Галян Олена Іванівна

Посада: професор кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: olena.halyan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • сфера проблем виховання, педагогічної взаємодії;
  • теоретико-прикладні аспекти суб’єктнісно-орієнтованого освітнього процесу;
  • психолого-педагогічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців.

Курси

Публікації

Монографії

Галян І., Галян О. (2023). Психологія професійної діяльності педагога: теоретико-емпіричний аналіз. Львів: “БОНА”.

Галян О. (2019). Розвиток суб’єктності як орієнтир організації психолого-педагогічного супроводу учнів – вимушених переселенців.  Психолого-педагогічний супровід осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій: теорія і практика: кол. монографія (с. 50-61; 82-112). Дрогобич: Ред.-видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Галян О. (2017). Особистість школяра у вимірах суб’єктності: історико-педагогічний дискурс. Дрогобич: Ред.-видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Галян О., Галян І. (2016). Ціннісні детермінанти становлення професійної культури майбутнього педагога. Г. Улунова (відп. ред.) Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток: колективна монографія (С. 213–227). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Підручники та посібники

Галян І., Галян О. (2023) Експериментальна психологія: підручник. Львів: СПОЛОМ.

Галян О. (2023). Психологія дитяча: посібник для самостійної роботи. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. (електронне видання).

Галян О. (2017). Педагогіка суб’єктності: методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ.

Галян О. (2014). Психолого-педагогічна експертиза: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2014. 176 с.

Галян О. (2010). Педагогічна психологія вищої школи: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ.

Статті у фахових видання та виданнях, внесених до наукометричних баз даних

Галян О. (2023). Концепт LifeComp: ресурс управлінської діяльності в системі дошкільної освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 38,  52-63 (фахове видання, категорія “Б”)

Halian I., Popovych I., Vovk V., Kariyev A., Poleshchuk L., Halian O. (2023). Correlation of the coach`s qualities and junior athletes` self-efficacy. Journal of Physical Education and Sport, 23 (7),  1621-1630, 199. DOI:10.7752/jpes.2023.07199 (Scopus)

Галян О. (2023). Цінності професії як предиктори формування професійної ідентичності майбутніх вихователів. Гуманітарний форум, 1 (1), 16-21.

Галян О. (2022). Предиктори переваг дошкільної освіти: батьківські очікування та настановлення. Acta Paedagogica Volynienses, 1 (1), 31-37. DOI: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1.5 (фахове видання, категорія “Б”)

Галян О. (2022). Наступність дошкільної та початкової освіти: конкретизація предметного поля дослідження. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 36, 36-46. (фахове видання, категорія “Б”)

Shcherbiak I., Kuzma I., Bilyakovska O., Binytska K., Halian O. and Yankovych O. (2022). Modern Information Technologies for Teaching and Control of Knowledge Acquisition of Older Preschoolers and Primary School Students. 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (pp. 559-563). (Scopus)

Halian, I., Kurova, A., Skliaruk, A., Halian, O., & Khokhlov, A. (2022). Estabilidad emocional como factor del bienestar psicológico de futuros especialistas. Amazonia Investiga, 11(51), 183-196. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.17 (Web of Science)

Konovalchuk Iv., Konovalchuk In., Halian O., Lisovska T., Vatamaniuk H. & Reho H. (2022). Effectiveness of Distance Learning in Higher Education Institutions under the Martial Law. Journal of Curriculum and Teaching, 11(6), Special Issue, 78-87. (Scopus)

Галян О. (2022). Ресурсність освітнього середовища у становленні особистісної та професійної суб’єктності майбутніх педагогів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 21. Історико-педагогічні студії, 15-16, 35-38.

Popovych I., Halian I., Halian O., Nosov P., Zinchenko S., Panok V.  (2021). Research on personality determinants of athletes’ mental exhaustion during the ongoing COVID-19 pandemic. Journal of Physical Education and Sport. Vol. 21 (4), Art 224, pp. 1769 – 1780. (Scopus)

Галян О. (2021). Закономірності розвитку ідеї суб’єктності та її реалізації у вітчизняній освітній практиці ХХ століття. Инсайт: психологічні виміри суспільства, 5, 82-99. (фахове видання, категорія “Б”, Scopus)

Halian, I., Halian, O., Gusak, L., Bokshan, H., & Popovych, I. (2020). Communicative Competence in Training Future Language and Literature Teachers. Amazonia Investiga, 9 (29), 530-541. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.58 (Web of Science)

Popovych I., Halian O., Geiko V., Zaverukha O., Spytska L., Bokhonkova Yu., Fedyk O. (2020). Research on the Correlation Between Subjective Control аnd the Indexes of Study Progress of Bachelors of the Faculty оf Physical Education and Sport. Revista inclusiones, 7 (Especial), 497-511. (Web of Science)

Popovych, I., Halian, O., Bokhonkova, Yu., Serbin, Iy., Buhaiova, N., Blyskun, O. & Yaremchuk, V. (2020). Research of the Motivational Mental States of Future Bachelors of the Faculty of Physical Education and Sports in the Educational Process. Revista Inclusiones, 7 (4), 159-178. (Web of Science)

Halian O., Halian I., Halian A. (2020). Subject-matter Competence in the Field of Psycho-pedagogy of Agency as a Resource of Modernizing the Content of Higher Pedagogical Education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 12976-12990. DOI: https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I6/PR261268

Галян О., Веретельник А. (2020). Соціальний контекст активності дітей дошкільного віку: теоретико-прикладні аспекти формування. Молодий вчений, 8 (84), 17-21. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-4

Галян О., Кравчук Т. (2020). Особливості страхів дітей дошкільного віку та їх однолітків з ОПФР. Молодий вчений, 9 (85), 67-71. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-17

Popovych, I., Halian, I., Halian, O., Burlakova, I., Serbin, I., Toba, M., Buhaiova, N. & Bokhonkova, Y. (2020). Sensory Regulation of Future Teachers in a Situation of Uncertainty. Revista ESPACIOS, 41. (2), 28. 

Halian O. (2020). Development of the Agency of Ukrainian Children – Forced Migrants: Tasks of School and Family. Roczniki  Teoligiczne, T. LXVII, zeszyt 10: Roczniki Nauk o Rodzinie, 129-145. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt206710-9

Галян О., Борисенко З. (2019). Психологічні аспекти супроводу батьків дітей з особливими освітніми потребами. Теорія і практика сучасної психології, 2(2), 44–49. (фахове видання)

Галян О. (2019). Відповідальність та емоційне вигорання педагогів.  Інсайт: психологічні виміри суспільства, 2, 16-23. DOI: https://doi.org/10.32999/2663-970Х/2019-2-2 (фахове видання)

Popovich, I., Zavatskyi, V., Geyko, Ie., Halian, O., Zavatskyi, Yu., Radul, I. (2019). Research on the Structure, Variables and Interdependence of the Factors of Tourists’ Mental State of Expectation for Leisure in Ukraine. Revista ESPACIOS, 40 (37), 22. (Scopus)

Галян О. (2018). Специфіка інтердисциплінарної співдії в інтерпретації суб’єктності особистості школяра як педагогічної реальності. Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6 (38), 105–115. DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119516 (фахове видання)

Галян О. (2018). Апробовані моделі розвитку суб’єктності особистості учнів як емпірична верифікація результативності гуманітарно-орієнтованого освітнього середовища. Молодь і ринок, 12 (167), 12–18. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155434 (фахове видання)

Галян О. (2018). Орієнтири психолого-педагогічного супроводу розвитку суб’єктності учня. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”, 4, 88-93. (фахове видання)

Галян О. (2018). Філософсько-освітній модус психопедагогіки суб’єктності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”, 5, 83-89. (фахове видання)

Галян О., Галян І. (2018). Таксономія навчальних цілей у підготовці майбутніх педагогів до розвитку суб’єктності школяра. Теоретичні і прикладні проблеми психології, 3 (47), 101–110. (фахове видання)

Галян О. (2017). Суб’єктність особистості: ретроспектива поглядів та перспектива втілення в педагогічний процес. Психологія особистості: науковий журнал, 1 (8), 56–70. DOI:10.15330/ps.8.1.59-67 (фахове видання)

Галян О. (2017). Принцип суб’єктності особистості школяра у навчально-виховному процесі: теоретичне обґрунтування потреби запровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 144, 343–347. (фахове видання)

Галян О. (2017). Логіка генерування, розвитку та трансформації ідеї (на прикладі дослідження суб’єктності особистості школяра). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3 (89), 60–66. (фахове видання)

Галян О. (2017). Погляд на суб’єктність школяра у педагогічному дискурсі А.С. Макаренка та Г.Г.Ващенка. Історико-педагогічний альманах, 2, 12–20. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2017.123827 (фахове видання)

Галян О. (2017). Перспективність розробки ідеї суб’єктності школяра в умовах гуманітарної педагогічної парадигми. ScienceRise : Pegagogical Education. Науковий журнал, 12 (20), 27–31. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.119947 (фахове видання)

Галян О. (2016). Розвиток суб’єктності школяра як орієнтир фахової підготовки майбутнього педагога. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 2(34), 30–37. (фахове видання)

Halian O. (2016). Philosophical, psychological and pedagogical aspects of understanding agency of the personality in the academic discourse of the twentieth century/ European Humanities Studies : State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo, 1, 63–74.

Галян О. (2015). Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1–2 (42–43), 58–63. (фахове видання)

Halian O. (2015). The theoretical basis for the development of the concept «agency of the personality of a pupil» at the crossroads of Ukrainian, Polish and Russian scientific traditions. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, ХХVIII, 2. Lublin – Polinia, 47–57. DOI: 10.17951/j.2015.28.2.47.

Публікації апробаційного характеру

Галян О., Цар Н. (2023). Цінність казки в емоційному розвиткові дітей дошкільного віку. Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 травня 2023 року) (с. 8-9). Кременчук: ЦФЕНД. Ч.1.

Галян О. (2023). Самозарадність як умова та детермінанта психологічного благополуччя студентів. Розвиток освіти в кризових умовах: історія, теорія, практика: зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конфер. (Дрогобич, 27-28 квітня 2023 р.) (с.18-20). Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка.

Галян О. (2023). Рефлексія навчальної діяльності як ресурс особистісно-професійного становлення майбутніх педагогів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти (Львів, 7-8 лютого 2023 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип. 8. С. 13-15.

Галян О. (2023). Суб’єктнісно-духовна сутність людини: світоглядні реалії епохи Григорія Сковороди. Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі: матер. VIII Міжнародної наук.-практ. конференції (Львів, 16 листопада 2022 р.) (с. 72-74). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.

Галян О. (2022). Сім’я у вимушеній міграції: як допомогти дітям і підліткам реалізувати особистісну позицію. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: зб. матер. VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конфер. (Львів, 28 жовтня 2022 р.) (с. 58-62)/ уклад. В. Бліхар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Галян О. (2022). Аналіз педагогічної реальності в контексті гуманітарного знання та пізнання. Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи: зб. тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 5-6 травня 2022 р.) (с.51-54). Львів: СПОЛОМ.

Галян О. (2022). Відчуття компетентності та психологічне благополуччя майбутніх педагогів (на прикладі реалізації ідеї наступності). Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: зб. матер. VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, 6-7 липня 2022 р.) (с.6060-662). Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».

Галян О. (2022). Дошкільна та шкільна зрілість дитини як провідні концепти теорії наступності дошкільної та початкової освіти. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти (с.42-45). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 7.

Галян О. (2022). Професіоналізація мислення майбутніх педагогів як ресурс оптимізації освітнього процесу ЗВО. Пріоритетні напрями модернізації освіти: досвід, реалії, перспективи: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дрогобич, 7 квітня 2022 р.) (с. 55-57). Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка.

Галян О. (2021). Суб’єктність як показник якості освітнього процесу. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір: зб. тез ІІ міжнар. наук. конфер. (Львів, 28-29 жовтня 2021 р.) (с.8-10). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Галян О. (2021). Здатність до професійного мислення як значущий показник результатів навчання майбутніх педагогів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти (с.13-16). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 6.

