Культура наукової мови

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стахів М. О.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПШ-51

Опис курсу

<stron2. Мета та завдання навчальної дисципліни<strong
Мета навчального курсу: розширити уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів наукової діяльності; сприяти виробленню цілісного наукового погляду на мову, набуттю вмінь і навичок аналітичного опрацювання різних джерел наукової інформації про мову; правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування, створення якісних наукових текстів тощо.
Завдання курсу:
 поглибити знання про науковий стиль української мови;
 розширити уявлення про історію та сучасний стан української наукової мови, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови;
 опанувати технології роботи з українським науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно-стилістичного аналізу наукового тексту;
 формувати мовнокомунікативну, мовнотермінологічну, стилістичну компетенції;
 виховувати мовний смак і мовне чуття, критичне ставлення до ненормативної вимови;
 аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві зразки, оцінювати власне наукове мовлення та мовлення інших авторів наукового продукту.

Після опанування курсу студент повинен мати уявлення про науковий текст, його предметно-логічну структуру і етапи створення (визначення теми, цільове призначення, вибір жанру, відбір і організація матеріалів);
знати:
 специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю, традиційні стильові ознаки української наукової мови, короткі відомості з історії становлення і розвитку наукового стилю української мови;
 правила побудови і культури читання наукового тексту, особливості конспектування, анотування, реферування наукових джерел;
 мовні засоби організації наукової інформації в науковому тексті, обов’язкові
вимоги до оформлення посилань, цитат, списку використаних джерел, мовні кліше для написання наукової статті (курсової, дипломної, магістерської роботи), анотації, рецензії та відгуку;
 композиційно–логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.
Курс спрямований на формування у студентів таких умінь:
 працювати з навчальною, навчально–методичною, науковою, довідниковою літературою;
 читати і сприймати науковий текст; виділяти головну і другорядну інформацію;
 аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів;
 – володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів;
 створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами наукового стилю, в тому числі з використанням інформаційних технологій;
 володіти культурою усного виступу, брати участь у науковій дискусії, полеміці, суперечці.

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури
Основна
1. ДСТУ 8302 – 2015. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – К.: Держспоживстандарт України, 2015. – 48 с.
2. Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посібник /О.М.Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216с.
3. Семеног, О. М. Науковий текст як засіб професійної самореалізації дослідника [Текст] / О. М. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / –Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. –No 7 (25). –С. 286–294.

Допоміжна
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К., 2004.
2. Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова. Практичний словник–довідник. –Львів: Вид. центр ЛНУ імені Франка, 2005. –88 с.
3. Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф.С.Бацевич. –Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. –192с.
4. Вількова Т.Т. Культура наукової мови: навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль, 2015.
5. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови // Українська термінологія і сучасність. Вип.ІV. – К., 2001. – С. 11 – 14.
6. Горошкіна О. М., Шутова Л. І. Науковий текст: особливості мови та стилю : навчально-методичний посібник для аспірантів / О. М. Горошкіна, Л. І. Шутова. –Луганськ : Світанок, 2013. –138 с.
7. Жайворонок В.В. та ін. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посібник. – К., 2006.
8. Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства: Підручник. – К., 2004.
9. Колоїз Ж. В. Українська наукова мова : [практикум] / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КДПУ, 2017. – 135 с.
10. Комова М. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функцій ні особливості: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.
11. Костик Л.Б. та ін..Культура наукової мови: Курс лекцій / Л.Б.Костик, М.В. Філіпчук, Т.В. Мороз.- Чернівці: Зелена Буковина, 2011
12. Кочерга О. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність.1994, – № 399–400. – С. 173–182.
13. Левченко О. Науковий стиль: культура мовлення: навч. посібник / О. Левченко.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.
14. Мацько Л.І. Українська наукова мова (теорія і практика) : навчальний посібник / Л.І.Мацько, Г.О.Денискіна. —Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. —272 с.
15. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Стилістика української мови: Підручник. – К., 2003.
16. Микитюк О.Р. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки. Навчальний посібник. – Львів, 2014.
17. Михайлова О.Г., Сидоренко А.А., Сухопар В.Ф. Українське наукове мовлення.Лексичні та граматичні особливості: Навч. посібник. – Харків, 2000.
18. Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект. – К., 1997.
19. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб.з алгоритмічними приписами. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 312 с.
20. Основи культури наукового мовлення : навчально-методичний посібник / уклад. І.М.Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева / за заг. ред. І.М.Плотницької. –К. : НАДУ, 2011. –80 с.
21. Основи наукового мовлення. Навч. посібник. – Черкаси, 2005;
22. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради : навчальний посібник / О.Д.Пономарів. —2-ге вид., стереотип. —К. : Либідь, 2001. —240 с.
23. Селігей П.О. Світло і тіні наукового стилю:монографія / П.О.Селігей. – К.: Видав.дім «Києво-Могилянська академія», 2016.-628 с.
24. Семеног О. М. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Семеног, О. І. Земка. –Суми : Ніко, 2014. –254 с.
25. Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. –К.: НАДУ, 2008. -184 с.
26. Умберто Еко. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Пер. за ред. О.Глотова. –Тернопіль: Мандрівець, 2007. –224 с.
27. Шепітько С. Компонента наукового дискурсу / С. Шепітько // Наукові записки. –Вип. 89 (5). –Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. –Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. –С.164–167.
28. Шевчук С.В. Разом, окремо, через дефіс. А–Я: Орфографічний словник: 32000 слів: Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціальна різногалузева термінологічна лексика. –К.: А.С.К., 2006. –416 с.
29. Шкіцька І.Ю. Основи академічної доброчесності: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Ю. Шкіцька. ― Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с.
30. Ярема Степан. На теми української наукової мови. – Львів, 2002.

Словники
31. Словник–довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. –К.: Знання, 2004. –367 с.
32. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль, 2000.
33. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів. –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан. –2000. –87 с.

Інтернет-ресурси
Класифікація нормативних документів України. – Режим доступу: http://document.org.ua/docs/class.php
країномовний сайт про сучасну українську мову. – Режим доступу: http://www.geocities.com/ukrexlibris/
Сайт Українського мовно-інформаційного фонду:http://www.ulif.org.ua
Культура мови: http://www.kultura-mowy.wikidot.com

Матеріали

КНМ Самостійна робота 013

Практичні з культури наукової мови 2021

КНМ 013 Робоча програма 2020 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Культура наукової діяльності

Завантажити силабус