Стахів Марія Олексіївна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: mariya.stakhiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Актуальні проблеми сучасної педагогіки та методики, формування соціокультурної компетентності студентів ВНЗ педагогічного спрямування.

Курси

Публікації

Навчальні програми

 1. Програми педагогічних училищ. Народознавство. Спеціальність 03.08 Дошкільне виховання (за заг.ред. Поніманської Т.). – К., 1992р. – 10с.
 2. Програми педагогічних училищ. Українська література для студентів вузів системи підготовки молодших спеціалістів (За заг. ред.. Якубовської М0, Львів, 1994. – 20с.
 3. Програми педагогічних коледжів. Основи теорії мовної комунікації (для спеціальності 6.030500 «Англійська мова та література» та «Німецька мова та література»), – Львів, 2001. – 26 с.

Підручники та посібники

– Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна. Великобританія. Німеччина. Франція. Іспанія. Навч. посіб.Л., 2007.– 392 с. – С. 56-81.

– Український комунікативний етикет: Навч. метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 245 с.

– Курсова робота: Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальностей: “Дошкільна освіта” (6.010101), “Початкова освіта” (6.010102)] / Уклад.: Проц М., Стахів М. – Львів, 2015. –  28с.

– Сучасна українська літературна мова з практикумом: навч. посібник / М.Стахів, Г.Крохмальна – ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 456 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Стахів М. Нові підходи до викладання української мови у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації / М.Стахів // Педагогіка і психологія професійної освіти, 1998. – № 4. – С.178-187.
 2. Міжпредметна інтеграція у процесі вивчення української мови (ВЗО І-ІІ рівнів акредитації)/ М.Стахів // Джерела. Науково-методичний вісник Івано-франківського обласного ІПОПП, 1999. – № 4. – С. 137-144.
 3. Стахів М. Планування теоретичного та практичного аспектів опрацювання відокремлених членів речення в педагогічному коледжі / М.Стахів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія; Педагогіка. – № 8. – 2000. – С. 95-98.
 4. Стахів М. Аналітичні, конструктивні та комунікативні вправи при опрацюванні відокремлених членів речення у педагогічному коледжі / .Стахів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – № 10. – 2000. – С. 116-121.
 5. Стахів М. Функціонально-комунікативний підхід до навчання мови в коледжі / М.Стахів, Р.Михайлишин // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 2. – С. 135-142.
 6. Стахів М.О. Педагог як суб’єкт професійно-педагогічного комунікативного етикету в системі особистісно орієнтованого навчання / М.Стахів // вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 25, 2009. – С. 221-231.
 7. Стахів М. Засоби формування вербальної комунікативної компетентності студентів педагогічних коледжів / М.Стахів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі українки. Педагогічні науки, 2010. – № 14. – 255 с. – С. 121-124.
 8. Стахів М. Інтерактивні технології підготовки вчителів до формування комунікативної компетентності школярів в умовах гірських говорів / М.Стахів // Гірська школа Українських карпат, 2013. – № 8-9. – 346 с. – С. 131-134.
 9. Стахів М. Комунікативні девіації в педагогічному спілкуванні та шляхи їх усунення / М.Стахів // Обрії. Науково-педагогічний журнал, 2014. – №2 (39). – С. 76–80.
 10. Стахів М. Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога/ М. Стахів // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2014. – № 4.– С. – 88–97.
 11. Стахів М. «Шевченкове слово як засіб виховання нової генерації педагогів» / М.Стахів // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні наук». – 2015. – № 3 (336). – С. 7-12.
 12. Стахів М. О. Формування професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах ступеневої вищої освіти [Текст] / М. О. Стахів // Молодий вчений. — 2015. — №4. – С. 40–45.
 13. Стахів М.О. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога / М.Стахів // Молодий вчений. – 2017. – № 3. – С. 474-479.

Статті у нефахових виданнях

 1. Стахів М. Використання етнопедагогічних ідей у процесі вивчення української мови (на прикладі навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) / М.Стахів /Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей і молоді (Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: НМЦ «Українська етнопедагогіка і народознавство» АПН України і Прикарпатського університету ім.. В. Стефаника, 1999. – С.171-177.
 2. Стахів М. Стилістичні особливості функціонування відокремлених членів речення в оповіданнях Ю.Липи / М.Стахів / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Юрій Липа: голос доби і приклад чину (до 100-річчя від дня народження». – Львів: Світ, 2000. – С. 136-139.
 3. Стахів М. Національна ідея в педагогічній спадщині Т.Шевченка та І.Огієнка / М. Стахів / Іван Огієнко: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 188с. – (серія «Видатні українські педагоги»; вип.. 1). – С.96-109.
 4. Стахів М. Художня література як засіб формування комунікативної компетентності майбутнього педагога (за творами Б.Грінченка) / Борис Грінченко [Текст]: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський.– Львів: СПОЛОМ, 2014. – 184с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.. ІV).
 5. Стахів М.О. Комунікативно-прагматична основа навчання української мови в педагогічному коледжі // Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). – К. – 2014. – 328с. – (Серія: Педагогічні науки, вип. 6). – С. 254–262.
 6. Марія Стахів. Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасної педагогічної науки і практики / Четвертий Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів: Сполом, 2014. – 668с. – С. 319–327.
 7. Стахів М., Нос Л., Деркач Ю. Порівняльний аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні та Канаді / Марія Стахів, Любов Нос, Юлія Деркач / Nowoczesna edukacja : filozofia, innowacja, doswiadczenie. – №1. – Lodz : Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci, 2015. – С. 110–112.
 8. Стахів М. Струк Т.Я. Педагогічна комунікація як складова професійної підготовки вчителів початкових класів в умовах гуманізації вищої освіти / Марія Стахів // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (Хмельницький, 26 лютого 2015 р.) / [уклад. О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк]. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – 176 с. – С. 14-17.
 9. Стахів М.О. Виховання нової генерації педагогів засобами художнього слова Т.Шевченка / Апостол правди і науки// Матеріали міжнародної наукової конференції до 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 532-538.

Тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях

 1. Стахів М., Струк Т. Педагогічна комунікація як складова професійної підготовки вчителів початкових класів в умовах гуманізації вищої освіти / Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (Хмельницький, 26 лютого 2015 р.) / [уклад. О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк]. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – 176 с. – С. 14-17.
 2. Стахів М. Шляхи формування комунікативно компетентної особистості вчителя початкових класів / Марія Стахів // Педагогіка в системі гуманітарного знання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 13-14 березня 2015 р.).– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 220с. – С. 137–141.
 3. Стахів М., Ковтика Т. Художнє слово в системі професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах класичного університету /Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 22–24 жовтня 2015 р., Мукачево / Ред. кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. – 360с. – С. 119–121.
 4. Стахів М., Макух М. Проблеми ступеневої педагогічної освіти в класичному університеті: теорія і практика / Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-21 жовтня 2016 року, Мукачево / Ред. кол. : Т.Д.Щербан (гол. ред..) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. – 266 с. с. 216-218.
 5. Стахів М. Формування соціокультурної мобільності педагога в умовах ступеневої освіти / Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 220с.– С.177-180

Публікації в англомовних виданнях:

 1. Marija Stakhiw. Developing Communicative competence of Future Teachers on the Basis of Ethnic and Cultural Values Intrinsic to Highlanders of the Ukrainian Carpathians/ Marija Stakhiw // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition: Series of Social and Human Sciences . – Vol. 1. –  No. 2,3. – Ivano-Frankivsk,  2014. – C. 240–245.
 2. Marija Stakhiw, Halyna Boiko. «Sociocultural component of teachers’ professional competence» Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition: Series of Social and Human Sciences». Vol. 4, No. 1 (2017), 84-87. – p. 84-89.

 

 

Біографія

   Стахів Марія Олексіївна народилася 12 травня 1954 року в с. Білозірка Лановецького району Тернопільської області.

    У 1978 році успішно закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю: Філолог. Викладач української мови і літератури.

   З 1978 року до 2013 року працювала викладачем української мови та літератури, методики навчання української мови у Львівському педагогічному училищі № 1 (з 1999 року – педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка). Працювала на посаді методиста Львівського базового педагогічного училища №1 (1987–1989 р.р.), а також на посаді заступника директора з виховної роботи (1989– 1990 р.р.).

    Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

     Була головою профбюро Львівського педагогічного училища №1.

  З 1998 року по 2002 рік навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, і в 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Робота над відокремленими членами речення як засіб удосконалення мовленнєвих умінь студентів педагогічних коледжів» за спеціальністю 13.00.02 ­ теорія і методика навчання (українська мова).

    З 2013 року – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти (до 2015 р. – кафедра початкової та корекційної освіти).

      У 2015 році присвоєно вчене звання «доцент кафедри початкової та дошкільної освіти».

   Автор двох навчально-методичних посібників та співавтор двох навчально-методичних посібників, укладач двох навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, автор багатьох публікацій у провідних наукових виданнях України та у закордонних наукових періодичних виданнях.

    Нагороджена значком «Відмінник народної освіти України», численними грамотами та подяками за сумлінну науково-педагогічну та громадську діяльність.

  Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми сучасної педагогіки та методики, формування соціокультурної компетентності студентів ВНЗ педагогічного спрямування.

Розклад