Галян Олена Іванівна

Посада: професор кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професор кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: olena.halyan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • сфера проблем виховання, педагогічної взаємодії;
  • теоретико-прикладні аспекти суб’єктнісно-орієнтованого освітнього процесу;
  • психолого-педагогічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців.

Курси

Публікації

Монографії

Галян О. Мотиваційно-особистісна складова вибору професії майбутніми психологами. Цінності сучасної молоді: психологічний аспект: монографія / ред. Н.Скотна, З.Спринська. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2015. С. 189–223.

Галян О. Врахування особистісного компоненту професійного становлення майбутніх психологів на етапі навчання у ВНЗ. Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: кол. монографія / за заг. ред. З. Ковальчук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. С. 322–336.

Галян О., Галян І. Ціннісні детермінанти становлення професійної культури майбутнього педагога. Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Улунова. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. С. 213–227.

Галян О. Особистість школяра у вимірах суб’єктності: історико-педагогічний дискурс. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 360 с.

Галян О. Розвиток суб’єктності як орієнтир організації психолого-педагогічного супроводу учнів – вимушених переселенців.  Психолого-педагогічний супровід осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій: теорія і практика: колективна монографія. Дрогобич: Ред.-видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. С. 50-61; 82-112.

Посібники

Галян О. Психолого-педагогічна експертиза: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2014. 180 с.

Галян О. Методологія наукового дослідження: словник основних понять. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2015. 26 с.

Галян О. Педагогіка суб’єктності: методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. 96 с.

Статті

Halian O. The theoretical basis for the development of the concept «agency of the personality of a pupil» at the crossroads of Ukrainian, Polish and Russian scientific traditions. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. Vol. XXVIII, 2. Lublin – Polinia, 2015. Р. 47–57. DOI: 10.17951/j.2015.28.2.47.

Halian O. Philosophical, psychological and pedagogical aspects of understanding agency of the personality in the academic discourse of the twentieth century/ European Humanities Studies : State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. 2016. Issue No. 1. Р. 63–74.

Галян О. Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. № 1–2 (42–43). С. 58–63.

Галян О. Розвиток суб’єктності школяра як орієнтир фахової підготовки майбутнього педагога. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2016. Випуск 2/34. С. 30–37.

Галян О. Суб’єктність особистості: ретроспектива поглядів та перспектива втілення в педагогічний процес. Психологія особистості: науковий журнал. 2017. № 1 (8). С. 56–70. DOI:10.15330/ps.8.1.59-67

Galian О. Diagnostyka Jako Element Wsparcia Podmiotowości Ucznia w Ramach Kryzysowych Procesów Cywilizacyjnych. Na Pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne Pogranicza. Tom VII. Seria: Na Pograniczach Kultur I Narodów. Sanok: Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2017. s. 51–61

Галян О. Принцип суб’єктності особистості школяра у навчально-виховному процесі: теоретичне обґрунтування потреби запровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 144. С. 343–347.

Галян О. Логіка генерування, розвитку та трансформації ідеї (на прикладі дослідження суб’єктності особистості школяра). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017. Вип. 3 (89). С. 60–66.

Галян О. Погляд на суб’єктність школяра у педагогічному дискурсі А.С. Макаренка та Г.Г.Ващенка. Історико-педагогічний альманах. 2017. № 2. С. 12–20. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2017.123827

Галян О. Перспективність розробки ідеї суб’єктності школяра в умовах гуманітарної педагогічної парадигми. ScienceRise : Pegagogical Education. Науковий журнал. 2017. № 12 (20). С. 27–31. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.119947

Галян О. Специфіка інтердисциплінарної співдії в інтерпретації суб’єктності особистості школяра як педагогічної реальності. Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2018. № 6 (38). С. 105–115. DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119516

Галян О. Апробовані моделі розвитку суб’єктності особистості учнів як емпірична верифікація результативності гуманітарно-орієнтованого освітнього середовища. Молодь і ринок. 2018. № 12 (167). С.12–18. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155434

Галян О. Орієнтири психолого-педагогічного супроводу розвитку суб’єктності учня. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. 2018. № 4. С. 88-93.

Галян О. Філософсько-освітній модус психопедагогіки суб’єктності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. 2018. № 5. С. 83-89.

Галян О., Галян І. Таксономія навчальних цілей у підготовці майбутніх педагогів до розвитку суб’єктності школяра. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. № 3 (47). С. 101–110.

Галян О., Борисенко З. Психологічні аспекти супроводу батьків дітей з особливими освітніми потребами. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 2. Т. 2. С. 44–49.

Галян О. Відповідальність та емоційне вигорання педагогів.  Інсайт: психологічні виміри суспільства. 2019. № 2. С.16-23. DOI: https://doi.org/10.32999/2663-970Х/2019-2-2

Popovych, I., Halian, I., Halian, O., Burlakova, I., Serbin, I., Toba, M., Buhaiova, N. & Bokhonkova, Y. Sensory Regulation of Future Teachers in a Situation of Uncertainty. Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41. (№ 2). Page 28. 

Halian O. Promoting agency as a condition for ensuring the positive mental health of pupils who were forced to migrate. Public health – social, educationnal and psychological dimentions: conference proceedings of VI International researcher & training conference (13-15.02.2020, Lublin, Poland). Lublin, 2020. pp.34-35.

Halian, I., Halian, O., Gusak, L., Bokshan, H., & Popovych, I. Communicative Competence in Training Future Language and Literature Teachers. Amazonia Investiga, 9 (29), pp. 530-541. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.58

Popovych I., Halian O., Geiko V., Zaverukha O., Spytska L., Bokhonkova Yu., Fedyk O. Research on the Correlation Between Subjective Control аnd the Indexes of Study Progress of Bachelors of the Faculty оf Physical Education and Sport. Revista inclusiones. Vol. 7 núm. Especial. 2020. pp. 497-511.

Halian O., Halian I., Halian A. Subject-matter Competence in the Field of Psycho-pedagogy of Agency as a Resource of Modernizing the Content of Higher Pedagogical Education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Vol 24, № 6. рр. 12976-12990. DOI: https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I6/PR261268

Галян О., Веретельник А. Соціальний контекст активності дітей дошкільного віку: теоретико-прикладні аспекти формування. Молодий вчений. 2020. № 8 (84). С. 17-21. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-4

Галян О., Кравчук Т. Особливості страхів дітей дошкільного віку та їх однолітків з ОПФР. Молодий вчений. 2020. № 9 (85). С. 67-71. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-17

Halian O. Development of the Agency of Ukrainian Children – Forced Migrants: Tasks of School and Family. Roczniki  Teoligiczne. 2020. T. LXVII, zeszyt 10: Roczniki Nauk o Rodzinie. s. 129-145. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt206710-9

Біографія

Народилася на Сумщині у м. Лебедин.

ОСВІТА
2020 – наукове стажування у Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ;
2018 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема: Розвиток ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
2014 – 2017 – навчання в докторантурі зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка;
2014 – отримала Подяку Міністерства освіти і науки України;
2002-2004 – отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;
2001 – отримала вчене звання доцента;
1999 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Тема: Співвідношення імперативності і діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  (Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України);
1987-1991 – навчалася у Київському державному педагогічному інституті імені О.М.Горького, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», отримала кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь»;
1983-1987 – навчалася у Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка. Спеціальність «Дошкільне виховання».

РОБОТА
2019 – даний час – професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (сумісник);
2005 – даний час – член редакційної ради наукового видання «Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ» (м. Дрогобич);
2002 – даний час – доцент, професор (з 2019) кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
вересень 1991 – 2002 – працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
серпень 1991 – вересень 1991 – викладач кафедри педагогіки і методики дошкільного виховання Глухівського державного педагогічного інституту імені С. Сергеєва-Ценського.

Проекти

Учасник проекту з державним фінансуванням “Розробка технології психолого-педагогічного супроводу осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій” (2016-2018).

Розклад