Психологія загальна, вікова та педагогічна (012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Галян О. І.
232професор Галян О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПД-11Турко Б. Б.
ФПД-12Турко Б. Б.
232ФПД-11Турко Б. Б.
ФПД-12Турко Б. Б.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми:

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія загальна, вікова та педагогічна» передбачає опановування здобувачами:

а) загальною компетентністю: здатність реалізувати свої права й обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні; здатність вчитися та опановувати сучасні знання.

б) фаховими компетентностями: здатність до розвитку в дітей дошкільного віку базових якостей особистості; здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку; здатність до виховання в дітей раннього та дошкільного віку навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки; здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку; здатність аналізувати та оцінювати різноманітні психолого-педагогічні, методичні чинники, передбачати можливі наслідки їх впливу

2.Очікувані результати навчання

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач буде: розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання з використанням базових психологічних категорій; розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами; розуміти й визначати  особливості провідної та інших видів діяльності особистості, способи їх використання в її розвиткові, навчанні й вихованні; мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я дітей;  володіти технологіями організації розвивального середовища.

Рекомендована література

Основна література

 1. Дуткевич Т. Загальна психологія. Теоретичний курс. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 388 с.
 2. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 128 с.
 3. Москалець В. Загальна психологія: підручник. Київ: Ліра-К, 2020. 564 с.
 4. Поліщук В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник. 4-те вид., стер. Суми: Університетська книга, 2019. 352 с.
 5. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія. 3-е вид. Київ: Академвидав, 2017. 384 с.
 6. Савчин М. Загальна психологія: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2018. 344 с.
 7. Столяренко О. Психологія особистості. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 280 с.

Додаткова література:

 1. Буняк Н. Загальна психологія: лекції. Тернопіль: ТНТУ, 2017. 300 с.
 2. Максименко Д. Виховуємо дитину. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 112 с.
 3. Галян О. Педагогічна психологія: метод. рекомен. для сам. роботи. Дрогобич, 2011. 102 с.
 4. Галян О. Молодший школяр: психологічні аспекти виховання. Дрогобич: Ред.-видав відділ ДДПУ, 2009.
 5. Гетьман Т., Кричковська Т. Проблеми педагогічної психології: хрестоматія. Київ: КНТ, 2017. 381 с.
 6. Васянович Г. Основи психології. Київ: Педагогічна думка, 2012. 114 с.
 7. Варій М. Загальна психологія. 3-е вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.
 8. Загальна психологія / за ред. С. Максименка. Вінниця: Нова Книга, 2004. 704 с.
 9. Кутішенко В., Ставицька С. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум.  Київ: Каравела, 2009. 448 с.
 10. М’ясоїд П. Загальна психологія. 3-тє вид., випр. Київ: Вища шк., 2004. 487 с.
 11. Нариси з аксіології особистості: дитина і вихователь / за ред. В.Ляпунової. Мелітополь, 2019. 144 с.
 12. Сергєєнкова О., Столярчук О., Коханова О., Пасєка О. Загальна психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.
 13. Сергєєнкова О., Столярчук О., Коханова О., Пасєка О. Вікова психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 376 с.
 14. Приходько Ю., Юрченко В. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 15. Поліщук В. М. Віковий кризовий розвиток людини від народження до дорослості. Суми: Університетська книга, 2020.459 с.
 16. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640 с. 

Internet-джерела:

Психологер: сайт

Психологія. Наукові праці, підручники

10 книг з психології, які допоможуть

Психологія для початківців: пізнаємо все у подробицях

Психологічна література: каталог

 

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної роботи 2023

Методичні рекомендації до семінарських занять 2023

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус