Психологія дитяча

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Галян О. І.ФПД-11, ФПД-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
264ФПД-11професор Галян О. І.
ФПД-12професор Галян О. І.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми:

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія дитяча» передбачає опановування здобувачами:

а) загальною компетентністю: здійснення безпечної діяльності;

б) фаховими компетентностями: здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку; здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку первинних уявлень про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості та відношення предметів; розвитку самосвідомості («Я» дитини і її місце в довкіллі); уміння складати Індивідуальну програму розвитку дітей раннього в дошкільного віку; здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до інших, попередження та протидії булінгу.

2.Очікувані результати навчання

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач буде: розуміти, описувати та аналізувати зміст, умови, суперечності, рушійні сили та закономірності психічного розвитку дитини, роль навчання й виховання в динаміці її психічної активності з урахуванням зон актуального та найближчого розвитку, новоутворень віку; збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини; моделювати ситуацію використання конкретного педагогічного впливу, організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з огляду на вікові та індивідуальні особливості дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами; прогнозувати ефективність обраних педагогічних впливів, освітнього дизайну; володіти уміннями та навичками збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я дітей, забезпечення їх емоційного благополуччя; розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей раннього і дошкільного віку (адаптація до закладу дошкільної освіти, психолого-педагогічний супровід окремих категорій дітей (стидливі; агресивні; обдаровані; з різними типами темпераменту; з особливими освітніми потребами; тими, що переживають вікову кризу), розвивальні програми)

 

Рекомендована література

Базова література

 1. Дуткевич Т. Дошкільна психологія. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 392 с. (уривок)
 2. Дуткевич Т. Дитяча психологія. Київ: Центр учб. літератури, 2012. 424 с.
 3. Видра О. Вікова та педагогічна психологія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 122 с.
 4. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія. Київ: Центр учб. літератури, 2019. 128 с.
 5. Павелків Р., Цигипало О. Дитяча психологія. 2-е вид. Київ: Академвидав, 2015. 400 с.
 6. Психолог у закладі дошкільної освіти / укл. М.Олійник, Л.Костик, С.Собкова. Чернівці, 2020. 152 с. 
 7. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія. 3-е вид. Київ: Академвидав, 2017. 384 с.

Допоміжна література

 1. Виховуємо базові якості старшого дошкільника в умовах ЗДО: методичний посібник / за ред. Н.Гавриш. Харків: “Друкарня Мадрид”, 2015. 220 с.
 2. Дуткевич Т. Дитяча психологія. Практикум. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 204 с. (уривок)
 3. Дитина у сучасному соціопросторі: навч. посіб. /за ред. Т. Піроженко. Київ; Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 271 с.
 4. Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної сфери дошкільників / Упоряд. І. В. Молодушкіна. 2-ге вид. Харків: Вид. група «Основа», 2011. 207 с.
 5. Нариси з аксіології особистості: дитина і вихователь / за ред. В.Ляпунової. Мелітополь, 2019. 144 с.
 6. Павелків Р., Цигипало О. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 29с.
 7. Становлення внутрішньої картини світу дошкільника: монографія / за ред. Т. Піроженко. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. 236 с.
 8. Павелків Р., Цигипало О. Дитяча психологія: навч. посіб. для самостійної роботи студента. Київ: Академвидав, 2011. 376 с.
 9. Науменко О. Особливості становлення самоефективності в дошкільному віці. Що дає вальдорфська педагогіка дитині. Київ: Марич, 2010. 64 с.
 10. Новікова І. Діагностика психічного розвитку дітей перших трьох років життя. Київ: Марич, 2010. 64 с.
 11. Терлецька Л. Психологія дитинства: практикум. Київ: Главник, 2006. 144 с.
 12. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640 с.

Інтернет-ресурси

 1. Практичний психолог. Дитячий садок: електронний журнал. 
 2. Діти. Сайт: Психологер.
 3. http://westudents.com.ua/knigi/498-dityacha-psihologya-pavelkv-rv.html
 4. http://uchebnik-online.net/book/810-dityacha-psixologiya-navchalnij-posibnik-dutkevich-t-v.html
 5. http://pidruchniki.com/1584072028233/psihologiya/dityacha_psihologiya
 6. http://psy.rv.ua/category/kategor%D1%96ya/dityacha-psikholog%D1%96ya
 7. http://ditvora.com.ua/taxonomy/term/134
 8. http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=5717

Матеріали

Психологія дитяча. Посібник для самостійної роботи (електронне видання), 2023

Методичні рекомендації до семінарських занять 

Психологія дитяча: метод матеріали до семінарських занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус