Загальна психологія (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Галян О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ (А)-11Турко Б. Б.
ФПШ (І) -12Турко Б. Б.
ФПШ-13Турко Б. Б.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми:

Вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія» передбачає опановування здобувачами:

а) загальними компетентностями: здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня; здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети; здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та застосовувати знання в практичних ситуаціях;

б) фаховими компетентностями:  здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність; здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, власний досвід та аргументувати їх на засадах партнерської взаємодії в умовах початкової школи.

2.Очікувані результати навчання

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач буде: знати закони та закономірності психічного життя особистості, її індивідуальні властивості, механізми мотивації до діяльності та специфіку розвитку пізнавальної й емоційної сфери людини, застосовувати їх у практичних ситуаціях; розуміти важливість забезпечення психологічної підтримки осіб та груп; приймати психологічно обґрунтовані рішення у ситуаціях майбутньої професійної діяльності; організовувати (моделювати) конструктивну і партнерську взаємодію, роботу в команді з опорою на психологію спілкування та груп, використовувати основні техніки комунікації; планувати (проєктувати) освітній процес з урахуванням особливостей психічного розвитку особистості; використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування.

Рекомендована література

Основна література

 1. Дуткевич Т. Загальна психологія. Теоретичний курс. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 388 с.
 2. Москалець В. Загальна психологія: підручник. Київ: Ліра-К, 2020. 564 с.
 3. Савчин М. Загальна психологія: підручник. 3-е вид. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.
 4. Столяренко О. Психологія особистості. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 280 с.
 5. Галян І., Галян О. Експериментальна психологія. Львів: СПОЛОМ, 2023. 360 с.

Додаткова література:

 1. Буняк Н. Загальна психологія: лекції. Тернопіль: ТНТУ, 2017. 300 с.
 2. Психологія: схеми, таблиці, коментарі: навч. – наочн. посібн. / О.М. Пасько, О.М. Цільмак; за заг. ред. О.М. Цільмак. Одеса: ОДУВС, 2013. 270 с.
 3. Васянович Г. Основи психології. Київ: Педагогічна думка, 2012. 114 с.
 4. Варій М. Загальна психологія. 3-е вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.
 5. Загальна психологія / за ред. С. Максименка. Вінниця: Нова Книга, 2004. 704 с.
 6. М’ясоїд П. Загальна психологія. 3-тє вид., випр. Київ: Вища шк., 2004. 487 с.
 7. Сергєєнкова О., Столярчук О., Коханова О., Пасєка О. Загальна психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.
 8. Приходько Ю., Юрченко В. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 9. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640 с. 

Internet-джерела:

Каталог літератури з психології

10 книг з психології, які допоможуть зрозуміти себе та світ навколо

Психологія для початківців

Електронна бібліотека. Психологічна література

Психологер: сайт

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методичні рекомендації до семінарських занять

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус