Галян Олена Іванівна

Посада: професор кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

сфера проблем виховання, педагогічної взаємодії, суб’єктнісно-орієнтованого освітнього процесу, професійних аспектів діяльності майбутніх фахівців.

Публікації

Монографії

Галян О. Вікові особливості дитини – основа вибору та реалізації виховних технологій. Психологічні особливості ефективності виховних технологій : монографія / за ред. М. Савчина. Дрогобич: «Коло», 2005. С. 52–73.

Галян О. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості на етапі дошкільного дитинства. Моральна свідомість та самосвідомість особистості : монографія / за ред. М. Савчина, І.Галяна. Дрогобич, 2009. С. 64–76.

Галян О. Мотиваційно-ціннісний аспект професійного вибору майбутніх психологів : постановка проблеми. Психологічні особливості формування цінностей молоді у контексті трансформаційних суспільних процесів (теоретичний огляд) : монографія / ред. В. Стець, З. Спринська. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2013. С.15–24.

Галян О. Мотиваційно-особистісна складова вибору професії майбутніми психологами. Цінності сучасної молоді : психологічний аспект : монографія / ред. Н.Скотна, З.Спринська. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2015. С. 189–223.

Галян О. Врахування особистісного компоненту професійного становлення майбутніх психологів на етапі навчання у ВНЗ. Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави : кол. монографія / за заг. ред. З. Ковальчук. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. С. 322–336.

Галян О., Галян І. Ціннісні детермінанти становлення професійної культури майбутнього педагога. Професійна культура : сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г.Є. Улунова. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. С. 213–227.

Галян О. Особистість школяра у вимірах суб’єктності: історико-педагогічний дискурс. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 360 с.

Галян О. Розвиток суб’єктності як орієнтир організації психолого-педагогічного супроводу учнів – вимушених переселенців.  Психолого-педагогічний супровід осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій: теорія і практика : колективна монографія. Дрогобич : Ред.-видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. С. 50-61; 82-112.

Посібники

Галян О. Молодші школярі : вікові аспекти виховання. Дрогобич : Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2009. 70 с.

Галян О. Педагогічна психологія вищої школи : тексти лекцій. Дрогобич : Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2010. 100 с.

Галян О. Психолого-педагогічна експертиза: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2014. 180 с.

Галян О. Методологія наукового дослідження: словник основних понять. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2015. 26 с.

Галян О. Педагогіка суб’єктності : методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. 96 с.

Статті

Halian O. The theoretical basis for the development of the concept «agency of the personality of a pupil» at the crossroads of Ukrainian, Polish and Russian scientific traditions. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. Vol. XXVIII, 2. Lublin – Polinia, 2015. Р. 47–57.

Halian O. Philosophical, psychological and pedagogical aspects of understanding agency of the personality in the academic discourse of the twentieth century/ European Humanities Studies : State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. 2016. Issue No. 1. Р. 63–74.

Galian О. Diagnostyka Jako Element Wsparcia Podmiotowości Ucznia w Ramach Kryzysowych Procesów Cywilizacyjnych. Na Pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne Pogranicza. Tom VII. Seria: Na Pograniczach Kultur I Narodów. Sanok: Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2017. s. 51–61

Галян О. Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. № 1–2 (42–43). С. 58–63.

Галян О. Розвиток суб’єктності школяра як орієнтир фахової підготовки майбутнього педагога. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2016. Випуск 2/34. С. 30–37.

Галян О. Принцип суб’єктності особистості школяра у навчально-виховному процесі: теоретичне обґрунтування потреби запровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 144. С. 343–347.

Галян О. Логіка генерування, розвитку та трансформації ідеї (на прикладі дослідження суб’єктності особистості школяра). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017. Вип. 3 (89). С. 60–66.

Галян О. Специфіка інтердисциплінарної співдії в інтерпретації суб’єктності особистості школяра як педагогічної реальності. Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2018. № 6 (38). С. 105–115.

Галян О. Апробовані моделі розвитку суб’єктності особистості учнів як емпірична верифікація результативності гуманітарно-орієнтованого освітнього середовища. Молодь і ринок. 2018. № 12 (167). С.12–18.

Галян О., Борисенко З. Психологічні аспекти супроводу батьків дітей з особливими освітніми потребами. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 2. Т. 2. С. 44–49.

Біографія

Народилася на Сумщині. У 1987 році закінчила з відзнакою Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Дошкільне виховання». Вищу освіту отримала в Київському державному педагогічному інституті імені О.М.Горького, отримавши кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології та вихователя. З 1991 року працювала на кафедрі психології, а з 2002 – на кафедрі практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: Співвідношення імперативності і діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя (Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України). 2001 року отримала вчене звання доцента.

З 2002 по 2004 рік, як перспективний молодий науковець, отримувала стипендію Кабінету Міністрів України.

У 2014 році отримала Подяку Міністерства освіти і науки України.

26 червня 2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема: Розвиток ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

Член редакційної ради наукового видання «Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ» (м. Дрогобич), що індексується в наукометричній базі Index Copernicus (2018).

Активний учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. Є автором понад 150 публікацій.

 

Розклад