Технології організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти (012м)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Галян О. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51професор Галян О. І.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми

Вивчення навчальної дисципліни передбачає опанування здобувачами:

а) загальною компетентністю: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

б) фаховими компетентностями: здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій; здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти; здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами; здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти; здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.

2. Очікувані результати

Після вивчення навчальної дисципліни здобувачі будуть:

– знати тенденції розвитку дошкільної освіти у сфері реалізації інноваційних ідей та забезпечення якості дошкільної освіти; аналізувати змістові та процесові аспекти реалізації педагогічних технологій і прогресивного педагогічного досвіду в організації освітнього процесу в ЗДО; виявляти й порівнювати результати впливу різних типів педагогічних технологій на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку;

– уміти проєктувати впровадження педагогічних технологій та генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу; аналізувати, прогнозувати, планувати освітній процес у ЗДО з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії; моделювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини на основі використання продуктивних педагогічних технологій; організовувати просвітницьку діяльність серед громадськості, колег та батьків щодо впровадження педагогічних технологій.

Рекомендована література

Базова література

 1. Ягупов В. Термінологічні проблеми визначення інноваційних педагогічних технологій: методологічний аспект. Військова освіта. 2023. № 1 (47). С. 343-356.
 2. Shcherbiak Iu., Kuzma I., Bilyakovska O., Binytska K., Halian O. & Yankovych O. Modern Information Technologies for Teaching and Control of Knowledge Acquisition of Older Preschoolers and Primary School Students. 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (Spišská Kapitula, Slovakia, 26-28 September 2022). Spišská Kapitula, 2022. P. 559-563.
 3. Дмитренко А. Інноваційні технології дошкільної освіти. Суми: Університетська книга, 2021. 80 с.
 4. Євсюков О. Педагогічні технології: навч. посібн. Харків: ХНАУ, 2020. 228 с.
 5. Інноваційні освітні технології: навч.-метод. посіб. / упорядн. Л.Прокопів. Івано-Франківськ, 2020. 172с.
 6. Рудік О., Березюк В. Інноваційні технології в ДНЗ. Харків: Основа, 2017. 224 с.
 7. Михайліченко М., Рудик Я. Освітні технології. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 583с.
 8. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний посібник / О. Янкович, Ю. та ін. Тернопіль: ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015. 212с.
 9. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / упорядн. Н. Люченко, О. Прокопенко, А. Виноградова; за ред. Є. Чернишової. Київ, 2012. Ч. 1. 112 с.
 10. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге вид. доп. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.
 11. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. Наволокова. Харків: «Основа», 2009. 176 с.

Допоміжна література

 1. Ємчик О. Інноваційна діяльність як вид педагогічної творчості вихователя закладу дошкільної освіти. Acta Paedagogica Volynienses 2023. №1. С. 25-30.
 2. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч. / за заг. ред.: О.Максимової, М.Федорової. Житомир: ФОП Левковець, 2022. Ч.2. 188 с.
 3. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: монографія / за ред. Г. Єфремової. Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2021. 444 с.
 4. Басюк У., Коваленко О. Інновації в дошкільній освіті: проблеми та перспективи використання. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 3 (39). vol. 1.
 5. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Київ, 2021.
 6. Янкович О., Кузьма І. Освітні технології у початковій школі: навч.-метод. посіб. Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2020. 290 с.
 7. Кіндрат І. Технологія Mind Mapping: джерела, концептуальні засади, термінологія. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2018. №4. С.16-22.
 8. ІТ та Wiki-технології у роботі сучасного закладу дошкільної освіти. Кам’янець-Подільський, 2017. 105 с.
 9. Карабаєва І., Савінова Н. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини. Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2016. 184 с.
 10. Антонова О. Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.Сухомлинського; упоряд.: Т.Філімонова, С.Тарнавська, І.Орищенко та ін.; наук. конс. О.Антонова; наук. ред. Л.Березівська. Київ, 2015. С. 8-15.
 11. Вальдорфський дитячий садок.
 12. Вальдорфський дитячий садок: що це таке?
 13. Впровадження ідей С.Русової.
 14. Інноваційна технологія «Казкові лабіринти гри» (В. Воскобович).
 15. Концептуальні засади технології М. Єфименка.
 16. Корж Т. Упровадження освітньої розвивальної технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» у дошкільному навчальному закладі.
 17. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі. Автор – К. Крутій.
 18. Методика виховання Монтессорі.
 19. Розвиток творчих здібностей в образотворчій діяльності (Л.Шульга).
 20. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання.
 21. Гавриш Н., Крутій К. Організація освітньої діяльності в дошкільному закладі, або як  досягти балансу між традиціями та інноваціями. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2015. № 8. С. 4-10.
 22. Якименко С., Голян Л. Інтегрована особистісно-орієнтована технологія: теорія, методика, практика. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2015. №3. С. 2-30.
 23. Крутій К.: сайт. Освітні технології в закладах дошкільної освіти.
 24. Крутій К. Реформування, модернізація і парадигми дошкільної освіти в Україні: теоретичні засади і погляд у майбутнє
 25. Стеценко І. Обґрунтування необхідності переходу від STEM-освіти до STREAM-освіти в дошкільному віці. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2016. № 8. С. 31-34.
 26. Зайцева Т., Юрчик Н. Діяльність дошкільного навчального закладу в режимі інноваційного розвитку: посібник на допомогу працівникам дошкільних навчальних закладів. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 328 с.
 27. Пряженцева Т. Монтессорі-заклад: досвід організації діяльності. Дошкільне виховання. 2014. № 8. С. 6-8.
 28. Мезенцева О. Простір для дитячої свободи: у вальдорфських дитсадках діяльність дитини має вільний творчий характер. Це є конструктивною альтернативою більш авторитарним підходам до виховання. Освіта України. 2012. № 37. С. 11
 29. Низковська О. Нормативні засади діяльності експериментальних дошкільних навчальних закладів. Дитячий садок. 2009. № 29-31 (509-511), серпень. С. 33-35.
 30. Проєктні технології у дошкільному навчальному закладі / упоряд. Ю. Буракова. Харків: Вид. група «Основа», 2009.
 31. Сисоєва С. Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак. Педагогіка, 2006. С.127-131.
 32. Піроженко Т. Програма технології психолого-педагогічного проєктування. Дитячий садок. 2004. № 16.

Інформаційні ресурси

 1. Дошкільна освіта: сайт МОН України 
 2. Дошкільна освіта: сайт Освіта UA
 3. Дошкільна освіта: програмно-методичне забезпечення
 4. Всеосвіта: сайт
 5. Використання інноваційних педагогічних технологій у ЗДО
 6. Поясок Т., Безпарточна О., Костенко О. Сучасні технології освітнього процесу: інтерактивний навчальний посібник.
 7. Montessori School Education
 8. Вальдорфська освіта
 9. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТРВЗ (вебінар)

Матеріали

Методичні рекомендації до семінарських занять

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р. (з.ф.н.)

Завантажити силабус