Практикум сучасної української мови

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ФПШ (А)-11доцент Крохмальна Г. І.
ФПШ-12доцент Крохмальна Г. І.
ФПШ-13доцент Стахів М. О.
264ФПШ (А)-11доцент Крохмальна Г. І.
ФПШ-12доцент Крохмальна Г. І.
ФПШ-13доцент Стахів М. О.

Опис курсу

Курс “Практикум сучасної українська мови” спрямований на утвердження державного статусу української мови та розширення сфер її функціонування, підвищення загального рівня культури мови і фахового мовлення майбутніх учителів початкової школи, і є необхідним у структурі обов’язкових дисциплін.
Курс передбачає вивчення стилістично-практичних аспектів сучасної української літературної мови; культури усього та писемного мовлення; основ професійного мовлення; наукових принципів орфографії та пунктуації; стилістичного редагування текстів.
Специфіка дисципліни зумовлена її практично-теоретично- характером, її ж мета – формувати національно-мовну особистість; виховати розуміння потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови; сприяти розвиткові духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури майбутніх вчителів початкових класів; формувати комунікативно компетентну особистість.

Рекомендована література

Основна

 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел.–к.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.–896с.
 2. Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи / упоряд. О.Г. Куцінко. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. – 175 с.
 3. Стахів М., Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова з практикумом – Львів: навч. посібник / М.О.Стахів, Г.І.Крохмальна. – ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 456 с.
 4. Шкуратяна Т., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: Навч. посіб. –К.: Вища школа, 2007.–823с.
 5. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім.. О.Потебні, Ін-т укр.. мови.–4 вид., випр.. і допов. –
 6. Ющук І.П. Українська мова: підручник. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.
 7. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–К.: Освіта, 2002.

Допоміжна

 1. Білобрицька І. Орфоепія сучасної української літературної мови//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, 2009.–№2.–С.79–88.
 2. Білокінь Н. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням // Дивослово, 2012.–№9.–С.12–15.
 3. Бойчук Т. Синтаксис і пунктуація простого речення // Дивослово, 2010.–№10.–С.20–22.
 4. Войцехівська І. Однорідні члени речення (Вивчення теми на основі професійної лексики) // Дивослово, 2012.–№12.–С.2–8.
 5. Головань Т. Основні пунктограми у простому ускладненому реченні // Українська мова й література в сучасній школі, 2012.–№9.–С.40–47.
 6. Головань Т. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком // Українська мова й література в сучасній школі, 2012.–№9.–С.37–40.
 7. Заводянна О. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. // Українська мова й літературра в сучасній школі, 2012.–№6.–С.26–28.
 8. Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність // Дивослово, 2012.–№12.–С.35–38.
 9. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.– 428с.
 10. Манько А. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання // Українська мова й література в сучасній школі, 2012.–№11-12.–С.56–59.
 11. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько: За ред. Л.І. Мацько. – К. : Вища шк., 2—3. – 462 с.
 12. Пентилюк М. Культура діалогу як основа формування мовної особистості // Українська мова і література в школі, 2012.–№1.
 13. Семчук Д. Дієслово як частина мови (на матеріалі рослинної символіки «Кобзаря» Тараса Шевченка) // Українська мова й література в сучасній школі, 2012.–№6.–С. 28–35.
 14. Соловей Н. Фоностилістика // Українська мова й література в сучасній школі, 2012.–№6.–С.35–37.
 15. Стахів М. Український комунікативний етикет.
 16. Тоцька Н. Засоби милозвучності української мови// Дивослово, 2012.–№12.–С.38–43.
 17. Уколова Н. Рід іменника. Іменники спільного роду // Українська мова й література в сучасній школі, 2013.–№2.–С.37–40.
 18. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: модульний курс: навч. посібник. – К.: Алерта, 2009. – 304 с.
 19. Шеремета Т. Односкладне речення // Дивослово, 2012.–№8.–С.24–29.
 20. Шкуратяна Н.Г. , Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник.–К.: Літерата, 2000.–688с.

 

Інтернет-джерела.

 1. www.mova.info (Лінгвістичний портал «Мова»)
 2. www.novamova.com.ua (Проект розвитку української мови)
 3. pravopys.net (Український правопис)
 4. http://ukrslovo.kiev.ua/ (Український портал. Бібліотека українською мовою)
 5. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua (“Словники України”)
 6. www.rozum.org.ua (Словники он-лайн)
 7. http://slovo.ridne.net(Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)
 8. http://www.slovnyk.net(Великий тлумачний словник сучасної української мови)

http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm  (Українська  мова : Енциклопедія)

Матеріали

Робоча програма курсу “Практикум з сучасної української мови”

Самостійна робота з курсу “Практикум з сучасної української мови”

Плани практичних занять (І семестр)

 

Плани практичних занять (заочна ф.н.)

Плани практичних занять ІІ семестр (заочна ф.н.)