Культура наукової української мови

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Стахів М. О.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024ФПД-51доцент Стахів М. О.
118ФПД-61

Опис курсу

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчального курсу: розширити уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів наукової діяльності; сприяти виробленню цілісного наукового погляду на мову, набуттю вмінь і навичок аналітичного опрацювання різних джерел наукової інформації про мову; правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування, створення якісних наукових текстів тощо.

Завдання курсу:

 поглибити знання про науковий стиль української мови;

 розширити уявлення про історію та сучасний стан української наукової мови, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови;

 опанувати технології роботи з українським науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно-стилістичного аналізу наукового тексту;

 формувати мовнокомунікативну, мовнотермінологічну, стилістичну компетенції;

 виховувати мовний смак і мовне чуття, критичне ставлення до ненормативної вимови;

 аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві зразки, оцінювати власне наукове мовлення та мовлення інших авторів наукового продукту.

 

Після опанування курсу студент повинен мати уявлення про науковий текст, його предметно-логічну структуру і етапи створення (визначення теми, цільове призначення, вибір жанру, відбір і організація матеріалів);

знати:

 специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю, традиційні стильові ознаки української наукової мови, короткі відомості з історії становлення і розвитку наукового стилю української мови;

 правила побудови і культури читання наукового тексту, особливості конспектування, анотування, реферування наукових джерел;

 мовні засоби організації наукової інформації в науковому тексті, обов’язкові

вимоги до оформлення посилань, цитат, списку використаних джерел, мовні кліше для написання наукової статті (курсової, дипломної, магістерської роботи), анотації, рецензії та відгуку;

 композиційно–логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.

Курс спрямований на формування у студентів таких умінь:

 працювати з навчальною, навчально–методичною, науковою, довідниковою літературою;

 читати і сприймати науковий текст; виділяти головну і другорядну інформацію;

 аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів;

 – володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів;

 створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами наукового стилю, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

 володіти культурою усного виступу, брати участь у науковій дискусії, полеміці, суперечці.

Рекомендована література

Основна література
1. Городенська К.Г. Синтаксична специфіка української наукової мови // Українська термінологія і сучасність. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. 4. – С. 11-15.
2. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К., 2010. – 624 с.
3. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київського університету, 1970. – 307 с.
4. Любашенко О.В. Українська мова: Активні методи і форми навчання у вищій школі: Навчально-методичний посібник. – ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2005. – 144с.
5. Михайлова О.Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості: Навч. посіб. / О.Г. Михайлова, А.А. Сидоренко, В.Ф. Сухопар — X., 2000. — 97 с.
6. 0нуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
7. Основи наукового мовлення: Навч.-метод, посіб. / Уклад. Т. В. Симоненко. — Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 2005. — 80 с.
8. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О.М. Семеног. – К. : ВЦ „Академія”, 2010. – 216 с.
Додаткова література
1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.
2. Довідник з культури мови: Посібник / С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологубта ін.; Заред. С.Я.Єрмоленко. -К.: Вища школа, 2005. – 399 с.
3. Єрмоленко С.Я. Науковий стиль // Українська мова: Енциклопедія. – 3-тє вид., змін, і допов. – К., 2007. – С 421, 422.
4. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 302 с.
5. Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги XX ст., 2005. – 572 с.
6. Морозов В. Культура письменной научной речи: Уч. пособие. — [Електронний ресурс]. — Режим доступа: . — Загол. з екрана. — Мова рос.
7. Омельчук С. Нормативність культури мовлення в учнівський науково-дослідних роботах з української мови // Дивослово. – 2014. – № 9. – С. 2–6.
8. Пентилюк М. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті// УМЛШ, 2010.–№2.
9. Симоненко Т. Педагогічні умови організації науково-дослідної роботи студентів-філологів // УМЛШ, 2010, №3.
10. Чемеркін С.Г. Українська мова в інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси. – К., 2009. – 240 с.
11. Ярема С. На теми української наукової мови. – Львів, 2002. – 44 с.

Інтернет-ресурси
1. http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
2. http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/
3. http://kultura-movy.wikidot.com/
4. http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/
5. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/
6. http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/
7. http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/
8. http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус