Виробнича практика в закладах дошкільної освіти

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1112Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11360ФПД-51Деленко В. Б.

Опис курсу

Виробнича практика в закладах дошкільної освіти є обов’язковим компонентом освітньої програми «Дошкільна освіта» здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта. Програма виробничої практики в закладах дошкільної освіти визначає загальні питання організації, проведення, керівництва та підведення підсумків практичної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності
012 Дошкільна освіта у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Практику організують на визначених базах різних типів закладів дошкільної освіти. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання можуть проходити практику за місцем проживання, якщо це заклад освіти відповідного профілю.

Завдання освітньої компоненти передбачають формування у здобувача вищої освіти таких загальних та спеціальних компетентностей визначених освітньою програмою:
загальних компетентностей:
КЗ 1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
КЗ-5. Здатність працювати в команді.
КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
спеціальних (фахових) компетентностей:
КС-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.
КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.
КС-3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими
освітніми потребами.
КС-4. Готовність до організації фінансово господарської діяльності закладів дошкільної освіти.
КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.
КС-7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців до партнерства з батьками.
КС-8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики.
КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.
КС-10. Здатність аналізувати потенційні ресурси закладу дошкільної освіти, розробляти стратегію його розвитку в умовах освітніх змін і суспільних
викликів.
За результатами виробничої практики в закладі дошкільної освіти здобувач вищої освіти повинен досягти таких програмних результатів навчання, визначених освітньою програмою:
ПРН-2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.
ПРН-3. Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної
освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів.
ПРН-4. Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності.
ПРН-5. Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в мультикультурному середовищі закладу дошкільної освіти для формування в дітей поваги до різних національностей та здатності до взаємодії.
ПРН-6. Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини.
ПРН-7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти.
ПРН-8. Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.
ПРН-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням
принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
ПРН-11. Організовувати харчування, медичне обслуговування, оздоровлення дітей.
ПРН-12. Уміти планувати та координувати фінансово-господарську діяльність закладів дошкільної освіти.
ПРН-13. Уміти оцінювати потенційні ресурси розвитку закладу дошкільної освіти, використовувати інструменти стратегічного планування його діяльності, формулювати пропозиції для різних типів управлінських завдань з метою забезпечення якості освіти.

 

Рекомендована література

1. Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024
навчальному році Наказ № 1/12490-23 від 21 серпня 2023 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyiosviti-u-20232024-navchalnomu-roci2. Дошкільна освіта дітей з особливими потребами. Сайт МОН.
URL: http://mon.gov.ua/ua/activity/education/6917/
3. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Дошкільне виховання. 2021. № 2. С.4.
4. Типове положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти Наказ №372 від 16 квітня 2018 р https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyaprimirnogo-polozhennya-pro-metodichnij-kabinet-zakladu-doshkilnoyi-osviti
5. Швайка Л. Педагогічний моніторинг у ДНЗ. Харків: ВГ «Основа», 2017. 192 с. (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
6. Крутій К. Проблеми запровадження моніторингу дошкільної освіти та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Мукачівського державного університету,
Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 2 (2) 2015. С. 67-70. URL: http://msu.edu.ua/visn1/?p=34
7.Кіндрат І. Управління освітнім процесом у дошкільному навчальному закладі на засадах інтеграції: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06.
Луганськ, 2013. 20 с.
8.Пономаренко Т. Управління в системі дошкільної освіти: навчальний посібник. Краматорськ: КЕП, 2012. 318 с.
9.Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному закладі : монографія. Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2006. 172 с.
10. Про дошкільну освіту: Закон України.
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
11. Конвенція про права дитини.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021
10.Конституція України. Основний закон. К. : Атіка, 1996. 30 с.19
11.Сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua
12 Освітній портал України www.pedpresa.com
13. Портал освітян України «МЦФЕР:Освіта» www.pedrada.com.ua/
14. Електрона онлайн-бібліотека. Інноваційні
технології http://ualib.com.ua/b_136.html
15. Сайт інститут інноваційних технологій та змісту освіти України http://iitzo.gov.u

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус