Магістерська робота 012 Дошкільна освіта

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11540ФПД-51професор Галян О. І., доцент Стахів М. О.
ФПД-51 зпрофесор Мачинська Н. І.
ФПД-52 зпрофесор Галян О. І., професор Мачинська Н. І.

Опис курсу

Магістерська робота є формою підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня “магістр” освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта”

У процесі праці над магістерською роботою, опанування теоретичними, методологічними, методичними і практичними засадами формуються програмні компетентності (інтегральна; загальні; фахові):

Загальні компетентності:

ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти.

ФК-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.

ФК-12. Здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів управлінських завдань у сфері дошкільної освіти, оптимізувати освітнє середовище.

ФК-13. Здатність планувати та проводити дослідження теоретико-прикладних питань дошкільної та вищої освіти.

ФК-14. Здатність керувати навчальними / розвивальними проєктами

Програмні результати:

ПРН-1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні.

ПРН-4. Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності.

ПРН-6. Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини.

ПРН-7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти.

ПРН-8. Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.

ПРН-13. Проєктувати освітній простір закладу дошкільної освіти відповідно до актуальних завдань та запитів.

ПРН-14. Володіти методами моніторингу якості освітньої (в ЗДО та ЗВО) та організаційно-управлінської діяльності.

ПРН-17. Володіти методологією та методами здійснення психолого-педагогічних (прикладних) досліджень / проєктів, презентувати результати наукового пошуку.

ПРН-19. Демонструвати володіння технологіями комунікації, брати участь у фахових дискусіях, готувати усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми.

Рекомендована література

Нормативні документи

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 1. Закон України «Про повну загальну середню освіту»
 2. Закон України «Про освіту».
 3. Документи про забезпечення якості та організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 4. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 21 червня 2018 р.
 5. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 31 жовтня 2018 р.,
 6. Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
 7. Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, 2020.

Рекомендована література

 1. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів факультету педагогічної освіти / Укладачі: Н. Мачинська, М. Стахів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 54 с.
 2. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
 3. Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навч. посіб. / упоряд. І.Чорний, В.Перцева, І.Голопич. Харків: ХНУВС, 2019. 272 с.
 4. Кудінов О. Основи наукового цитування.
 5. Оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи. Стиль Американської Психологічної Асоціації (APA STYLE) Методичні рекомендації. Київ, 2018. 14 с.
 6. Гуторов О. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
 7. Данильян О., Дзьобань О. Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків: Право, 2017. 448 с.
 8. Староста В., Товканець Г. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень: навч.-метод. посібник. Мукачево: МДУ, 2015. 64 с.
 9. Бірта Г., Бургу Ю. Методологія і організація наукових досліджень. навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2014. 142 с.
 10. Корягін М., Чік М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Алерта, 2014. 622 с.
 11. Сисоєва С., Кристопчук Т. Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.
 12. Тверезовська Н., Сидоренко В. Методологія педагогічного дослідження: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 439 с.
 13. Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб. / уклад.: О.Бобер, С.Бронікова, Т.Єгорова та ін.; за ред. І Плотницької, Р.Ленди. К.: НАДУ, 2012. 48 с.
 14. Семеног О. Культура наукової української мови: навч. посіб. К. : ВЦ «Академія», 2012. 216 с.
 15. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Кондор, 2009. 206 с.
 16. Кловак Г. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. 260 с.
 17. Bailey, S. Academic writing: a handbook for international students. 3rd ed. London, New-York : Routledge, 2011. 314 p.

Інші інформаційні ресурси:

www.rada.gov.ua/  – Верховна Рада України;

www.kmu.gov.ua/  – Кабінет Міністрів України;

www.cityadm.lviv.ua – Львівська міська рада;

www.nbuv.gov.ua/ – Національна наукова бібліотека України ім. В.І. Вернадського;

www.lsl.lviv.ua  – Наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України;

www.nas.gov.ua  – Національна академія наук України.

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус