Деленко Валентина Богданівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: valentyna.delenko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: scholar.google.fi

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Проблеми  виховання толерантності у дітей дошкільного віку; українська дитяча література та її місце у вихованні  толерантності дітей дошкільного віку.

Курси

Публікації

 

 1. Статті у фахових виданнях:
  1. Деленко В.Б. Дефініція «толерантності» як наукова проблема  /В.Б.Деленко// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. – Випуск 31. –– Львів, 2016. – С. 28-36. дефініція-толерантності.docx
  2. Деленко В. Українська дитяча література як джерело виховання толерантності в дітей дошкільного віку. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 61. С. 77–80. Українська дитяча література як джерело виховання толерантності в дітей дошкільного віку (npu.edu.ua)
  3. Ростикус Н., Деленко В. Використання віршованих творів української дитячої літератури з толерантною спрямованістю в закладі дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 47. С. 277−280.54.pdf (innovpedagogy.od.ua)
  4. Деленко В. Перспективи впровадження ідей виховання толерантності в дошкільників засобами сучасної дитячої літератури в освітній процес ЗДО. Освітні обрії 2022. 2 (55). С. 4−11. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | Освітні обрії (pnu.edu.ua)
  5. Деленко В. Методична підготовка як необхідна складова професійної підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти.  Людинознавчі студії. 2023. Серія «Педагогіка». №, 16(48). С.72-78. https://doi.org/10.24919/2413-2039.16/48.10Статті у закордонних наукових виданнях

   1.Деленко В. Толерантність у літературно-художній спадщині В. Сухомлинського. Revistă stiintifică ῤrogŕesivă, 2019. No 1. p. 5−15. PSJ-2019-1.pdf (lnu.edu.ua)

Тези доповідей:

 1. Деленко В. Б. Толерантність як категорія педагогічної етики. Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.), Класичний приватний університет, 2016. С. 17–19.delenko-v-b-_-tezy
 2. Деленко В. Б. Нестандартні прийоми малювання як засіб активізації творчого самовираження старших дошкільників. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 1. С. 14–16. netradytsijni-tehniky
 3. Деленко В. Б. Характеристика та умови формування толерантності у педагогічному середовищі. Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: тези доповідей теоретико-практичного семінару, Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 68–71.
 4. Деленко В. Б. Виховання толерантних відносин між дітьми старшого дошкільного віку під час ігрової діяльності. Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст: збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дрогобич, 26–27 жовтня 2017 р.) / за заг. ред. Марії Чепіль. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. С. 84–87.
 5. Деленко В. Б. Філософія толерантності у казках В. Сухомлинського. Філософія для дітей. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Педагогічні читання : Збірник наук.-метод. праць / За заг .ред. О.В. Сухомлинської, О.Я. Савченко. Житомир. 2017. С.49−56.
 6. Деленко В. Б. Милосердя як складова толерантного виховання підростаючого покоління: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь−2017». Київ, 2017. С. 36−40.

7. Деленко В. Б. Виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 2. С. 63–67.

8. Деленко В. Б. Педагогічні умови становлення творчої активності дитини в контексті наступності дошкільної і початкової ланок освіти. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 6. С. 57–62.

9. Деленко В. Б.Толерантність в контексті педагогічної культури викладача. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри; тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 22-23 листопада. 2022 р. С. 26–28.

10. Деленко В.Б. Подолання антикреативних бар’єрів у процесі професійного навчання майбутніх вихователів.Стратегії управління інноваціями в сучасній економіці : матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції / Східноєвропейський центр наукових досліджень
(Одеса, 1 вересня 2023 р). Research Europe, 2023.Збірник.pdf

 

Методичний посібник:

 1. Деленко В. Виховуємо толерантного дошкільника: ідеї для батьків та вихователів. Львів: Простір-М. 2022. 48 с.

Біографія

Освіта:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (з відзнакою);

Мукачівський державний університет (з відзнакою).

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (аспірантура)

Досвід роботи:

Вихователь ДНЗ №43 М.Львова

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

 

Навчальні дисципліни, які читає:

Художня праця та основи дизайну

Теорія і методика співпраці з родинами

Професійне зростання вихователя

Методична робота в закладах дошкільної освіти

Розклад