Організація управління дошкільною освітою

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Галян О. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Галян О. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Організація управління дошкільною освітою» є нормативною для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація управління дошкільною освітою» є підготовка студентів до ґрунтовного аналізу актуальних завдань управління в системі дошкільної освіти; ознайомлення з особливостями організації управління різними видами діяльності в закладі дошкільної освіти (ЗДО), а також керівництва дошкільної освітою на рівних рівнях; формування у студентів готовності до реалізації завдань управління ЗДО. Її предметом – теоретико-методологічні, психолого-педагогічні, організаційно-педагогічні аспекти здійснення управління в системі дошкільної освіти.

Рекомендована література

 1. Степанова Т., Вдовіченко Р., Курчатова А. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні: навч.-метод. пос. Ч.1. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 262 с.
 2. Пономаренко Т. Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою. Луганськ: ЛНУ імені Тарача Шевченка, 2008. 272 с.
 3. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти: навчально-методичний посібник / Кол. авт.: Шоутен Т., Даниленко Л., Зайченко О., Софій Н.; за ред. Л. Даниленко. Київ, 2008. 112 с.
 4. Зайченко О., Островерхова Н., Даниленко Л. Теорія і практика управлінської діяльності районного відділу освіти. К., 2000. 352 с.
 5. Адміністративно-господарська діяльність в ДНЗ / упор. Т. Чала, Л.Швайка. Харків: Вид. група «Основа», 2008. 320 с.
 6. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. Богуш; Авт. кол-в: Богуш А., Бєлєнька Г., Богініч О., Гавриш Н., Долинна О., Ільченко Т., Коваленко О., Лисенко Г., Машовець М., Низковська О., Панасюк Т., Піроженко Т., Поніманська Т., Сідєльнікова О., Шевчук А., Якименко Л. К. : Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2012. 70 с.
 7. Бабій І. Організація приватної дошкільної освіти. Умань: Алмі, 2014. 70 с.
 8. Білецька Л. Атестація дошкільних навчальних закладів. Практика управління закладом освіти. 2007. № 9. С. 19-24.
 9. Божинський В. Організовуємо державну атестацію навчального закладу по-новому. Практика управління дошкільним навчальним закладом. 2015. №3.
 10. Бурова А., Долинна О. Педагогічна рада. Дошкільне виховання. 2001. № 11. С. 20-21.
 11. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі. Дошкільне виховання. 2002.  №11. С. 12-15.
 12. Довідник керівника дошкільного навчального закладу. Харків: Веста: Ранок, 2007. 456 с.
 13. Дошкільна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Київ, 2006. 120 с.
 14. Інструктивно-методичні матеріали щодо ведення документації в дошкільних закладах / за заг. ред. К. Крутій. Запоріжжя, 2005. 120 с.
 15. Калуська Л. Нові підходи до методичної роботи в ДНЗ. Дошкільне виховання. 2005. № 11. С. 10-11.
 16. Каплуновська О., Сергач С. Сучасні підходи до проведення внутрішнього та експертного контролю ДНЗ. Дитячий садок. 2003. № 19 (211). С. 14-19.
 17. Керівник дошкільного навчального закладу: особистість і професіонал. Практика управління дошкільним закладом. 2012. № 5. С. 8-15.
 18. Коваленко О. «Школа резерву». (Психолого-педагогічні засади підготовки керівників ДНЗ). Дошкільне виховання. 2004. № 10. С. 8-9.
 19. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку /НАПН України. К.: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с. 
 20. Копейкіна О., Бурова А. Вивчення діяльності дошкільного навчального закладу. Дошкільне виховання. 2004. № 7. С. 4-9.
 21. Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2009. № 3. С. 4-6; № 4. С. 35-36.
 22. Крутій К. Педагогічний аналіз як функція управління дошкільним навчальним закладом: монографія. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» Л, 2007. 236 с.
 23. Крутій К. Планування роботи сучасного дошкільного навчального закладу: поняття, особливості, умови ефективної реалізації. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. 208 с.
 24. Літнє оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі. Практика управління дошкільним закладом. 2012. №4. Спецвипуск.
 25. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу / упор. Н. Курочка, Н. Омельяненко. Тернопіль: Мандрівець, 2008. Ч. 1. 248 с.
 26. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу / упор. Н. Курочка, Н. Омельяненко. Тернопіль: Мандрівець, 2008. Ч. 2. 216 с.
 27. Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу /упор. Л.Ківшарь. Тернопіль: Мандрівець, 2010. 328 с.
 28. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів / укл. О. Лобас, Т. Лаврентьєва, А. Бурова. К.: Віпол, 1997. С.35-37.
 29. Організація харчування дітей в ДНЗ. Практика управління дошкільним закладом. 2013. №2. Спецвипуск.
 30. Охорона праці в навчальному закладі. Практика управління дошкільним закладом. 2013. №5. Спецвипуск.
 31. Пєхарєва С. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.06; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2009. 20 c.
 32. Пісоцька Л. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні: монографія. Хмельницький: ХГПА, 2009. 174 с.
 33. Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Гірська школа українських Карпат. 2013. № 8-9. С. 64-66.
 34. Пономаренко Т. Управління в системі дошкільної освіти. Краматорськ: КЕГІ, 2012. 318 с. Покликання на зміст: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26875/1/T_Ponomarenko_USDO.pdf
 35. Посадові та функціональні обов’язки працівників дошкільних закладів. Бібліотечка вихователя дитячого садка. 2001. № 23. С. 15-19.
 36. Примірний статут дошкільного навчального закладу. Дошкільне виховання. 2003. № 7. С. 22-23, 26-27.
 37. Тименко О. Контроль керівника ДНЗ за організацією харчування. Практика управління закладом освіти. 2006. №2. С. 50-54.
 38. Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти: теорія і практика. Дайджест 7 / упор. К. Крутій, О. Баєр, З. Дорошенко, О. Каплуновська, Н. Погрібняк. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. 228 с.
 39. Чикало О. Контроль за діяльністю дошкільного закладу. Практика управління закладом освіти. 2008. № 9. С. 40-48.
 40. Янко О. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.06; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2009. 20 c.
 41. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
 42. https://www.pedrada.com.ua/article/293-qqq-16-m12-12-12-2020-orntovniy-perelk-nakazv-doshklnogo-navchalnogo-zakladu-na-rk
 43. https://vseosvita.ua/
 44. Практика управління дошкільним закладом: щомісячний спеціалізований журнал. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус