Методична робота в закладі дошкільної освіти

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Мачинська Н. І.ФПД-51, ФПД-51 з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51Деленко В. Б.
ФПД-51 з

Опис курсу

Зміст освітньої компоненти «Методична робота в закладі дошкільної освіти» розроблено з урахуванням
актуальних завдань методичного забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, що передбачає набуття здобувачами здатності створювати інноваційне освітнє середовище в ЗДО, аналізувати пріоритетні завдання методичного супроводу діяльності вихователів, організаційні аспекти підвищення рівня їх компетентності, осмислення теоретико-прикладних питань організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти в сучасних умовах (суспільні виклики, воєнний стан тощо) та формування необхідного практичного досвіду для організації методичної роботи в ЗДО.

Після опанування цієї освітньої компоненти студент буде:
– знати законодавчу базу з питань дошкільної освіти; принципи, завдання та зміст різних видів діяльності
керівника та методиста закладу дошкільної освіти (фінансово-господарська; харчування; медичне
обслуговування; оздоровлення дітей; освітній процес; взаємодія з підлеглими, соціальними інституціями,
фахівцями та громадськістю); інструменти забезпечення якості освітньої діяльності в ЗДО;
– уміти аналізувати організаційно-методичні завдання в сфері дошкільної освіти, моделювати конструктивні
підходи до їх розв’язання; планувати освітню, виховну та інші види робіт закладу дошкільної освіти,
спираючись на нормативно-правову базу; проєктувати взаємодію з суб’єктами освітнього процесу, фахівцями,
громадськістю щодо організації дошкільної освіти, реалізації різнотипних проєктів.
Завдання освітньої компоненти передбачають формування у здобувача вищої освіти таких загальних та спеціальних компетентностей визначених освітньою програмою:
– загальні компетентності:
КЗ-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
КЗ-5. Здатність працювати в команді.
– спеціальні (фахові) компетентності:
КС-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних
засобів, методів, прийомів, технологій.
КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.
КС-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти.
КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної
компетентності вихователів, батьків, громадськості.
КС-7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з різними соціальними інституціями,
категоріями фахівців до партнерства з батьками.
КС-10. Здатність аналізувати потенційні ресурси закладу дошкільної освіти, розробляти стратегію його
розвитку в умовах освітніх змін і суспільних викликів.
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти таких програмних
результатів навчання, визначених освітньою програмою:
ПРН-2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього
процесу закладів дошкільної освіти різного типу.
ПРН-3. Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів.
ПРН-5. Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в мультикультурному середовищі закладу
дошкільної освіти для формування в дітей поваги до різних національностей та здатності до взаємодії.
ПРН-7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти.
ПРН-8. Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.
ПРН-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
ПРН-13. Уміти оцінювати потенційні ресурси розвитку закладу дошкільної освіти, використовувати
інструменти стратегічного планування його діяльності, формулювати пропозиції для різних типів
управлінських завдань з метою забезпечення якості освіти

Рекомендована література

Базова література:
1. Деленко В. Методична підготовка як необхідна складова професійної підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2023. № 16(48). С.72-
78. https://doi.org/10.24919/2413-2039.16/48.10
2. Мачинська Н. Організаційні засади методичної роботи в закладі дошкільної освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2023. Вип. 38. С. 171-180.
URL:http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11861/12280
3. Богуш А. Методична робота в закладах дошкільної освіти : навч. посіб.. Одеса: Видавець Букаєв Вадим
Вікторович, 2022. 200 с.
4. Скрипник Н. І. Методична робота в дошкільній освіті : навчально-методичний посібник / МОН України, Уманський держ. Пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т дошкільної та спец. Освіти. Умань: Візаві, 2019. 108 с.
5. Примірне положення Про методичний кабінет закладу дошкільної освіти. 2018.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0372729-18#Text

Допоміжна література:
1. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання. монографія / за заг. ред. О.Красовська. Рівне: О. Зень, 2021. 560 с.
URL:https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/bitstream/123456789/2517/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF_%D0%86%D0%9F%D0%9E_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90_%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A8.pdf
2. Вергун Ю. Як у дитсадку забезпечити дієву систему якості освіти. Цифрове видавництво MCFR, 2021.
URL: http://surl.li/aazhp.
3. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2020: Наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 №144.
URL: https://zakon.help/files/article/11494 ДСТУ%204163_2020.pdf.
4. Кіндрат І. Проблеми менеджменту дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2013. № 5 (264), Ч. ІІ. С. 137-143.
5. Лебідь О. Сутність та основні поняття стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом.
Вісн. Черкас. ун-ту : наук. журн. Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси : Вид-во Черкас. нац. ун-т. Педагогічні науки, 2015, 32 (365). URL: https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1803
6. Макаренко С. «Актуальні проблеми організації освітнього процесу у ЗДО» : методичні рекомендації щодо розробки індивідуального навчально-дослідного завдання для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Маріуполь: Маріупол. держ. ун-т, 2022. 73 с.
7. Мартинець Л. Управлінська діяльність керівника навчального закладу: навчальний посібник. Вінниця, 2018. 196 с.
URL:https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/92/1/20.09_Управлінська%20діяльність%20керівника_.pdf.
8.Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти: Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71.
URL: https://sqe.gov.ua/images/materials/Методичні%20рекомендації/ЗДО/Методичні_рекомендації_внутрішня_
система_забезпечення_якості_освіти_ЗДО.pdf.
9. Положення про заклад дошкільної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 р. № 86). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 86-2021-п#Text.
10.Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III. Дата оновлення: 16.01.2020.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.
11. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 18.06.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19#Text.
12. Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні Лист МОН від 02.04.2024 № 1/3845-22 URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyivoyennogo-stanu-v-ukrayini
13.Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році. Лист МОН від 21.08.2023 № 1/12490-23 URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci
14. Про затвердження примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059. Дошкільне виховання. 2012. № 10.
Вкладка. С. 1-16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1059736-12?l.
15. Романюк І.А. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Тернопіль: Мандрівець, 2011. 280 с.
16. Організаційно-розпорядча документація дошкільного навчального закладу: методичний посібник. Упорядкув.: Т.Панасюк, Н.Омельяненко, Л.Ільченко. К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2016.
17. Пономаренко Т. Управління в системі дошкільної освіти: навчальний посібник. Краматорськ: КЕГІ, 2012. С. 8-235.
18. Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу: навч. посіб. Суми: Вид‐во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. С. 178-213.
19. Рекомендації МОН України від 17.05.2023 № № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового
навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року» URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/propidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-ta-prohodzhennya-osinno-zimovogo-periodu-202324-roku
20. Шанскова Т. І. Професійний розвиток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у процесі методичної роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах. Запоріжжя, 2020. Вип. 70, т. 4. С. 45-50.
21. Шинкар Т. (2020). Методична робота в закладах дошкiльної освiти: нормативно-правовi аспекти. Науковий збірник Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», Том 4, № 28, с. 252- 257. https://op.ua/ru/pedclass/nauchnaya-statya/metodichna-robota-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-normativno-pravoviaspekti

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус