Мачинська Наталія Ігорівна

Посада: завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: nataliya.machynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Освітологія – інтегрований підхід в освіті: освіта – державна, суспільна та особистісна цінність; освітня політика держави, формальне та неформальне лідерство.

Професійно-педагогічна підготовка здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти (цифровізація професійної підготовки; здоров’язбережувальні технології; забезпечення наступності та ступеневості професійної підготовки).

Освіта дорослих: профілактика та шляхи подолання емоційно-професійного вигорання педагогів; професійне зростання упродовж життя (акмеологічний підхід).

Курси

Публікації

Монографії (у співавторстві, колективні, за загальною редакцією):

 1. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С.О. Сисоєвої. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с. URL: https://dut.edu.ua/ua/lib/1/category/726/view/1423
 2. Machynska N., Dzhura N. Theoretical and methodological aspects of environmental competence formation as a necessary component of professional training of preschool education specialists / Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 404 p. С. 145-169. URL : http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/179/5126/10767
 3. Мачинська Н. Моделі педагогічної освіти фахівців у контексті модернізації системи підвищення кваліфікації / Науково-методичні засади модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інформаційному суспільстві [колективна монографія]/ за заг. ред. професора В. П. Сергієнка. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. 339 c. С. 46-56. URL : https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13438/1/2021_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
 4. Machynska N. Modern aspects of pedagogical education specialists’ professional training in the vector of pre-school education. Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / Ed. by Prof. Valentyna Kushnir Hameln : InterGING, 2020. 259 с. С.218 – 238. URL : https://intergingpublishing.wordpress.com/
 5. Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія освітніх трендів і стандартів забезпечення якості : / [Василенко І.Я., Василенко Л.П., Деркач Ю.Я. та ін.] ; за. ред. Н.І. Мачинської. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 178 с. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Vydannia-3.pdf
 6. Мачинська Н.І. Теоретичні та прикладні аспекти педагогічної акмеології. Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі : монографія [Василенко І.Я., Василенко Л.П., Деркач Ю.Я. та ін.] ; за ред. Н.І. Мачинської. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 178 с. С.7-24. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Vydannia-3.pdf
 7. Machynska N. Educational Programs Integration as an Important Factor in Enhancing the Professionalism of the Primary and Preschool Teacher under the Conditions of the Higher Education / N. Machynska, H. Boiko // Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development. Lumen, 2020. 536 с. С. 55-67. URL : file:///D:/BT1_Trends-and-prospects_CLIPA_B51.pdf
 8. Lubelski Rocznik Pedagogiczny [Електронний ресурс] / N. Ashytok, A. Marta Żukowska, M. Czepil та ін.] // Vol 37, No 2. 2018. URL : http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc.
 9. Machynska N., Smolinska O. Pedagogical potential for professional preparation of masters / Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by autors. 2nd td. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. C.354-374. URL : https://www.semanticscholar.org/paper/PEDAGOGICAL-POTENTIAL-FOR-PROFESSIONAL-PREPARATION-Smolinska-Lviv/63b10efd8547ef19cd817a70f5b71501815796f7
 10. Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 352 с. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Maket-Rybalkina.pdf
 11. Мачинська Н. І. Педагогічна освіта – необхідна складова професійного становлення фахівця в умовах класичного університету / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 24-38. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Maket-Rybalkina.pdf

Навчально-методичні видання:

 1. Педагогічна антропологія [укладачі Н. Мачинська, С. Кость] // Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 198 с.
 2. Основи педагогічної майстерності (для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта») : / упоряд. Наталія Мачинська Анна Федорович, Наталія Яремчук. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Vydannia-3.pdf

Статті у вітчизняних фахових та наукових виданнях:

 1. Мачинська Н. (2023). Чинники формування професійної майстерності викладача закладу вищої освіти в умовах змішаного навчання. Збірник наукових праць національної академії  державної прикордонної служби України.  №1 (32) С. 132-148. URL : https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1396/1266
 2. Мачинська Н. (2023). Організаційні засади методичної роботи в закладі дошкільної освіти. Вісник Львівського університету. №38. С.171-180. URL : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11861/12280

 

2022 р.

 1. Мачинська Н.І. (2022). Формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку – умова забезпечення наступності поетапного розвитку дошкільник – учень початкової школи (О. Маєр). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. В. № 2. С. 109-115. URL : https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4595
 2. Machynska N. (2022). Mission of a higher education teacher (Y. Derkach). Вісник Львівського університету. № 37. С. 124-132. URL : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11650/12045
 3. Мачинська Н. (2022). Політика країн Євросоюзу в галузі дошкільної освіти. Гірська школа українських Карпат. № 27. 196 С. 32-37. URL : https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/issue/view/323/106

2021 р.

 1. Мачинська Н.І. (2021). Взаємозалежність спадковості, середовища та виховання в становленні та розвитку особистості (Н. Матвіїв). Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки). № 1 (66). С.7-13. URL : http://www.ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E
 2. Мачинська Н.І. (2021). Стан здоров’я дітей і молоді як джерело конструювання змісту здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах Польщі  (Л. Сливка). Людинознавчі студії. № 44 С. 165-171. URL : http://pedagogy.dspu.in.ua/index.php/pedagogy?fbclid=IwAR3UaUAmJzJ_1PJQ5GxUFvPH4I4wzgNM5kT6R-k9nULcYbkLhNaDzjnC-1k

2020 р.

 1. Мачинська Н.І. (2020). Інтеграція освітніх програм – вагомий чинник професійної підготовки фахівця дошкільної галузі і умовах закладу вищої. Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Мельник А.А. 496 с. С.268-275. URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31201/1/L_Harashchenko_TSDDDVvRI_2020.pdf
 2. Мачинська Н. (2020). Види та форми підвищення кваліфікації педагога дошкільного закладу за підвищенням підвищення кваліфікації (Деркач Ю., Панькевич Ю.) Неперервна професійна освіта: теорія і практика. № 2. С. 72–77. URL : https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.2.10

 

2019 р.

 1. Мачинська Н. (2019). Формування наукової еліти в умовах закладу вищої освіти. Вісник Черкаського університету. вип.1. С. 20-25. URL : https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3225/0
 2. Мачинська Н. І. (2019). Проблема професійного зростання педагога у психолого-педагогічних дослідженнях (М. С. Яців). Молодий вчений. №7. С.258-262. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7/52.pdf?fbclid=IwAR2hBG2KFvPXrGSLWyV-ZdQvMe-ZdOQlGfdv0fd2MiBgLVRMo4RTPlEPUx4
 3. Мачинська Н. І. (2019). Самоосвітня діяльність – чинник професійного зростання викладача (М. Олійник). Молодий вчений. №7. С.39-44. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/9.pdf
 4. Мачинська Н. І. (2019). Теоретичні аспекти використання ігрових технологій на уроках в початковій школі (М. А. Оприск). Молодий вчений. №10. С. 229-232. URL : https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1715
 5. Machynska N. (2019). Formation of readiness of the primary school teacher for professional development in the context of vocational training (Y. Derkach). Вісник Львівського університету. № 34. P.139-147. URL : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10582/10785

Мачинська Н. (2019). Особливості підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня педагогічного профілю до професійної діяльності: практичний аспект (С. Кость). Вісник Львівського університету. №34. С.148-154. URL : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10583/10786

2018 р.

 1. Мачинська Н.І. (2018). Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкової школи в контексті професійної підготовки. Гірська школа Українських Карпат. № 18. С.103-107. URL : http://mountainschool.pu.if.ua/sites/default/files/Issue_18/22.pdf
 2. Мачинська Н. І. (2018). Акмеологічна модель вихователя закладу дошкільної освіти (О. Б. Музика). Педагогічний альманах. Вип. 39. С. 68-75. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_39_12

 

Статті у зарубіжних наукових періодичних виданнях

 1. Machynska N. (2020). Andragogy – the science of adult education: theoretical aspects (H. Boiko). Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics. Vol. 24, № 1. C.25-34. URL : https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/eded.pdf
 2. Machynska N. (2019). The development of primary school pupils’ creative abilities by means of innovative technologies  (Y Zadunayska). Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), VOL 4, № 35 C. 24-28. URL : http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-4-No-35-2019.pdf

 

Публікації у наукометричних виданнях:

 1. Miyer T., Machynska N., Bondarenko H., Rudenko N., Romanenko L., Sukhopara I, Shpitsa R. (2023). E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society. AD ALTA. Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 13. Issue 1. Special XХХІІ. P. 13–20. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE) URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44472/1/Miyer_T_Machynska_N_Bondarenko_H_Rudenko_N_Romanenko_L_Sukhopara_I_Shpitsa_R_ELCIEFDFTS. DS_2023.pdf (Web of Science).
 2. Machynska , Yaremchuk N., Korniat V., Derkach Y., Sirant N., Lozynska S. (2022). Research of readiness of pedagogical workers for innovations. Amazonia Investiga. 11(51). Р. 50-60 URL : https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1932 (Web of Science).
 3. Machynska N., Lozynska S., Dekach Y, Vinarchuk N. (2021). Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională: Vol. 13 № 1. URL : https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem (Web of Science).
 4. Machynska N. (2021). Estudio empírico de la tipología de expectativas sociales del individuo (Ihor Popovych, Andrii Chervinskyi, Viktoriia Kazibekova, Inna Chervinska). Amazonia Investiga, Vol 10. № 43. P.112-122. URL : https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1687 (Web of Science).
 5. Dzikovska M., Machynska N. (2020). Challenges to Manage the Educational Process in the HEI during the Pandemic. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Volume 12. Issue 1 Sup. 2, p: 92-99. URL : https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2770 (Web of Science).
 6. Halian I., Lozynska S., Machynska N., Nos L., Derkach Y., Prots M., Popovych I. (2020). Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre. Р. 512-528. URL : http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/11873 (Web of Science).
 7. Kostashchuk O, Machynska N., Oliynyk M., Ivanchuk M. (2020). Professional Honor in the Pedagogical Activity of the Future Teacher. February. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12 (1): 291-310 URL :  https://www.researchgate.net/publication/339485305_Professional_Honor_in_the_Pedagogical_Activity_of_the_Future_Teacher (Web of Science).
 8. Bahlai, O., Machynska, N., Matviiv-Lozynska, Y., Senkovych, O., & Voloshyn, M. (2019). Developing students’ intercultural communicative competence in foreign language classroom. Advanced Education, 6 (11), 55–59. URL : https://doi.org/10.20535/2410-8286.158078  (Web of Science).

Біографія

Народилася та виросла у Львові.

Освіта: Львівське педагогічне училище № 1 (тепер – Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка) – 1991 р.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) – 1994 р.

Досвід роботи:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач педагогіки (1994-2007 рр.);

Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи (2007-2013), завідувач кафедри українознавства (2013-2014 рр.), завідувач кафедри педагогіки (2014-2015 рр.);

Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти з 2016 р. і до сьогодні.

Наукові досягнення:

2006 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук на тему «Модульна організація загально-педагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах коледжу» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України;

2011 р. – отримано вчене звання доцента кафедри педагогіки та соціальної роботи;

2013 р. – захищено дисертацію з теми «Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищого навчального закладу непедагогічного профілю» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка.
Від 2021 року – професор кафедри початкової та дошкільної освіти.
Авторка і співавторка понад 150 наукових праць, серед яких 3 навчальні посібники, 6 статей із видань з переліку Web of Science. Автор і співавтор 5 монографій.
Здобутки: член спеціалізованої вченої ради К. 35.052.24 (Національний університет «Львівська політехніка»); голова спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії
(ДФ 35.051.006; ДФ 35.051.019; ДФ 35.051.015) – Львівський національний університет імені Івана Франка; член редколегій: Науковий журнал «Неперервна освіта: акмеологічні студії» (м. Київ); фахове видання «Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія педагогічна»; керівник трьох захищених аспірантів.

Розклад