Культура наукової діяльності (015 “Професійна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1216доцент Стахів М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216доцент Стахів М. О.

Опис курсу

Дисципліна «Культура наукової діяльності» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 015 Професійна освіта, яка викладається в ІV семестрі в обсязі 90 годин / 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Філософія та категоріальний апарат наукової діяльності.

Змістовий модуль 2. Норми і принципи наукової етики, моралі та культури наукової діяльності.

Навчальним планом передбачено в рамках курсу 32 години аудиторних занять (16 год. лекцій та 16 год. практичних) і

58 годин самостійної роботи.

Мета навчальної дисципліни полягає у – формуванні цілісного, послідовного наукового світогляду на засадах фундаментальних філософських знань і принципів, інтегруванні отриманих на попередніх рівнях освіти спеціальних наукових знань, умінь, навичок; засвоєнні етичних принципів і норм наукової діяльності та комунікації; формуванні особистої етичної культури, професійної етики та академічної доброчесності в дослідницькій та науково-педагогічній діяльності.

За результатами курсу аспіранти зможуть інтегрувати й удосконалити вже набуті на попередніх етапах навчання загальнонаукові (філософські) компетентності та скористатися ними для визначення й розв’язання актуальних теоретико-пізнавальних, світоглядних, культурних, соціальних, політичних та етичних проблем, що постають чи можуть постати перед науковцями у зв’язку з їхньою професійною діяльністю.

Предмет навчальної дисципліни – фундаментальні філософські знання про світоглядні та етичні засади науково-дослідницької та освітньо-викладацької діяльності, що визначають постать науковця, його світоглядні орієнтири та етичну культуру в умовах розбудови інноваційної освітньої  системи України.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Основи філософії. § 1. Світогляд людини, його суть, структура та історичні типи

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/01H1R1_1.htm

 1. Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. — К.: Логос, 2009. URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-bil-kom.htm
 2. Етичний кодекс ученого України // Україна. Наука і культура. — 2009. — Вип 35. — С. 19-23. — URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37062 .
 3. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/284-14.
 4. Кодекс наукової етики // Наука та наукознавство. – 2005. – № 3. – С. 31-37.
 5. Малахов В.А. Етика спілкування: Навч. посібник / В. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 400 с. URL: http://freelib.in.ua/blog/viktor_malakhov_etika/1-0-6
 6. Нормы научной этики (приняты Сенатом Общества Макса Планка 24 ноября 2000 г.) /

пер. В.Тереховой. – URL: http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html.

 1. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). – Назва з екрану. – URL:

http://www.saiup.org

 1. Тараненко О. Науково-технічна революція : навч. посібн. для дистанційного навчання «Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». К. : Університет «Україна», 2015. 301 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4889/4/Istor_typy_svitogl.pdf
 2. Фіцула М.М. Формування наукового світогляду URL: https://pidru4niki.com/1220041135023/pedagogika/formuvannya_naukovogo_svitoglyadu //
 3. Хоружий Г.Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / Г.Ф. Хоружий. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 320 с.
 4. Этика науки: учебно-методическое пособие для аспирантов /Т. В. Мишаткина, Я. С. Яскевич, В. С. Вязовкин. – Минск, 2002. – 58 с.

Додаткова література:

 1. Арцишевський Р. А. Історичні типи світогляду // Арцишевський Р. А. Духовне осягнення дійсності. – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2011. – С. 153-236.
 2. Бевз Т. Науковий світогляд — методологічна основа творчості Володимира Вернадського https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2013-08-1/svitoglyad-2013-1-5-bevz.pdf
 3. Гончаренко С.У. Етика науки та етичний кодекс ученого // Шлях освіти. – К. – 2011.— № 3.

http://umo.edu.ua/vchena-rada—etichnij-kodeks-uchenogho

 1. Зубков М. Наукові революції як змінювання світогляду / Микола Зубков // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2017 – № 869. –С. 109-114. http://science.lpnu.ua/uk/terminologiya/vsi-vypusky/visnyk-no-869-2017/naukovi-revolyuciyi-yak-zminyuvannya-svitoglyadu
 2. Лозова В. І. Етика науковця / В. І. Лозова // Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 40(2). -С. 47-51. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40(2)__10.
 3. Малахов В. Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика / В. Малахов // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 5. – С. 12-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2009_5_2.
 4. Наука і молодь в Україні ХХІ століття / [Ю.Л. Мосенкіс, М.А. Болобан, П.М. Грабовий та ін.]. – К.; Умань: ПП Жовтий, 2010. – С. 150–202.Йонас Г. Принцип відповідальності у пошуках етики для техногенної цивілізації. – К.: 2001 – 400 с.
 5. Основи наукового мовлення. Навч. посібник. – Черкаси, 2005;
 6. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
 7. Сидоренко Л.І. Етика науки. URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/etik-sidorenko.html
 8. Селігей П. О. До проблеми комунікативних якостей наукового мовлення. Мова. 2016. № 25. С. 11–14.
 9. Семеног О.М. Культура наукової української мови. – К., 2010.
 10. Шевчук С. Ф. Світогляд як результат взаємодії науки з іншими елементами духовного життя суспільства http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/7987/1/ZOO_2016_162-165.pdf
 11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. Київ: Знання, 2006. 307 с.
 12. Шепітько С. В. Науковий via академічний дискурс: питання типології. Вісник ХНУ. 2014. № 1102. Вип. 77. С. 76–78.
 13. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників». – Назва з екрану. – URL: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf
 14. Communication and organizational knowledge: contemporary issues for theory and practice / Edited by H. E. Canary and R. D. McPhee. – New York ; London : Routledge, 2011. – 318 p.

Інформаційні ресурси:

 1. Вища освіта України.
 2. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
 3. http://mon.gov.ua.
 4. http://www.pedpresa.com.ua

Силабус:

Завантажити силабус