Мачинська Наталія Ігорівна

Посада: завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: nataliya.machynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Професійно-педагогічна підготовка фахівців в умовах магістратури, профілактика та шляхи подолання емоційно-професійного вигорання педагогів; освіта дорослих; професійне зростання упродовж життя (акмеологічний підхід); освітологія – інтегрований підхід в освіті; формальне та неформальне лідерство.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С.О.Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.
 2. Lubelski Rocznik Pedagogiczny [Електронний ресурс] / Nadiya Ashytok, Anna Marta Żukowska, Marija Czepil та ін.] // Vol 37, No 2. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc. 
 3. Machynska N., Smolinska O. Pedagogical potential for professional preparation of masters / Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by autors. – 2nd td. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. – C.354-374 // 
 4. Machynska Natalia. Modern aspects of pedagogical education specialists’ professional training in the vector of pre-school education / N. Machynska // Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / Ed. by Prof. Valentyna Kushnir ‒ Hameln : InterGING, 2020.‒259 с. – С.218 – 238. 

Навчально-методичні видання:

 1. Мачинська Н.І. Сучасні форми організації начального процесу у вищій школі: [навчально-методичний посібник] / Н.І.Мачинська, С.С.Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.

Статті у фахових та наукових виданнях

 1. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх магістрів у країнах європейської співдружності / Н.І. Мачинська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвипуск 8. – Ч.1. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С.148-156.
 2. Мачинська Н.І. Індивідуальна робота як складова професійно-педагогічної підготовки магістрантів в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська // Вісник Черкаського університету : Серія Педагогічні науки. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси: 2012. – С. 64-69.
 3. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти духовно-моральної компетентності майбутніх фахівців / Н.І. Мачинська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 21. – С. 131-137.
 4. Мачинская Н.И. Практические аспекты внедрения инновационных методов обучения в учебный процесс / Н.И. Мачинская // Непрерывное образование личности как феномен ХХІ века – Соликамск: СГПИ, 2013. – С.50-54.
 5. Мачинська Н. Теоретичні аспекти організації процесу педагогічної підготовки майбутніх магістрів в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю / Н. Мачинська // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013. – Вип. 6. – С. 129-135.
 6. Мачинська Н. Особливості організації виховного процесу у вищому навчальному закладі / М. Броварник, Н. Мачинська // Молодь і ринок, 2013, № 6. – С.100-104.
 7. Мачинська Н.  Особливості організації та проведення нетрадиційних форм лекційних занять /Н. Мачинська, І.  Посисень // Молодь і ринок, 2013, № 9. – С.66-71
 8. Мачинська Н.І. Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу / Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – № 1 (12), 2014. – С.53-59.
 9. Мачинська Н.І. Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи / Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол.: І.П.Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: вид-во «Мелітополь», № 2 (13), 2014. – С.55-60.
 10. Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів / Н.І. Мачинська // Педагогічний процес: теорія і практика – випуск 1, 2014. – С. 11-15.
 11. Мачинська Н.І. Акмеологічна модель сучасного педагога / Н.І.Мачинська // Наукові записки.  – Випуск 135. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.12-15.
 12. Мачинська Н.І. Навчальне проектування як чинник розвитку особистості у контексті акмеологічного підходу / Н.І.Мачинська // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. – 226-232.
 13. Мачинська Н.І. Авторитет викладача – необхідна умова його ефективної взаємодії зі студентами / Мачинська Н.І. // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – вип.18 – С.142-147.
 14. Maczyńska N. Дошкільна освіта в Україні: підготовка фахівців в умовах класичного університету / Наталія Мачинська // Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań; pod red. M. Krawczyk-Blicharskiej, J. Miko-Giedyk i S. Kowalskiego. – Kielce, 2015. – S. 225-236.
 15. Мачинська Н. Розвиток лідерських якостей у студентів у процесі професійної підготовки / Н. Мачинська / Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал, 2017, вип. 3-4. – С. 32-39.
 16. Мачинська Н. Педагогічний потенціал професійної підготовки магістрантів / Н. Мачинська, О.Смолінська // Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – p. (Part 2). – P. 354-374.
 17. Мачинська Н.І. Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури / Н.І. Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) випуск № 3-4 (48-49), 2016. – С. 35-38.
 18. Формування наукової еліти в умовах закладу вищої освіти / Н. Мачинська // Вісник Черкаського університету, 2019, вип.1. – С. 20-25.
 19. Machynska Nataliya: Developing students’ intercultural communicative competence in Foreign language classroom // Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education, Advanced Education, Special Issue 11, 2019 
 20. Мачинська Н. І. Проблема професійного зростання педагога у психолого-педагогічних дослідженнях [Текст] / Н. І. Мачинська, М. С. Яців // Молодий вчений. — 2019. — №7. – С.258-262
 21. Мачинська Н. І. , Олійник М. І. Самоосвітня діяльність – чинник професійного зростання викладача / Н. Мачинська,М. Олійник // Молодий вчений. – 2019. – №7. – С.39-44
 22. Мачинська Н. І. Теоретичні аспекти використання ігрових технологій на уроках в початковій школі [Текст] / Н. І. Мачинська, М. А. Оприск // Молодий вчений. — 2019. — №10. – С. 229-232

Статті у зарубіжних наукових виданнях

Pedagogic Training of Undergraduates in Higher Educational of Non-Pedagogical Orientation: Theoretical and Practical Aspects / Machynska N. I. // Lumen Media Publishing. All rights reserved: The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine / London, Romania – 2014. – P.:165-173.

Machynska N. The development of primary school pupils’ creative abilities by means of  innovative technologies / Y Zadunayska, N. Machynska // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), VOL 4, No 35 (2019). – C. 24-28. 

Machynska N. Andragogy – the science of adult education: theoretical aspects / N. Machynska, H. Boiko // Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics. Vol. 24, No. 1. 2020. – C.25-34. 

Публікації у наукометричних виданнях:

Kostashchuk O, Machynska N., Oliynyk M., Ivanchuk M. Professional Honor in the Pedagogical Activity of the Future Teacher // February 2020 Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12(1): 291-310 

 Dzikovska M., Machynska N. Challenges to Manage the Educational Process in the HEI during the Pandemic// Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala / 2020, Volume 12, Issue 1 Sup. 2, pages: 92-99 | 

Halian I., Lozynska S., Machynska N., Nos L., Derkach Y., Prots M., Popovych I. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators // Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528

Nataliya Machynska, S.V. Lozynska, Y.Y. Dekach, N.M. Vinarchuk. Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională: Vol. 13 No. 1 (2021) // 

Біографія

Народилася та виросла у Львові.

Освіта: Львівське педагогічне училище № 1 (тепер – Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка) – 1991 р.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) – 1994 р.

Досвід роботи:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач педагогіки (1994-2007 рр.);

Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи (2007-2013), завідувач кафедри українознавства (2013-2014 рр.), завідувач кафедри педагогіки (2014-2015 рр.);

Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти з 2016 р. і до сьогодні.

Наукові досягнення:

2006 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук на тему «Модульна організація загально-педагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах коледжу» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України;

2011 р. – отримано вчене звання доцента кафедри педагогіки та соціальної роботи;

2013 р. – захищено дисертацію з теми «Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищого навчального закладу непедагогічного профілю» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка.
Від 2021 року – професор кафедри початкової та дошкільної освіти.
Авторка і співавторка понад 150 наукових праць, серед яких 3 навчальні посібники, 6 статей із видань з переліку Web of Science. Автор і співавтор 5 монографій.
Здобутки: член спеціалізованої вченої ради К. 35.052.24 (Національний університет «Львівська політехніка»); голова спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії
(ДФ 35.051.006; ДФ 35.051.019; ДФ 35.051.015) – Львівський національний університет імені Івана Франка; член редколегій: Науковий журнал «Неперервна освіта: акмеологічні студії» (м. Київ); фахове видання «Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія педагогічна»; керівник трьох захищених аспірантів.

Розклад