Технології організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024доцент Галян О. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПД-51доцент Галян О. І.

Опис курсу

Нормативна навчальна дисципліна освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності “Дошкільна освіта” освітнього ступеня “магістр”.

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти» є систематизація уявлень здобувачів вищої освіти про технологічний підхід у системі освіти, розвиток здатності критичного аналізу та впровадження продуктивних (результативних) педагогічних технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти. Її предметом – технології організації освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти з урахуванням змісту Базового компоненту дошкільної освіти.

Рекомендована література

Базова література

 1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге вид. доп. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.
 2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. Наволокова. Харків: «Основа», 2009. 176 с.
 3. Євсюков О. Педагогічні технології: навч. посібн. Харків: ХНАУ, 2020. 228 с.
 4. Зайцева Т., Юрчик Н. Діяльність дошкільного навчального закладу в режимі інноваційного розвитку: посібник на допомогу працівникам дошкільних навчальних закладів. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 328 с.
 5. Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія у 2-х ч. Частина перша: Концепції, проектування, технології створення. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. С.115-128.
 6. Михайліченко М., Рудик Я. Освітні технології. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 583 с.
 7. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів / укл. О. Лобас, Т. Лаврентьєва, А. Бурова. Київ: Віпол, 1997. С. 35-37.
 8. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. Пєхота, А.Кіктенко, О.Любарська та ін.; за заг. ред. О. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2001. 256 с.
 9. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний посібник / О. Янкович, Ю. та ін. Тернопіль: ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015. 212с.
 10. Оцінювання і відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект: наук.-метод. посібник / за ред. Л. Даниленко. Київ: Логос, 2001. 185с.
 11. Падалка О., Нісемчук А., Смолюк І., Шпак О. Педагогічні технології. Київ: Укр. енцикл. ім. М.П.Бажана, 1995. 254 с.
 12. Паламарчук В. Першооснови педагогічної інноватики. Т. 1. Київ: Знання України, 2005. 420 с.
 13. Перспективні освітні технології: наук.-метод. посіб. / за ред. Г. Сазоненка. Київ: ГОПАК, 2000. 560 с.
 14. Педагогічні новації в роботі дошкільних закладів / упор. В. Кузьменко. Київ: Навчальні посібники, 1999. 44 с.
 15. Проектні технології у дошкільному навчальному закладі / упоряд. Ю. Буракова. Харків: Вид. група «Основа», 2009.
 16. Реалізація інноваційної практики в дошкільному навчальному закладі: психологічний аспект / за заг. ред. С. Максименка, С. Кулачківської. Запоріжжя: ЛІПС, 2004. 128 с.
 17. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / упорядн. Н. Люченко, О. Прокопенко, А. Виноградова; за ред. Є. Чернишової. Київ, 2012. Ч. 1. 112 с.
 18. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології. Київ: Академвидав, 2012. 224 с.

Допоміжна література

 1. Антонова О.Є. Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. Сухомлинського ; упоряд.: Т.Філімонова, С.Тарнавська, І.Орищенко та ін. ; наук. конс. О.Антонова; наук. ред. Л.Березівська. Київ, 2015. С. 8-15.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Київ, 2020.
 3. Бех І. Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології. Педагогіка і психологія. 1993. № 3. С. 5–14.
 4. Богуславский М.В. и др. Тридцять лет по методу Монтессори. М., 1994. 129 с.
 5. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті. Дошкільне виховання. 1999. № 7. С. 5-6.
 6. Вальдорфський дитячий садок.
 7. Вальдорфський дитячий садок: що це таке?
 8. Впровадження ідей С.Русової.
 9. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. Донецьк: Лебідь, 1999. 170 с.
 10. Грюнелиус З. Вальдорфский детский сад. Воспитание детей младшего возраста: пер. с нем. М., 1992. 205 с.
 11. Дзюба В., Цой М. Проблеми організації інноваційної діяльності в системі дошкільної освіти. Освіта і управління. 2003 Т. 6. № 1. С. 110-111.
 12. Дичківська І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності. Дошкільне виховання. 2004. № 9. С. 6-10.
 13. Зайцев Николай Александрович. Методика раннего и интенсивного обучения (кубики Зайцева и др.).
 14. Зязюн І. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії. Світло. 1996. № 1. С. 4-9.
 15. Інноваційна технологія «Казкові лабіринти гри» (В. Воскобович).
 16. Карабаєва І., Савінова Н. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини. Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2016. 184 с.
 17. Каратаєва М. Проектування – перспективна технологія. Дошкільне виховання. № 10.
 18. Коваленко О. Інновації в дошкільній освіті: їх використання та критерії оцінювання. Вісник Інституту розвитку дитини.
 19. Концептуальні засади технології М. Єфименка.
 20. Корж Т.М. Упровадження освітньої розвивальної технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» у дошкільному навчальному закладі.
 21. Крутій К. Освітні технології в закладах дошкільної освіти.
 22. Крутій К. Реформування, модернізація і парадигми дошкільної освіти в Україні: теоретичні засади і погляд у майбутнє
 23. Крутій К., Маковецька Н. Інноваційна діяльність в сучасному ДНЗ: методичний аспект. Дошкільне виховання. 2005. № 5. С. 5-6.
 24. Лаврентьєва Г. Вальдорфський дитячий садок у Німеччині. Дошкільне виховання. № 6. С. 22-23.
 25. Мезенцева О. Простір для дитячої свободи: у вальдорфських дитсадках діяльність дитини має вільний творчий характер. Це є конструктивною альтернативою більш авторитарним підходам до виховання. Освіта України. 2012. № 37. С. 11
 26. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям.
 27. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі. Автор – К. Крутій.
 28. Методика виховання Монтессорі. Основи.
 29. Методика Марії Монтессорі.
 30. Низковська О. Нормативні засади діяльності експериментальних дошкільних навчальних закладів. Дитячий садок. 2009. № 29-31 (509-511), серпень. С. 33-35.
 31. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації. Рідна школа. 1998. № 2. С. 3-4.
 32. Пироженко Т. Інноваційна психолого-педагогічна діяльність: нові підходи. Дошкільне виховання. 2001. № 12. С. 10-12.
 33. Піроженко Т. Педагогічні інновації: критерії оцінки. Дошкільне виховання. 2000. № 8. С. 3-4.
 34. Піроженко Т. Програма технології психолого-педагогічного проектування. Дитячий садок. 2004. № 16.
 35. Пряженцева Т. Монтессорі-заклад: досвід організації діяльності. Дошкільне виховання. 2014. № 8. С. 6-8
 36. Ранній інтелектуальний розвиток: Програма за методикою М. Веракси. Л., 1996. 124 с.
 37. Розвиваючі ігри Нікітіних: Особливості, технологія, історія.
 38. Розвиток творчих здібностей в образотворчій діяльності (Л.Шульга).
 39. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання.
 40. Селевко Г. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. М.: Нар. образование, 1998. 256 с.
 41. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под ред. Т. Ерофеевой. М.: Академия, 2000. 344 с.
 42. Стеценко І. Обґрунтування необхідності переходу від STEM-освіти до STREAM-освіти в дошкільному віці. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2016. № 8. С. 31-34.
 43. Технології розвитку творчої особистості.
 44. Технологія раннього навчання Глена Домана.

Інформаційні ресурси

 1. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
 2. https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/
 3. https://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/programno-metodichne-zabezpechennya/
 4. https://vseosvita.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус