Організація управління дошкільною освітою (012 Дошкільна освіта, освітній ступінь “магістр”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Галян О. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51професор Галян О. І.
ФПД-51 зпрофесор Галян О. І.

Опис курсу

1. Вивчення навчальної дисципліни передбачає опанування здобувачами:

а) загальними компетентностями: здатність працювати в команді;

б) фаховими компетентностями: готовність до організації фінансово-господарської діяльності закладів дошкільної освіти; здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості; здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців до партнерства з батьками; здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики; здатність аналізувати потенційні ресурси закладу дошкільної освіти, розробляти стратегію його розвитку в умовах освітніх змін і суспільних викликів.

 2. Очікувані результати навчання:

– знати законодавчу базу з питань дошкільної освіти, вітчизняної освітньої політики; принципи, завдання та зміст різних видів діяльності керівника закладу дошкільної освіти (фінансово-господарська; харчування; медичне обслуговування; оздоровлення дітей; освітній процес; взаємодія з підлеглими, соціальними інституціями, фахівцями та громадськістю); інструменти забезпечення якості освітньої та організаційно-управлінської діяльності в ЗДО; стратегії аналізу потенційних ресурсів розвитку закладу дошкільної освіти; основи командотворення;

– уміти аналізувати управлінські завдання у сфері дошкільної освіти, моделювати конструктивні підходи до їх розв’язання, робити висновки про ефективність управлінських рішень; планувати роботу закладу дошкільної освіти, спираючись на нормативно-правову базу; моделювати реалізацію управлінських функцій в організації різних видів діяльності керівника закладу дошкільної освіти; розробляти програму розвитку ЗДО на основі аналізу, прогнозування та планування освітнього процесу з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії; проєктувати взаємодію з суб’єктами освітнього процесу, фахівцями, громадськістю щодо організації дошкільної освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів.

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Що має знати й уміти сучасний керівник ЗДО для виконання своїх функцій? Дошкільне виховання. 2023. №3.
 2. Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023-2024 навчальному році: Лист МОН України №1/12490-23 від 21.08.2023 року.
 3. Галян О. Концепт LIFECOMP: ресурс управлінської діяльності в системі дошкільної освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2023. Вип.38. С.52-63.
 4. Про дошкільну освіту: Закон України (2001; в редакції 2023 року).
 5. Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу.
 6. Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»: наказ Мінекономіки України від 28.09.2021.
 7. Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти: порадник для директора ЗДО (2021).
 8. Дуткевич Т., Толков О. Техніка управлінської діяльності в закладі освіти. Київ: КНТ, 2020. 194 с. (уривок)
 9. Степанова Т., Вдовиченко Р., Курчатова А. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні: навч.-метод. пос. Ч.1. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 262 с.
 10. Романюк І. План роботи закладу дошкільної освіти: принципи, структура, зміст. Тернопіль: Мандрівець, 2019. 134 с. (уривок)
 11. Власова О., Ніконенко Ю. Соціальна психологія організацій та управління. Київ: Центр навчальної літератури, 2019.
 12. Аніщук А. Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти. Ніжин: НДУ, 2020. 319 с.

Додаткова література

 1. Актуальні проблеми управління закладами освіти у контексті стратегії модернізації освітньої галузі: кол. монографія / за заг. ред. В.Кравця, Г.Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2020. 310 с.
 2. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку /НАПН України. К.: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с. 
 3. Путча В., Нойман М., Заплотинська О., Софій Н. Підтримка працівників дошкільної освіти на державному рівні: дошкільна освіта в Україні. Вашингтон, «Результати для розвитку», 2018. 30 с.
 4. Управлінська діяльність керівника навчального закладу / Л.Мартинець. Вінниця, 2018. 196 с.
 5. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст: кол. монографія / за заг. ред. Г.Дмитренка В.Олійника. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 412 с.
 6. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу / упор. Н. Курочка, Н. Омельяненко. Тернопіль: Мандрівець, 2016. Ч. 6. 168 с.
 7. Бабій І. Організація приватної дошкільної освіти. Умань: Алмі, 2014. 70 с.
 8. Романюк І. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 280 с. (уривок)
 9. Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу / упор. Л. Ківшарь. Тернопіль: Мандрівець, 2013. 344 с.
 10. Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Гірська школа українських Карпат. 2013. № 8-9. С. 64-66.
 11. Охорона праці в навчальному закладі. Практика управління дошкільним закладом. 2013. №5. Спецвипуск.
 12. Калініна Л., Коваленко Є. Стратегічне управління освітньою організацією. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. 104 с.
 13. Пономаренко Т. Управління в системі дошкільної освіти. Краматорськ: КЕГІ, 2012. 318 с.
 14. Керівник дошкільного навчального закладу: особистість і професіонал. Практика управління дошкільним закладом. 2012. № 5. С. 8-15.
 15. Махиня Т. Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в системі підвищення кваліфікації: автореф. дис… к.пед.н.: 13.00.06. Київ, 2011. 20 с.
 16. Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти: теорія і практика / упор. К. Крутій, О. Баєр, З. Дорошенко, О. Каплуновська, Н. Погрібняк. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. 228 с.
 17. Пісоцька Л. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні: монографія. Хмельницький: ХГПА, 2009. 174 с.
 18. Пєхарєва С. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.06; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2009. 20 c.
 19. Янко О. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.06; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2009. 20 c.
 20. Пономаренко Т. Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою. Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2008. 272 с.
 21. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти: навч.-метод. посібник / за ред. Л. Даниленко. Київ, 2008. 112 с.
 22. Адміністративно-господарська діяльність в ДНЗ / упор. Т. Чала, Л.Швайка. Харків: Вид. група «Основа», 2008. 320 с.
 23. Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 305 від 12.03.2003 (в редакції 2021 року)
 24. Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу: наказ МОН України №257 від 24.04.2003

Інтернет-ресурси

 1. Дошкільна освіта: сайт МОН України 
 2. У МОН презентували стратегію дошкільної освіти до 2030 року.
 3. Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу дошкільної освіти: вебінар для керівників ЗДО (2023).
 4. Управління ЗДО: сайт Педрада
 5. Практика управління дошкільним закладом: щомісячний спеціалізований журнал.
 6. Вихователь-методист дошкільного закладу.
 7. Дошкільна освіта: Український інститут розвитку освіти

Матеріали

Методичні рекомендації до семінарських занять

Методичні рекомендації до самостійної роботи 2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р. (з.ф.н.)

Завантажити силабус