Технології організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти (012 Дошкільна освіта, освітній ступінь “магістр”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024професор Галян О. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПД-51професор Галян О. І.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми

Вивчення навчальної дисципліни передбачає оволодіння здобувачами:

а) загальними компетентностями: здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

б) фаховими компетентностями: здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти; здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти; здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості; здатність керувати навчальними / розвивальними проєктами.

2. Очікувані результати

Після вивчення навчальної дисципліни здобувачі будуть:

– знати та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід і результати досліджень педагогічних технологій організації освітнього процесу в ЗДО; основи проєктування освітнього простору ЗДО відповідно до завдань та запитів; аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності з використанням різних типів педагогічних технологій;

– уміти впроваджувати педагогічні технології та генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу; аналізувати, прогнозувати, планувати, організовувати освітній процес у ЗДО з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії; здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини на основі використання продуктивних педагогічних технологій; володіти методами моніторингу якості освітньої діяльності в ЗДО

Рекомендована література

Базова література

 1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге вид. доп. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.
 2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. Наволокова. Харків: «Основа», 2009. 176 с.
 3. Євсюков О. Педагогічні технології: навч. посібн. Харків: ХНАУ, 2020. 228 с.
 4. Інноваційні освітні технології: навч.-метод. посіб. / упорядн. Л.Прокопів. Івано-Франківськ, 2020. 172с.
 5. Михайліченко М., Рудик Я. Освітні технології. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 583с.
 6. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. Пєхота, А.Кіктенко, О.Любарська та ін.; за заг. ред. О. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2001. 256 с.
 7. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний посібник / О. Янкович, Ю. та ін. Тернопіль: ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015. 212с.
 8. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / упорядн. Н. Люченко, О. Прокопенко, А. Виноградова; за ред. Є. Чернишової. Київ, 2012. Ч. 1. 112 с.
 9. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології. Київ: Академвидав, 2012. 224 с.
 10. Янкович О., Кузьма І. Освітні технології у початковій школі: навч.-метод. посіб. Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2020. 290 с.

Допоміжна література

 1. Антонова О. Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.Сухомлинського; упоряд.: Т.Філімонова, С.Тарнавська, І.Орищенко та ін.; наук. конс. О.Антонова; наук. ред. Л.Березівська. Київ, 2015. С. 8-15.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Київ, 2021.
 3. Вальдорфський дитячий садок.
 4. Вальдорфський дитячий садок: що це таке?
 5. Впровадження ідей С.Русової.
 6. Дзюба В., Цой М. Проблеми організації інноваційної діяльності в системі дошкільної освіти. Освіта і управління. 2003 Т. 6. № 1. С. 110-111.
 7. Дичківська І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності. Дошкільне виховання. 2004. № 9. С. 6-10.
 8. Зайцева Т., Юрчик Н. Діяльність дошкільного навчального закладу в режимі інноваційного розвитку: посібник на допомогу працівникам дошкільних навчальних закладів. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 328 с.
 9. Зязюн І. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії. Світло. 1996. № 1. С. 4-9.
 10. Інноваційна технологія «Казкові лабіринти гри» (В. Воскобович).
 11. Карабаєва І., Савінова Н. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини. Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2016. 184 с.
 12. Каратаєва М. Проєктування – перспективна технологія. Дошкільне виховання. 2006. № 10. С.14-15.
 13. Коваленко О. Інновації в дошкільній освіті: їх використання та критерії оцінювання. Вісник Інституту розвитку дитини.
 14. Концептуальні засади технології М. Єфименка.
 15. Корж Т.М. Упровадження освітньої розвивальної технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» у дошкільному навчальному закладі.
 16. Крутій К. Освітні технології в закладах дошкільної освіти.
 17. Крутій К. Реформування, модернізація і парадигми дошкільної освіти в Україні: теоретичні засади і погляд у майбутнє
 18. Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія у 2-х ч. Частина перша: Концепції, проектування, технології створення. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. С.115-128.
 19. Крутій К., Маковецька Н. Інноваційна діяльність в сучасному ДНЗ: методичний аспект. Дошкільне виховання. 2005. № 5. С. 5-6.
 20. Лаврентьєва Г. Вальдорфський дитячий садок у Німеччині. Дошкільне виховання. № 6. С. 22-23.
 21. Мезенцева О. Простір для дитячої свободи: у вальдорфських дитсадках діяльність дитини має вільний творчий характер. Це є конструктивною альтернативою більш авторитарним підходам до виховання. Освіта України. 2012. № 37. С. 11
 22. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям.
 23. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі. Автор – К. Крутій.
 24. Методика виховання Монтессорі. Основи.
 25. Методика Марії Монтессорі.
 26. Низковська О. Нормативні засади діяльності експериментальних дошкільних навчальних закладів. Дитячий садок. 2009. № 29-31 (509-511), серпень. С. 33-35.
 27. Нісемчук А., Падалка О., Шпак О. Сучасні педагогічні технології. Київ: Просвіта, 2000. 368с.
 28. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів / укл. О. Лобас, Т. Лаврентьєва, А. Бурова. Київ: Віпол, 1997. С. 35-37.
 29. Оцінювання і відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект: наук.-метод. посібник / за ред. Л. Даниленко. Київ: Логос, 2001. 185с.
 30. Паламарчук В. Першооснови педагогічної інноватики. Т. 1. Київ: Знання України, 2005. 420 с.
 31. Перспективні освітні технології: наук.-метод. посіб. / за ред. Г. Сазоненка. Київ: ГОПАК, 2000. 560 с.
 32. Піроженко Т. Інноваційна психолого-педагогічна діяльність: нові підходи. Дошкільне виховання. 2001. № 12. С. 10-12.
 33. Піроженко Т. Педагогічні інновації: критерії оцінки. Дошкільне виховання. 2000. № 8. С. 3-4.
 34. Піроженко Т. Програма технології психолого-педагогічного проєктування. Дитячий садок. 2004. № 16.
 35. Проєктні технології у дошкільному навчальному закладі / упоряд. Ю. Буракова. Харків: Вид. група «Основа», 2009.
 36. Пряженцева Т. Монтессорі-заклад: досвід організації діяльності. Дошкільне виховання. 2014. № 8. С. 6-8.
 37. Ранній інтелектуальний розвиток: Програма за методикою М. Веракси. Л., 1996. 124 с.
 38. Реалізація інноваційної практики в дошкільному навчальному закладі: психологічний аспект / за заг. ред. С. Максименка, С. Кулачківської. Запоріжжя: ЛІПС, 2004. 128 с.
 39. Розвиваючі ігри Нікітіних: Особливості, технологія, історія.
 40. Розвиток творчих здібностей в образотворчій діяльності (Л.Шульга).
 41. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання.
 42. Сисоєва С. Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак. Педагогіка, 2006. С.127-131.
 43. Стеценко І. Обґрунтування необхідності переходу від STEM-освіти до STREAM-освіти в дошкільному віці. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2016. № 8. С. 31-34.
 44. Технології розвитку творчої особистості.
 45. Технологія раннього навчання Глена Домана.

Інформаційні ресурси

 1. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
 2. https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/
 3. https://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/programno-metodichne-zabezpechennya/
 4. https://vseosvita.ua/

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної роботи ТООПвЗДО

Методичні рекомендації до семінарських занять ТООПвЗДО

Силабус:

Завантажити силабус