Педагогіка родознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Стахів М. О.ФПЛ-21з, ФПД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФПЛ-21здоцент Стахів М. О.

Опис курсу

Мета курсу: розвинути у студентів педагогічних спеціальностей креативне опанування знаннями в галузі родознавства, навички філософської та педагогічної рефлексії, мотивацію до родового самопізнання, уміння враховувати методологічний потенціал родознавства, світові та європейські полікультурні виклики; нагальну необхідність системного упорядкування соціально-гуманітарної політики на суспільному, родинному, державному рівні, що набуває особливого духовного сенсу за відстоювання незалежності та європейського вибору України.
Завдання курсу:
поглибити знання студентів про українську родину як феномен суспільної складової;
розвивати практичні уміння створювати власні родовідні дерева;
удосконалювати комунікативні здібності відповідно до культутромовного середовища.
компетенції: знати основні наукові вітчизняні та зарубіжні розробки родознавчого змісту; проблеми та суперечності розвитку ідеї родознавства в освітній галузі України; міждисциплінарні зв’язки педагогіки родознавства; значення родознавства для духовного піднесення українського соціуму, особистісного буття, фахової діяльності;
компетентність: вміти опрацьовувати наукові джерела – генеалогія, суміжна тематика;
критично осмислити історію роду як цілісність, педагогічний смисл міжпоколінних процесів у реаліях нестабільного мегасоціуму, екзистенційних ризиків; реалізувати ідею родознавства для особистісної й професійної самореалізації як суб’єктів культури, суб’єктів європейської життєдіяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література
Основна:

  1. Горенко Л. І. Українське наукове родознавство: стан, проблеми та перспективи дослідження. Українська освіта у світовому часопросторі : Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21–22 жовтня 2009 р.) К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2009. Кн. 1. С. 108–114.
  2. Лозко Г. Українське народознавство. Вид. 5-те. Тернопіль: Мандрівець, 2011. 512 с.
  3. Недосєкіна Т. Український родовід як джерело вивчення історії України. Посібник із складання родоводу для вчителів, школярів та початківців.  Дніпропетровськ : Видавничий центр ДОУНБ, 2010.  42 с.
  4. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник.  К.: ІСДО, 1996. 288 с.
  5. Стахів М.О. Український комунікативний етикет: Навч.-метод. посіб. К.: Знання, 2008. 245с.
  6.  

    Томазов В.В. Родовід. Як знайти своє коріння: [путівник]. Київ: Мистецтво, 2020. 79 с.

  7. Черепанова С.О. (2008) Філософія родознавства: навч. посіб. –К.: “Знання”.

Допоміжна література
1. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. К. : «Довіра», 1992. – 414 с.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: АВПТ «Оберіг», 1993. – 590 с.
3. Кононенко П.П. Українознавство: навч. посібник. – К. : Заповіт, 1994. – 320 с.
4. Павлюк С.П. Українське народознавство: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 568 с.
5. Українська народна енциклопедія, Львів: «Червона калина», 1996. – 644 с.
6. Черепанова С.О. Філософія родознавства: навч. посіб. –К.: “Знання”, 2007. – 460 с.
7. Белов О.Ф. Історія Державного герба України. До 20-ї річниці незалежності України: Науково-методичний посібник / Олександр Белов, Георгій Шаповалов. – К.–Запоріжжя: АА Тандем, 2011. – 92 с.
8. Бурячок, А. А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові [Текст] / А. А. Бурячок ; відп. ред. О. Б. Ткаченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 150 с. – 0,45.
9. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. — Луцьк : Вежа, 2000.
10. Гречило А. Герби міст України (XIV-І пол. XX ст.): науково-популярне видання / А. Гречило, Ю. Савчук, І. Сварник. – К.: Брама, 2001. – 399 с.
11. Єремєєв І.С. Герби гетьманів України / І.С. Єремєєв – К.: УЦІММ–ПРЕСС, 1998. – 55 с.
12. Єрескова Т. Національна, державна та військова символіка в Україні / Т. Єрескова // Народна армія. – 2001. – 23 січня. – С. 5-6.
13. Капелюшний В. Утвердження державної символіки в роки української революції / В.Капелюшний // Історія України. – 2004. – № 21/22 (7 червня). – С. 10–19.
14. Клейноди України. З історії державної і національної символіки: комплект з кольорових художніх листівок / упор. Ю.Д. Прилюк; худ. О.П. Білецький. – К.: Абрис, 1991. – 33 с.
15. Томазов В.В. Становлення української генеалогії як наукової дисципліни. Початковий етап «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та практики», 2001 р., ч. 1, № 6(7).
16. Черепанова С.О. (2011) Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення: монографія. – Л.: Світ. – С. 237 – 258.
17. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 688с. – С. 138-165

Інтернет-ресурси
Народознавчі зошити Електронний ресурс. Режитм доступу: https://ethnology.lviv.ua/
Енциклопедія українознавства: Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Українське геральдичне товариство Режим доступу: http://uht.org.ua/
Українське бюро генеалогічних досліджень. Режим доступу: http://www.ukrgenealogy.com/