Кваліфікаційна робота магістра (012)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1118Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11540ФПД-51професор Галян О. І., професор Мачинська Н. І.
ФПД-51 здоцент Стахів М. О.

Опис курсу

Кваліфікаційна робота є формою підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта».

 

У процесі праці над кваліфікаційною роботою, опанування теоретичними, методологічними, методичними і практичними засадами формуються програмні компетентності (інтегральна; загальні; фахові):

КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

КЗ-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

КЗ-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

КЗ-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні компетентності:

КС-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.

КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.

КС-3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми потребами.

КС-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти.

КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.

КС-8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики.

КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.

Спеціальні (фахові) компетентності, визначенні силабусом:

Здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід, збирати, накопичувати і використовувати інформацію необхідну для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру галузі 01 Педагогіка в умовах наступності дошкільної та початкової освіти.

Програмні результати:

ПРН-1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні.

ПРН-2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.

ПРН-4. Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності.

ПРН-6. Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини.

ПРН-7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти.

ПРН-8. Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.

ПРН-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії

Рекомендована література

Нормативні документи

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 1. Закон України «Про повну загальну середню освіту»
 2. Закон України «Про освіту».
 3. Документи про забезпечення якості та організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 4. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 21 червня 2018 р.
 5. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 31 жовтня 2018 р.,
 6. Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
 7. Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, 2023.

Рекомендована література

 1. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів факультету педагогічної освіти / Укладачі: Н. Мачинська, М. Стахів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 54 с.
 2. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
 3. Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навч. посіб. / упоряд. І.Чорний, В.Перцева, І.Голопич. Харків: ХНУВС, 2019. 272 с.
 4. Кудінов О. Основи наукового цитування.
 5. Оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи. Стиль Американської Психологічної Асоціації (APA STYLE) Методичні рекомендації. Київ, 2018. 14 с.
 6. Гуторов О. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
 7. Данильян О., Дзьобань О. Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків: Право, 2017. 448 с.
 8. Староста В., Товканець Г. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень: навч.-метод. посібник. Мукачево: МДУ, 2015. 64 с.
 9. Бірта Г., Бургу Ю. Методологія і організація наукових досліджень. навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2014. 142 с.
 10. Корягін М., Чік М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Алерта, 2014. 622 с.
 11. Сисоєва С., Кристопчук Т. Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.
 12. Тверезовська Н., Сидоренко В. Методологія педагогічного дослідження: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 439 с.
 13. Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб. / уклад.: О.Бобер, С.Бронікова, Т.Єгорова та ін.; за ред. І Плотницької, Р.Ленди. К.: НАДУ, 2012. 48 с.
 14. Семеног О. Культура наукової української мови: навч. посіб. К. : ВЦ «Академія», 2012. 216 с.
 15. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Кондор, 2009. 206 с.
 16. Кловак Г. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. 260 с.
 17. Bailey, S. Academic writing: a handbook for international students. 3rd ed. London, New-York : Routledge, 2011. 314 p.

Інші інформаційні ресурси:

www.rada.gov.ua/  – Верховна Рада України;

www.kmu.gov.ua/  – Кабінет Міністрів України;

www.cityadm.lviv.ua – Львівська міська рада;

www.nbuv.gov.ua/ – Національна наукова бібліотека України ім. В.І. Вернадського;

www.lsl.lviv.ua  – Наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України;

www.nas.gov.ua  – Національна академія наук України.

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус