Галян Олена Іванівна

Посада: професор кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: olena.halyan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • сфера проблем виховання, педагогічної взаємодії;
  • теоретико-прикладні аспекти суб’єктнісно-орієнтованого освітнього процесу;
  • психолого-педагогічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців.

Курси

Публікації

Монографії

Галян О. Мотиваційно-особистісна складова вибору професії майбутніми психологами. Цінності сучасної молоді : психологічний аспект : монографія / ред. Н.Скотна, З.Спринська. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2015. С. 189–223.

Галян О. Врахування особистісного компоненту професійного становлення майбутніх психологів на етапі навчання у ВНЗ. Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави : кол. монографія / за заг. ред. З. Ковальчук. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. С. 322–336.

Галян О., Галян І. Ціннісні детермінанти становлення професійної культури майбутнього педагога. Професійна культура : сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г.Є. Улунова. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. С. 213–227.

Галян О. Особистість школяра у вимірах суб’єктності: історико-педагогічний дискурс. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 360 с.

Галян О. Розвиток суб’єктності як орієнтир організації психолого-педагогічного супроводу учнів – вимушених переселенців.  Психолого-педагогічний супровід осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій: теорія і практика : колективна монографія. Дрогобич : Ред.-видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. С. 50-61; 82-112.

Посібники

Галян О. Психолого-педагогічна експертиза: тексти лекцій. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2014. 180 с.

Галян О. Методологія наукового дослідження: словник основних понять. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2015. 26 с.

Галян О. Педагогіка суб’єктності : методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. 96 с.

Статті

Halian O. The theoretical basis for the development of the concept «agency of the personality of a pupil» at the crossroads of Ukrainian, Polish and Russian scientific traditions. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. Vol. XXVIII, 2. Lublin – Polinia, 2015. Р. 47–57. DOI: 10.17951/j.2015.28.2.47.

Halian O. Philosophical, psychological and pedagogical aspects of understanding agency of the personality in the academic discourse of the twentieth century/ European Humanities Studies : State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. 2016. Issue No. 1. Р. 63–74.

Галян О. Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. № 1–2 (42–43). С. 58–63.

Галян О. Розвиток суб’єктності школяра як орієнтир фахової підготовки майбутнього педагога. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2016. Випуск 2/34. С. 30–37.

Галян О. Суб’єктність особистості: ретроспектива поглядів та перспектива втілення в педагогічний процес. Психологія особистості : науковий журнал. 2017. № 1 (8). С. 56–70. DOI:10.15330/ps.8.1.59-67

Galian О. Diagnostyka Jako Element Wsparcia Podmiotowości Ucznia w Ramach Kryzysowych Procesów Cywilizacyjnych. Na Pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne Pogranicza. Tom VII. Seria: Na Pograniczach Kultur I Narodów. Sanok: Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2017. s. 51–61

Галян О. Принцип суб’єктності особистості школяра у навчально-виховному процесі: теоретичне обґрунтування потреби запровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 144. С. 343–347.

Галян О. Логіка генерування, розвитку та трансформації ідеї (на прикладі дослідження суб’єктності особистості школяра). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017. Вип. 3 (89). С. 60–66.

Галян О. Погляд на суб’єктність школяра у педагогічному дискурсі А.С. Макаренка та Г.Г.Ващенка. Історико-педагогічний альманах. 2017. № 2. С. 12–20. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2017.123827

Галян О. Перспективність розробки ідеї суб’єктності школяра в умовах гуманітарної педагогічної парадигми. ScienceRise : Pegagogical Education. Науковий журнал. 2017. № 12 (20). С. 27–31. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.119947

Галян О. Специфіка інтердисциплінарної співдії в інтерпретації суб’єктності особистості школяра як педагогічної реальності. Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2018. № 6 (38). С. 105–115. DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119516

Галян О. Апробовані моделі розвитку суб’єктності особистості учнів як емпірична верифікація результативності гуманітарно-орієнтованого освітнього середовища. Молодь і ринок. 2018. № 12 (167). С.12–18. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155434

Галян О. Орієнтири психолого-педагогічного супроводу розвитку суб’єктності учня. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. 2018. № 4. С. 88-93.

Галян О. Філософсько-освітній модус психопедагогіки суб’єктності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. 2018. № 5. С. 83-89.

Галян О., Галян І. Таксономія навчальних цілей у підготовці майбутніх педагогів до розвитку суб’єктності школяра. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. № 3 (47). С. 101–110.

Галян О., Борисенко З. Психологічні аспекти супроводу батьків дітей з особливими освітніми потребами. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 2. Т. 2. С. 44–49.

Галян О. Відповідальність та емоційне вигорання педагогів.  Інсайт: психологічні виміри суспільства. 2019. № 2. С.16-23. DOI: https://doi.org/10.32999/2663-970Х/2019-2-2

Popovych, I., Halian, I., Halian, O., Burlakova, I., Serbin, I., Toba, M., Buhaiova, N. & Bokhonkova, Y. Sensory Regulation of Future Teachers in a Situation of Uncertainty. Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41. (№ 2). Page 28. 

Halian O. Promoting agency as a condition for ensuring the positive mental health of pupils who were forced to migrate. Public health – social, educationnal and psychological dimentions: conference proceedings of VI International researcher & training conference (13-15.02.2020, Lublin, Poland). Lublin, 2020. pp.34-35.

Halian, I., Halian, O., Gusak, L., Bokshan, H., & Popovych, I. Communicative Competence in Training Future Language and Literature Teachers. Amazonia Investiga, 9 (29), pp. 530-541. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.58

Біографія

Народилася на Сумщині у м. Лебедин.

ОСВІТА
2020 – наукове стажування у Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ;
2018 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема: Розвиток ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
2014 – 2017 – навчання в докторантурі зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка;
2014 – отримала Подяку Міністерства освіти і науки України;
2002-2004 – отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;
2001 – отримала вчене звання доцента;
1999 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Тема: Співвідношення імперативності і діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя (Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України);
1987-1991 – навчалася у Київському державному педагогічному інституті імені О.М.Горького, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», отримала кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь»;
1983-1987 – навчалася у Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка. Спеціальність «Дошкільне виховання».

РОБОТА
2019 – даний час – професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (сумісник);
2005 – даний час – член редакційної ради наукового видання «Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ» (м. Дрогобич;
2002 – даний час – доцент, професор (з 2019) кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
вересень 1991 – 2002 – працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
серпень 1991 – вересень 1991 – викладач кафедри педагогіки і методики дошкільного виховання Глухівського державного педагогічного інституту імені С. Сергеєва-Ценського.

Проекти

Учасник проекту з державним фінансуванням “Розробка технології психолого-педагогічного супроводу осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій” (2016-2018).

Розклад