Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку дитини дошкільного віку (012)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Мачинська Н. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПД-51професор Мачинська Н. І.

Опис курсу

Курс «Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку дитини дошкільного віку» головним завданням вбачає формування у здобувачів знань про психолого-педагогічний супровід як цілісний інтегративний феномен у контексті різних наукових концепцій; вироблення умінь виявляти сильні сторони особистості дитини, її внутрішні ресурси, які слугують джерелом позитивних особистісних перетворень під час здійснення психолого-педагогічного супроводу її розвитку у ЗДО; здатності обирати доцільні технології психолого-педагогічного супроводу дитини задля створення оптимальних умов для її психічного розвитку та особистісного становлення на етапі дошкільного дитинства. 

Рекомендована література

Базова: 

 1. Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану (для засновників закладів, науково-педагогічних працівників ІППО, директорів та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти) / Київ: 2022. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini 

2.Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції : кол. монографія / [авт. кол.: Т. В. Жук, Т. Д. Ілляшенко, Т. Д. Каменщук, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук] ; наук. ред. А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 113 с. 

 1. Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб: концепція, методика, технології : навчально-методичний посібник / І. О. Луценко, А. М. Богуш, Л. О. Калмикова, В. У. Кузьменко, С. І. Поворознюк, О. Д. Рейпольська ; за наук. редакцією І. О. Луценко. – Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 213 с.
 2. Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника : колективна монографія / Т. Кочубей, В. Кузь, Л. Іщенко [та ін.]; за заг. ред. В. Кузя.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 212 с.

Допоміжна: 

 1. Антонова О.Є. Психолого – педагогічний супровід обдарованої особистості учня // “Школа становлення відповідального громадянина”. Авторська модель Людмили Корінної: Навчально-методичний посібник / Автор-упорядник Л.В. Коріння; за заг. ред. С.В. Кириленко, О.І. Кіян, І.Н. Євтушенко. Київ – Житомир – Чернівці: “Букрек”, 2020. – С. 55-68.

2.Борова В. Є., Ілюк Л. В., Кирилович О. Ф., Красовська О. О., Максимчук Н. С., Марчук О. О., Мельничук Л. Б., Мисько І. П., Міськова Н. М., Пагута Т. І., Петрук О. М., Сойко І. М., Хом’як О. А., Шкабаріна М. А. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання. Монографія / за заг. ред. О. О. Красовська. – Рівне : О. Зень, 2021. – 560 с. URL: https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/bitstream/123456789/2517/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF_%D0%86%D0%9F%D0%9E_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90_%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A8.pdf   

 1. Козлюк О.А. Міждисциплінарний підхід до вивчення феномену дитинства / / О. А. Козлюк / Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2016. – № 26. – С. 26-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_26_6 
 2. Кочубей Т. Д. Філософія дитинства: соціально-педагогічний аспект : навч. по-сіб. / Т. Д. Кочубей. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 185 с.
 3. Мачинська Н.І. (2022). Формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку – умова забезпечення наступності поетапного розвитку дошкільник – учень початкової школи (О. Маєр). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. В. № 2. С. 109-115. URL : https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4595 
 4. Мачинська Н.І. (2021). Стан здоров’я дітей і молоді як джерело конструювання змісту здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах Польщі  (Л. Сливка). Людинознавчі студії. № 44 С. 165-171. URL : http://pedagogy.dspu.in.ua/index.php/pedagogy?fbclid=IwAR3UaUAmJzJ_1PJQ5GxUFvPH4I4wzgNM5kT6R-k9nULcYbkLhNaDzjnC-1k 
 5. Олійник М. І., Журат Ю. В., Фесун Г. С. Розвиток та діагностика пізнавальних процесів дошкільника: навчально-методичний посібник. Чернівці: Родовід, 2019. 176 с.
 6. Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ: навчально-методичний посібник / Компанець Н.М., Луценко І.В., Коваль Л.В. К.: Видавнича група «Атопол», 2018. 100 с.
 7. Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу [текст] : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 296 с.
 8. Положення про заклад дошкільної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 р. № 86). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 86-2021-п#Text. 
 9. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III. Дата оновлення: 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text. 
 10. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 18.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19#Text.
 11. Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні Лист МОН від 02.04.2024 № 1/3845-22 URL:   https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini 

14.Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році. Лист МОН від 21.08.2023 № 1/12490-23 URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci   

 1. Прохоренко, Л. І., & Орлов, О. В. (2021). Діти з особливими потребами в умовах кризових викликів: навчання і супровід: Наукова доповідь на вебконференції «Учені НАПН України – українським учителям», 25 серпня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), 1-8. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-11 
 2. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції для науковців, практичних працівників та студентів (18 жовтня 2018 р.) / [гол. ред. Л. В. Іщенко] – Умань: АЛМІ, 2018. – 89 с.
 3. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи : навчально-методичний посібник / Т. В. Філімонова. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. – 218 с.

Інтернет-ресурси: 

Психолого педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку в умовах війни / https://www.youtube.com/watch?v=a9wgwKw_zy8  

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус