Стахів Марія Олексіївна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: mariya.stakhiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики, формування комунікативної компетентності студентів ЗВО педагогічного спрямування.

Курси

Публікації

 

Підручники та посібники

– Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна. Великобританія. Німеччина. Франція. Іспанія. Навч. посіб.Л., 2007.– 392 с. – С. 56-81.

– Український комунікативний етикет: Навч. метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 245 с.

Курсова робота: Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальностей: “Дошкільна освіта” (6.010101), “Початкова освіта” (6.010102)] / Уклад.: Проц М., Стахів М. – Львів, 2015. –  28с.

– Сучасна українська літературна мова з практикумом: навч. посібник / М.Стахів, Г.Крохмальна – ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 456 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Стахів М. Інтерактивні технології підготовки вчителів до формування комунікативної компетентності школярів в умовах гірських говорів / М.Стахів // Гірська школа Українських Карпат, 2013. – № 8-9. – 346 с. – С. 131-134.
 2. Стахів М. Комунікативні девіації в педагогічному спілкуванні та шляхи їх усунення / М.Стахів // Обрії. Науково-педагогічний журнал, 2014. – №2 (39). – С. 76–80.
 3. Стахів М. Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога/ М. Стахів // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2014. – № 4.– С. – 88–97.
 4. Стахів М. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога. Молодий вчений. № 3, 2017. С. 474-479.
 5. Стахів М., Боднар Ю. Дидактична гра як засіб формування професійної компетентності вчителя початкових класів. Молодий вчений. № 10, 2017. С. 546-550.
 6. Стахів М. О., Ковальська О., Марко Г.  Засоби формування ключових компетентностей в учнів початкової школи [Текст] / М. О. Стахів, О. І. Ковальська, Г. В. Марко // Молодий вчений. — 2019. — № 9 (73). – С. 99-104.
 7. Стахів М. О. Формування професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах ступеневої вищої освіти [Текст] / М. О. Стахів // Молодий вчений. — 2015. — №4. – С. 40–45.
 8. Стахів М.О., Якубовська М.С. Формування виховного ідеалу у системі науково-педагогічного діалогу академіка Н.Г. Ничкало – док. пед. наук Л.М. Єршової // Інноваційна педагогіка, 2019 – № 17. – С. 178-181.
 9. Стахів М. О. Засоби формування мовленнєвого етикету в умовах наступності дошкільної та початкової освіти [Текст] / М. О. Стахів, О. Я. Пітик // Молодий вчений. — 2019. — №6. 
 10. Стахів М. Система концентрації як основа мозкової атаки у дискурсі педагогічної школи академіка Н.Г.Ничкало / М.Якубовська, М.Стахів // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2019. – № 66. Т. 2. – С. 181-185.
 11. Стахів М. Традиції Івана Федоровича у сучасному духовному просторі: традиції творення українських підручників / М. Якубовська, М. Стахів // «Молодь і ринок». – 2019. – № 11 (178). – С.47-53.
 12. Стахів М. Дискурс практики життя і системи компетентнісного підходу у практиці особистісно зорієнтованої освіти сучасності / М. Якубовська, М. Стахів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. – Серія 5. Педагогічні науки. Реалії та перспективи. – 2020. – № 71. – С. 286-289.
 13.  Стахів М. Система аксіологічних засад в архетипі поєднання науки та практики життя – ІОД НАПН України / М.Якубовська, М.Стахів // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2019. – №4 (75). – С. 105-110.
 14. Стахів М. Структура культурологічної компетентності студентів закладів вищої освіти у дискурсі сучасної людиноцентричної педагогіки / М.Якубовська, М. Стахів // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. – 2019. – Випуск 5 (161). – С. 241-245.

16. Нос, Л. С., & Стахів, М. О. (2021). Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання, 82(2), 166-181.   (Фахове видання України, категорія «А»).

17. Формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами художнього слова. Освітні обрії. № 2(53), 2021. С. 40-43.

Статті у нефахових виданнях

 1. Стахів М. Художня література як засіб формування комунікативної компетентності майбутнього педагога (за творами Б.Грінченка) / Борис Грінченко [Текст]: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський.– Львів: СПОЛОМ, 2014. – 184с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.. ІV).
 2. Стахів М.О. Комунікативно-прагматична основа навчання української мови в педагогічному коледжі // Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). – К. – 2014. – 328с. – (Серія: Педагогічні науки, вип. 6). – С. 254–262.
 3. Марія Стахів. Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасної педагогічної науки і практики / Четвертий Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів: Сполом, 2014. – 668с. – С. 319–327.
 4. Стахів М., Нос Л., Деркач Ю. Порівняльний аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні та Канаді / Марія Стахів, Любов Нос, Юлія Деркач / Nowoczesna edukacja : filozofia, innowacja, doswiadczenie. – №1. – Lodz : Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci, 2015. – С. 110–112.
 5. Стахів М.О. Художнє слова як засіб формування юного громадянина. Учитель початкової школи. № 8, 2018. С. 20-22.

Тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях

 1. Стахів М., Струк Т. Педагогічна комунікація як складова професійної підготовки вчителів початкових класів в умовах гуманізації вищої освіти / Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (Хмельницький, 26 лютого 2015 р.) / [уклад. О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк]. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – 176 с. – С. 14-17.
 2. Стахів М. Шляхи формування комунікативно компетентної особистості вчителя початкових класів / Марія Стахів // Педагогіка в системі гуманітарного знання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 13-14 березня 2015 р.).– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 220с. – С. 137–141.
 3. Стахів М., Ковтика Т. Художнє слово в системі професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах класичного університету /Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 22–24 жовтня 2015 р., Мукачево / Ред. кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. – 360с. – С. 119–121.
 4. Стахів М., Макух М. Проблеми ступеневої педагогічної освіти в класичному університеті: теорія і практика / Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-21 жовтня 2016 року, Мукачево / Ред. кол. : Т.Д.Щербан (гол. ред..) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. – 266 с. с. 216-218.
 5. Стахів М. Шляхи формування соціокультурної мобільності педагога в умовах євроінтеграції. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», 26-27 жовтня 2017 р., Мукачівський державний університет. 509с. С. 377-379.
 6. Стахів М. Театральна педагогіка як фактор гуманізації освітньої системи. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018 р. – Вип. 3. – 228 с. – С. 24-27.
 7. Вплив соціокультурного простору на формування громадянської позиції педагога. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2018 р., Мукачево / Ред. кол. Т.Д.Щербан (гол. Ред.) та інші. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2018. – 489с. – С. 369-371.
 8. Стахів М. Неформальна освіта як важливий елемент безперервної освіти. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4. – 212 с. – С. 14-17. (05.02. 2019). 
 9. Стахів М., Пітик О.  Ключові компетентності дітей дошкільного віку, їх складові: комунікативна компетентність. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Мукачево/ Ред. кол. Т,Д.Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. – 558 с. – С. 383-385.
 10. Стахів М., Сподар З. Неформальна освіта як напрям модернізації системи неперервної освіти в Україні. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Мукачево / Ред. кол. Т,Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. – 558 с. – С.457-459.
 11. Стахів М., Ковальська О. Засоби формування комунікативної компетентності в учнів початкової школи. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Мукачево/ Ред. кол. Т,Д.Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. – 558 с. – С. 461-463.
 12. Стахів М., Якубовська М. Модель емоційної регуляції  у системі проєктно організованого навчання: культурологічний аспект. Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйла. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика»Ю 2020. – 216с. – С. 207-211.
 13. Стахів М. Інноваційна парадигма формування людської індивідуальності: «культура духовного переживання» / М.Якубовська, М. Стахів / Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 100-річчя заснування ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Покровськ, ДонНТУ, 9–10 квітня 2020 року) / Переднє сл. проф. Марія Кашуба, відп. ред. проф. Нікульчев М.О. – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. – 205 с. – С.196-199.
 14. Стахів М. Неформальна педагогічна освіта: проблеми і здобутки / Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – 195 с. – С. 39-42.
 15.  Стахів М.О. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутнього учителя початкової школи як лінгводидактична проблема Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – С. 21-24.
 16.  Стахів М.О. Проектна технологія у мовній освіті майбутнього вчителя початкових класів / Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти; редкол.: Н.В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук. Київ: Міленіум, 2021. Випуск 4. 116 с. С. 111–115.
 17.  Стахів М., Якубовська М. Літературний текст як спосіб вияву «Я»-концепція у системі творчої візії Лесі Українки / Ідеологиня національної аристократії 9на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25-26 лютого 2021 р. / наук. ред. Тетяна Єщенко. Львів: друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. 620 с. – С. 113-117.
 18. Стахів М. Лінгводитдактичні засади формування конкурентоспроможного фахівця в умовах сучасного освітнього середовища. Матеріали  звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Випуск 7. – 249с. – С. 12-15.
 19.  Стахів М. Лінгводидактичний аспект розвитку соціальної компетентності майбутніх педагогів у сучасному освітньому середовищі. Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції ―Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи‖. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 228 с. С. 166-169. 

Публікації в англомовних виданнях:

 1. Marija Stakhiw. Developing Communicative competence of Future Teachers on the Basis of Ethnic and Cultural Values Intrinsic to Highlanders of the Ukrainian Carpathians/ Marija Stakhiw // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition: Series of Social and Human Sciences . – Vol. 1. –  No. 2,3. – Ivano-Frankivsk,  2014. – C. 240–245.
 2. Стахів М., Нос Л., Деркач Ю. Порівняльний аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні та Канаді / Марія Стахів, Любов Нос, Юлія Деркач / Nowoczesna edukacja : filozofia, innowacja, doswiadczenie. – №1. – Lodz : Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci, 2015. – С. 110–112.
 3. Marija Stakhiw, Halyna Boiko. «Sociocultural component of teachers’ professional competence» Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition: Series of Social and Human Sciences». Vol. 4, No. 1 (2017), 84-87. – p. 84-89.
 4. Future teachers training for providing innovative sctivity. Liubov Nos – Mariia Stakhiv  Premeny školy a učiteľskě vzdelávanie v historichom kontexte a nové  perspektivy / Zbornik prispevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnov   účasťou organizovanej Pedagogickou fakultov Prešovskej university v Prešove pri  prileẑitosti 70. Výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove  Prešov  6. – 7. Február  2019. P. 317-325.

 

 

Біографія

   Стахів Марія Олексіївна народилася 12 травня 1954 року в с. Білозірка Лановецького району Тернопільської області.

    У 1978 році успішно закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю: Філолог. Викладач української мови і літератури.

   З 1978 року до 2013 року працювала викладачем української мови та літератури, методики навчання української мови у Львівському педагогічному училищі № 1 (з 1999 року – педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка). Працювала на посаді методиста Львівського базового педагогічного училища №1 (1987–1989 р.р.), а також на посаді заступника директора з виховної роботи (1989– 1990 р.р.).

    Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

     Була головою профбюро Львівського педагогічного училища №1.

  З 1998 року по 2002 рік навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, і в 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Робота над відокремленими членами речення як засіб удосконалення мовленнєвих умінь студентів педагогічних коледжів» за спеціальністю 13.00.02 ­ теорія і методика навчання (українська мова).

    З 2013 року – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти (до 2015 р. – кафедра початкової та корекційної освіти).

      У 2015 році присвоєно вчене звання «доцент кафедри початкової та дошкільної освіти».

   Автор двох навчально-методичних посібників та співавтор двох навчально-методичних посібників, укладач двох навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, автор багатьох публікацій у провідних наукових виданнях України та у закордонних наукових періодичних виданнях.

    Нагороджена значком «Відмінник народної освіти України», численними грамотами та подяками за сумлінну науково-педагогічну та громадську діяльність.

  Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми сучасної педагогіки та методики, формування соціокультурної компетентності студентів ВНЗ педагогічного спрямування.

Розклад