Культура наукової української мови

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПД-51доцент Стахів М. О.

Опис курсу

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчального курсу: розширити уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів наукової діяльності; сприяти виробленню цілісного наукового погляду на мову, набуттю вмінь і навичок аналітичного опрацювання різних джерел наукової інформації про мову; правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування, створення якісних наукових текстів тощо.

Завдання курсу:

 поглибити знання про науковий стиль української мови;

 розширити уявлення про історію та сучасний стан української наукової мови, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови;

 опанувати технології роботи з українським науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно-стилістичного аналізу наукового тексту;

 формувати мовнокомунікативну, мовнотермінологічну, стилістичну компетенції;

 виховувати мовний смак і мовне чуття, критичне ставлення до ненормативної вимови;

 аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві зразки, оцінювати власне наукове мовлення та мовлення інших авторів наукового продукту.

 

Після опанування курсу студент повинен мати уявлення про науковий текст, його предметно-логічну структуру і етапи створення (визначення теми, цільове призначення, вибір жанру, відбір і організація матеріалів);

знати:

 специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю, традиційні стильові ознаки української наукової мови, короткі відомості з історії становлення і розвитку наукового стилю української мови;

 правила побудови і культури читання наукового тексту, особливості конспектування, анотування, реферування наукових джерел;

 мовні засоби організації наукової інформації в науковому тексті, обов’язкові

вимоги до оформлення посилань, цитат, списку використаних джерел, мовні кліше для написання наукової статті (курсової, дипломної, магістерської роботи), анотації, рецензії та відгуку;

 композиційно–логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.

Курс спрямований на формування у студентів таких умінь:

 працювати з навчальною, навчально–методичною, науковою, довідниковою літературою;

 читати і сприймати науковий текст; виділяти головну і другорядну інформацію;

 аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів;

 – володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів;

 створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами наукового стилю, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

 володіти культурою усного виступу, брати участь у науковій дискусії, полеміці, суперечці.

Рекомендована література

Основна література

 1. Дем’ян Я. Культура наукової української мови як наукова проблема. Молодь і ринок. 2023. №3(211). С.108-112.
 2. Баган М. Культура української наукової мови. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. 48 с.

3. Семеног О. Культура наукової української мови. 2-е вид. К., 2012.

4. Ревуцька С., Шапран Д., Зінченко В. Наукова українська мова: конспект лекцій, ступінь магістр. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. 119 с. 5. Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навч. посіб. / упоряд. І.Чорний, В.Перцева, І.Голопич. Харків: ХНУВС, 2019. 272 с.

5. Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навч. посіб. / упоряд. І.Чорний, В.Перцева, І.Голопич. Харків: ХНУВС, 2019. 272 с.

6. Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. 392 с. Колоїз Ж. Науковий стиль української мови: практикум. Кривий Ріг: КДПУ, 2017. 114 с.

7. Селігей П. Світло і тіні наукового стилю. К., 2016.

8. Культура мови: від теорії до практики: монографія / за ред. Л.Струганець. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. 216 с.

9.  Яхонтова Т. Жанри первинної наукової комунікації: сучасні тенденції розвитку. Наук. вісник Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Сер.: Філол. науки (мовознавство). 2014. № 2. С. 135-140. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvddpufm_2014_2_26.pdf .

10. Вінніков В. Пам᾿ятка молодим вченим з написання наукових праць. Український радіологічний журнал. 2009. № 17. С. 7-9.

 1. Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та презентація: Навч.-метод. посіб. / Ю. Сурмін. К.: НАДУ, 2008. 184 с.
 2. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. посібник. К., 2006.
 3. Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. Бацевич. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 192с.
 4. Українська термінологія і сучасність: зб. наукових праць. Вип. VІ; 2009. Вип. VІІІ.
 5. Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова. Практичний словник-довідник. Львів, 2005.
 6. Основи наукового мовлення. Навч. посібник. Черкаси, 2005.
 7. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З Терлак. К., 2004.
 8. Чепіга І. Мовленнєві особливості наукового тексту: текст-міркування, текст-доказ. Лінгвістичні студії. Донецьк, 2002. Вип. 10. С. 157-161.’
 9. Ярема Степан. На теми української наукової мови. Львів, 2002.

Інформаційні ресурси

 1. Наукова періодика України: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Сайт Українського мовно-інформаційного фонду:http://www.ulif.org.ua
 3. Українська мова в інтернеті: http://www.nowamowa.com.ua
 4.  Культура мови: http://www.kulturamowy.wikidot.com

Матеріали

Тестові завдання з Культури наукової української мови 2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Kultura naukovoi ukr movy

Завантажити силабус

Силабус: Культура наукової української мови 012 (зфн)

Завантажити силабус