Організація управління дошкільною освітою (012 Дошкільна освіта, освітній ступінь “магістр”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Галян О. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51професор Галян О. І.
ФПД-51 зпрофесор Галян О. І.

Опис курсу

1. Вивчення навчальної дисципліни передбачає опанування здобувачами:

а) загальними компетентностями: здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність приймати обґрунтовані рішення;

б) фаховими компетентностями: здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти; готовність до організації фінансово-господарської діяльності закладів дошкільної освіти; здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики; здатність здійснювати моніторингову діяльність в управлінні ЗДО і системою дошкільної освіти; здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів управлінських завдань у сфері дошкільної освіти, оптимізувати освітнє середовище.

 2. Очікувані результати навчання: знати законодавчу базу освіти; основи організації різних видів діяльності керівника закладу дошкільної освіти (фінансово-господарська; харчування; медичне обслуговування; оздоровлення дітей; освітній процес; взаємодія з підлеглими); методи моніторингу якості освітньої та організаційно-управлінської діяльності в ЗДО; уміти розробляти стратегію взаємодії з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів; аналізувати, прогнозувати, планувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час розв’язання практико-спрямованих навчальних завдань; створювати проєкт реалізації управлінських функцій в організації різних видів діяльності керівника закладу дошкільної освіти (фінансово-господарської; харчування; медичного обслуговування; оздоровлення дітей; організаційно-педагогічної (освітнього процесу, методичної роботи, взаємодії з підлеглими)).

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Про дошкільну освіту: закон України.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу.
 3. Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»: наказ Мінекономіки України від 28.09.2021.
 4. Дуткевич Т., Толков О. Техніка управлінської діяльності в закладі освіти. Київ: КНТ, 2020. 194 с.
 5. Романюк І. План роботи закладу дошкільної освіти: принципи, структура, зміст. Тернопіль: Мандрівець, 2019. 134 с.
 6. Степанова Т., Вдовиченко Р., Курчатова А. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні: навч.-метод. пос. Ч.1. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 262 с.
 7. Скрипник Н. Методична робота в дошкільній освіті: навч.-метод. посібник. Умань: Візаві, 2019. 108 с.

Додаткова література

 1. Актуальні проблеми управління закладами освіти у контексті стратегії модернізації освітньої галузі: кол. монографія / за заг. ред. В.Кравця, Г.Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2020. 310 с.
 2. Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти: порадник для директора ЗДО (2021).
 3. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст: кол. монографія / за заг. ред. Г.Дмитренка В.Олійника. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 412 с.
 4. Путча В., Нойман М., Заплотинська О., Софій Н. Підтримка працівників дошкільної освіти на державному рівні: дошкільна освіта в Україні. Вашингтон, «Результати для розвитку», 2018. 30 с.
 5. Управлінська діяльність керівника навчального закладу / Л.Мартинець. Вінниця, 2018. 196 с.
 6. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу / упор. Н. Курочка, Н. Омельяненко. Тернопіль: Мандрівець, 2016. Ч. 6. 168 с.
 7. Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу / упор. Л. Ківшарь. Тернопіль: Мандрівець, 2013. 344 с.
 8. Романюк І. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 280с.
 9. Пономаренко Т. Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою. Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2008. 272 с.
 10. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти: навч.-метод. посібник / за ред. Л. Даниленко. Київ, 2008. 112 с.
 11. Адміністративно-господарська діяльність в ДНЗ / упор. Т. Чала, Л.Швайка. Харків: Вид. група «Основа», 2008. 320 с.
 12. Бабій І. Організація приватної дошкільної освіти. Умань: Алмі, 2014. 70 с.
 13. Довідник керівника дошкільного навчального закладу. Харків: Веста: Ранок, 2007. 456 с.
 14. Керівник дошкільного навчального закладу: особистість і професіонал. Практика управління дошкільним закладом. 2012. № 5. С. 8-15.
 15. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку /НАПН України. К.: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с. 
 16. Охорона праці в навчальному закладі. Практика управління дошкільним закладом. 2013. №5. Спецвипуск.
 17. Пєхарєва С. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.06; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2009. 20 c.
 18. Пісоцька Л. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні: монографія. Хмельницький: ХГПА, 2009. 174 с.
 19. Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Гірська школа українських Карпат. 2013. № 8-9. С. 64-66.
 20. Пономаренко Т. Управління в системі дошкільної освіти. Краматорськ: КЕГІ, 2012. 318 с.
 21. Примірний статут дошкільного навчального закладу. Дошкільне виховання. 2003. № 7. С. 22-23, 26-27.
 22. Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти: теорія і практика / упор. К. Крутій, О. Баєр, З. Дорошенко, О. Каплуновська, Н. Погрібняк. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. 228 с.
 23. Янко О. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.06; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2009. 20 c.
 24. Шинкар Т. Методична робота в закладах дошкiльної освiти: нормативно-правовi аспекти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. 2020. Т 4, № 28, С. 252-257.
 25. Швайка Л. А. Методична робота в ДНЗ. Харків: Основа, 2017. 304 с.

Інтернет-ресурси

 1. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
 2. https://www.pedrada.com.ua/rubric/8-upravlnnya-zdo
 3. Практика управління дошкільним закладом: щомісячний спеціалізований журнал.
 4. Вихователь-методист дошкільного закладу.

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної роботи ОУДО

Методичні рекомендації до семінарських занять ОУДО

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус