Психологія вікова та педагогічна (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Галян О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ФПШ (А)-11професор Галян О. І.
ФПШ (І) -12Турко Б. Б.
ФПШ-13Турко Б. Б.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми:

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія вікова та педагогічна» передбачає опановування здобувачами:

а) загальними компетентностями: здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;  здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети; здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та застосовувати знання в практичних ситуаціях

б) фаховими компетентностями: здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність; здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій.

2.Очікувані результати навчання

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач буде: знати вікові та індивідуальні особливості молодших школярів, їх пізнавального розвитку та формування ціннісних орієнтацій, психологічні основи забезпечення індивідуального і диференційованого підходу до здобувачів початкової освіти, зокрема, і з особливими освітніми потребами; приймати психологічно обґрунтовані рішення у ситуаціях майбутньої професійної діяльності; організовувати (моделювати) конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу початкової школи; використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування; створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу, планувати заходи профілактики та протидії булінгу, різних видів насильства, дискримінації серед учнів початкової школи та інших учасників освітнього процесу.

Рекомендована література

Основна література

 1. Сергєєнкова О., Столярчук О., Коханова О., Пасєка О. Вікова психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 376 с.
 2. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 128 с.
 3. Поліщук В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник. 4-те вид., стер. Суми: Університетська книга, 2019. 352 с.
 4. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія. 3-е вид. Київ: Академвидав, 2017. 384 с.
 5. Токарева Н., Шамне А. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ, 2017. 548 с.

Додаткова література:

 1. Учитель І. , Сурякова М., Батраченко І. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник (електронне видання). Дніпро: Середняк Т. К., 2021. 162 с.
 2. Поліщук В. М. Віковий кризовий розвиток людини від народження до дорослості. Суми: Університетська книга, 2020.459 с.
 3. Максименко Д. Виховуємо дитину. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 112 с.
 4. Приходько Ю., Юрченко В. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 5. Гетьман Т., Кричковська Т. Проблеми педагогічної психології: хрестоматія. Київ: КНТ, 2017. 381 с.
 6. Васянович Г. Основи психології. Київ: Педагогічна думка, 2012. 114 с.
 7. Галян О. Педагогічна психологія: метод. рекомен. для сам. роботи. Дрогобич, 2011. 102 с.
 8. Галян О. Молодший школяр: психологічні аспекти виховання. Дрогобич: Ред.-видав відділ ДДПУ, 2009.
 9. Кутішенко В., Ставицька С. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум.  Київ: Каравела, 2009. 448 с.
 10. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640 с. 

Internet-джерела:

Саморозвиток: експеримент “кам’яне обличчя”

Електронна бібліотека. Психологічна література

Психологія поведінки дитини: відео-ресурс (англ.)

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус