Теорія та методика співпраці з родинами (012 Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
840Деленко В. Б.ФПД-41, ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ФПД-21Деленко В. Б.
ФПД-22Деленко В. Б.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика співпраці з родинами» передбачає опановування здобувачами:

а) загальними компетентностями: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність планувати та управляти часом; знання та розуміння предметної галузі та розуміння професії; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність вчитися та опановувати сучасні знання;

б) фаховими компетентностями: контрольна; прогностична; діагностична; дослідницька; інформаційна.

Програмні результати навчання: здійснювати пошук, аналіз та синтез інформації з різних джерел для розв’язування завдань спеціальності, відтворювати факти (дати, події, принцип й закономірності суспільного розвитку), встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, аргументувати свої думки.

2. Очікувані результати навчання

Після опанування цієї навчальної дисципліни студент буде: здійснювати пошук, аналіз та узагальнення інформації щодо змісту та форм співпраці закладів дошкільної освіти з родинами, порівнювати особливості суспільного та сімейного виховання, розуміти роль сім’ї в розвиткові дитини; знати принципи організації співпраці  з сім’ями вихованців; вивчати прогресивний вітчизняний та зарубіжний досвід з питань взаємодії закладів дошкільної освіти та сім’ї, виявляти проблеми сучасного родинного виховання, співпраці ЗДО і сім’ї, які потребують дослідження; уміти визначати зв’язок між стилями сімейного виховання та особливостями психічного розвитку дитини; планувати систему роботи з батьками вихованців з урахуванням результатів вивчення особливостей сімейної ситуації, домінувальних педагогічних впливів на дитину, педагогічного потенціалу конкретної родини; здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до кожної родини; добирати дієві форми співпраці з батьками та прогнозувати їх результативність; здійснювати моніторинг (контроль) ефективності системи співпраці ЗДО та родини.

 

Рекомендована література

 1. Взаємодія ДНЗ та сім’ї / уклад. О.Рудік, І.Молодушкіна. Харків: Вид. група «Основа», 2013. 222 с.
 2. Кузьмінський А., Омеляненко В. Педагогіка родинного виховання: навч. пос. Київ: Знання, 2006. 324 с.
 3. Освіта і просвіта батьків, членів родин: практичний посібник / Т.Котирло, Д.Щербина. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019. 219 с.
 4. Товкач І. Хочу бути мамою, хочу бути татом: навч.-метод. пос. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2012. 368 с.
 5. Шаповалова О. Роль сім’ї у дошкільній освіті: теорія і практика: навч. пос. Суми: Ред.-видав. відділ СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. 225 с.

Допоміжна література

 1. Галицька Т. Взаємодія закладу дошкільної освіти з родиною: сучасні підходи. Дошкільний навчальний заклад. 2018. № 11. С. 11-13.
 2. Галян О. Сімейне консультування: метод. матер. до сем. занять. Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2012. 60 с.
 3. Голота Н. Підводні рифи виховання. Дошкілля: журнал для люблячих батьків, педагогів, психологів. 2010. № 3(15). С. 8-10.
 4. Горбенко Н. Взаємодія закладів дошкільної освіти з батьками – співпраця заради майбутнього (бібліографічний огляд). URL: https://lib.iitta.gov.ua/717784/1/pdf
 5. Гузь В., Жейнова С., Таган Л. Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного закладу з сім’єю. Молодь і ринок. 2018. № 3. С. 27-30.
 6. Долинна О., Низковська О. Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери однодумці? Дошкільне виховання. 2007. № 1. С. 6-8.
 7. Дуброва В. Допоможемо батькам – допоможемо дітям. Теоретичні аспекти проблеми виховання батьків. Палітра педагога. 1998. № 1. С. 28-31.
 8. Калуська Л. Родинне сонцеколо: метод. порадник для роботи з батьками. Тернопіль: Мандрівець, 2006. 140 с.
 9. Ковалевська Н. Впровадження у роботу дошкільного навчального закладу нової форми співпраці – батьківський клуб. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 23, Ч. 2. С. 179-184.
 10. Ковтун О. Єдиний простір для педагогів, батьків та їхніх дітей. Практика управління дошкільним закладом. 2014. № 4. С. 7-15.
 11. Кравчинська Т. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність.
 12. Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців: Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9-546.
 13. Михальська С. Вплив сім’ї на формування особистості дитини. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. 2014. № 121 (2). С. 22-28.
 14. Осадча О. Створення інноваційного освітнього середовища в роботі з батьківською громадою. Педагогічна майстерня. 2018. № 2 (лют.). С. 19-22.
 15. Перепелюк І. Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в Республіці Польща: дис. …канд.. пед. н.: 13.00.01 / Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2018. 265 с.
 16. Сербіна Н., Січкар І., Молочко М. Дитячий садок, батьки та школа: форми ефективної взаємодії. Вихователь-методист дошкільного закладу. № 1. С. 43-47.
 17. Сухарєва Л. Піклуємось разом з батьками. Робота з батьками дошкільників. Харків: Вид. група «Основа», 2008. 128 с.
 18. Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. В кн.: Вибрані твори. Київ: Рад. школа, 1978.  Т.5. С.410-414.
 19. У співпраці – результат. Робота вихователя з батьками в ДНЗ / В. Новікова. Харків: Вид-во «Ранок», 2011. 144 с. (у покликанні демо-версія)
 20. Хромова О., Кравченко Т. Педагогізація батьків у США. Педагогіка і психологія. 1997. № 2. С. 125-227.
 21. Швацька О. Партнерські взаємини між дошкільним закладом і сім’єю. Дошкільний навчальний заклад. 2011. № 9. С. 47-51.
 22. Швець Н. Співтворчість, а не наставництво. Батьківський університет в умовах сучасного закладу дошкільної освіти. Дошкільне виховання. 2019. № 2. С. 7-10.
 23. Halian O., Halian I. Specyfika pomocy psychologicznej dla rodzicow w realizacji skutecznych strategii wychowania rodzinnego. Pedagogika rodziny. Family Pedagogy. 2013. nr 3 (4). ss. 203-213.

Інтернет-ресурси

 1. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
 2. https://www.pedrada.com.ua/
 3. Вихователь-методист дошкільного закладу: електронний журнал.
 4. Практика управління дошкільним закладом: щомісячний спеціалізований журнал.

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної роботи ТМСР

Методичні рекомендації до семінарських занять ТМСР

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус