарубіжної педагогіки, діячів науки, культури // Педагогіка : Хрестоматія / уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. − К. : Знання-Прес, 2008. − С. 14–31.
 18. Палеха Ю. І. Іміджологія : навч. посіб. / Ю. І. Палеха / за заг. ред. З. І. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. у-ту, 2005. – 324 с.
 19. Професійна і прикладна етика: навчальний посібник / [Аболіна Т.Г., Василькевич Я.З., Заболотна В.О., Коцур В.П., Рик С.М., Рогожа М.М.]; за заг. ред. Коцура В.П. Препринт. Переяслав-Хмельницький, 2016. 314 с.
 20. Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 21. Черновол-Ткаченко Р. І. Імідж сучасної освітньої установи / Р. І. Черновол-Ткаченко // Управління школою. – 2006. − № 19–21. – С. 92–95.

Матеріали

Робоча програма курсу «Професійний імідж у педагогічній освіті»

Плани практичних занять

Самостійна робота для студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_Професійний імідж_денна ф.н.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_Професійний імідж_заочна ф.н.

Завантажити силабус