Галян О. (2020). Індивідуальна освітня траєкторія як механізм розвитку суб’єктності майбутніх педагогів і психологів. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: матеріали міжнародної конференції (Чернігів, 29 листопада 2019 р.) (с.54-58). Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка.

Галян О. (2020). Потенціал миследіяльного підходу в професійній підготовці майбутніх педагогів. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: зб. матер. ІV міжнар. наук. конф. Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.) (с.35-37). Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД».

Галян О. (2019). Психологічна експертиза педагогічних систем: актуальні питання впровадження. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір: зб. тез міжнародної наукової конференції (Львів, 24-25 жовтня 2019 р.) (с. 70-72). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Галян І., Галян О. (2019). Інклюзивна освіта в Україні: зміст і напрямки діяльності. Предиктори успішної інклюзії: медико-психологічний та соціально-педагогічний аспекти: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (Кривий Ріг, 22 листопада 2019 р.) (с.17-20). Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О.

Біографія

Народилася на Сумщині у м. Лебедин.

Освіта

1991 – закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького (нині: Український державний університет імені Михайла Драгоманова), спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація: «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь»

1987 – закінчила Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка. Спеціальність «Дошкільне виховання»

Професійна діяльність

2023 – член редакційної ради наукового видання «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Серія: Педагогіка і психологія»

2023 – член редакційної ради наукового видання «Гуманітарний форум»

з вересня 2021 – професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за основним місцем праці)

лютий 2021 – отримала вчене звання професора

2019 – червень 2021 – професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом)

2005 – до тепер – член редакційної ради наукового видання «Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ» (м. Дрогобич)

2002 – 2021 – доцент, професор (з 2019) кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

2001 – отримала вчене звання доцента

вересень 1991 – 2002 – працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

серпень 1991 – вересень 1991 – асистент кафедри педагогіки і методики дошкільного виховання Глухівського державного педагогічного інституту

Наукові досягнення

2018 – після навчання в докторантурі (2014-2017 рр.) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема: Розвиток ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

1999 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Тема: Співвідношення імперативності і діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  (Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України)

Наукові стажування  та підвищення кваліфікації 

2023 – участь у Форумі «Психолого-фізіологічна стійкість освітян» (КНУКіМ, освітня платформа «4PEOPLE»; 12.07.2023; 6 год.)

2023 – участь у вебінарі «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні» (ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»; 03.07.2023 – 10.07.2023; 11 год.)

2023 – навчання за програмою «Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі» (ЛНУ імені Івана Франка, 24-28 квітня 2023 р.; 30 год.)

2023 – навчання за програмою «Сучасні підходи до вибору професії: значення лідерства, Soft skills, підприємницькі навички» (Інститут модернізації змісту освіти, 30.03.2023 р. – 3 год.)

2023 – навчання на курсі «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (базовий рівень – 30 год., середній рівень – 15 год., поглиблений рівень – 15 год.; січень, 2023);

2022 – участь у вебінарі «Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення» (ЛНУ імені Івана Франка, 06.12.2022 р.; 3 год.)

2022 – участь у Крайовому форумі освітян «Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги». Секція: Підтримка батьків та дітей як учасників освітнього процесу ЗДО в реаліях сьогодення (ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 23.10.2022 р.; 6 год.)

2022 – підвищення кваліфікації: курс професійного розвитку «Вдосконалення викладацької майстерності» (ЛНУ імені Івана Франка, січень-червень, 2022; 180 год.);

2022 – навчання на курсі «Академічна доброчесність для викладачів: онлайн курс» (дистанційно / 60 год.; платформа Prometheus);

2020 – наукове стажування у Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ (Польща) (180 год.);

2019 – стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

 Участь у професійних об’єднаннях

Член ГО «Українська асоціація дослідників освіти».

Член ГО «Українська асоціація сімейних психологів».

Проекти

Учасник проекту з державним фінансуванням “Розробка технології психолого-педагогічного супроводу осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій” (2016-2018).

Нагороди

2002 – 2004 – отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;

2015 – отримала Подяку Міністерства освіти і науки України

Розклад