Методологія та методи педагогічних досліджень (012м)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент Стахів М. О.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024ФПД-51доцент Стахів М. О.

Опис курсу

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчального курсу:
надання необхідного обсягу фундаментальних і практичних знань у галузі методології і організації наукових досліджень та підготовка до самостійного вирішення задач в процесі наукової діяльності.
Завдання курсу: Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після завершення курсу студенти повинні знати:
– історію розвитку та сучасного стану науки;
– володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;
– отриманні знань в області методології наукового пізнання необхідних для написання наукової кваліфікаційної роботи (магістерської);
– отриманні знань про організацію наукового дослідження, написання та оформлення наукових статей, про порядок захисту магістерської роботи;
– розвиток особистості майбутнього науковця, формування компетенцій, що сприяють самореалізації в науково-дослідній діяльності.
уміти:
– здійснювати наукові дослідження у відповідності до методології наукового дослідження на основі поетапної технології.
– застосовувати методологію наукового пізнання, форм і методів аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних наук.
– дотримання вимог наукової етики та академічної доброчесності.
– проводити наукові дослідження на та здійснювати публікацій результатів у фахових наукових виданнях.
– набуття здобувачами вищої освіти інтегральної та професійних компетентностей: діагностично-прогностична, проєктувально-корекційна, організаційна технологічна, науково-дослідницька, корекційно-педагогічна, корекційно-розвивальна

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова

  1. Організація та методологія наукових досліджень: навч.-метод. посібник/ уклад.: О.Данильян, О.Дзьобань. Харків: Право, 2023. 31с.
  2. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів факультету педагогічної освіти / Укладачі: Н. Мачинська, М. Стахів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 54 с.

3. Данильян Г., Дзьобань О. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни       “Організація             та        методологія   наукових досліджень”.Харків: Право, 2020. 40 с. (анотація)

4. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.

5. Вихрущ В., Козловський Ю. Методологія та методика наукового дослідження: підручник. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. 335 с.

6. Євтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 350 с.

7. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. за ред.І.Добронравової (ч. 1), К. ВПЦ “Київський університет”, 2018. 607с.

8. Гуторов О. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.

9. Дубасенюк О. Методологія та методи науково-педагогічного дослідження: навч.-метод. посібник. Житомир: Полісся, 2016. 256 с.

10. Староста В., Товканець Г. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень. Мукачево: МДУ, 2015. 64с.

Додаткова (допоміжна) література:

11. Методологія і психологія гуманітарного пізнання: колект. монографія /А.Фурман та ін. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 997 с.

12. Руденко О. Методологія та організація наукових досліджень. Посібник лдля студентів магістратури усіх спеціальностей. К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 607 с.

13. Соболь Х., Петровська Н., Гуняк О. Методологія і принципи наукових досліджень: навчальний посібник. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. 87 с.

14. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2016. 206 с.

15. Рибчук А. Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 188 с.

16. Антонюк В., Полонський Л., Аверченков В., Малахов Ю. Методологія наукових досліджень НТУУ «КПІ». Київ: НТУУ «КПІ», 2015.  277с.

17. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015р.

18. Сисоєва С.,       Кристопчук   Т.         Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.

19. Тверезовська Н., Сидоренко В. Методологія педагогічного дослідження: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 439 с.

20. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. Київ: Знання, 2006. 307 с.

21. Кловак Г. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. 260 с.

22. Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych: Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wyd-wo Akademickie “Źak”, 2010. 376 s. Інформаційні ресурси:

23. Вища освіта України

24. Вісник Львівського    університету. Серія   педагогічна.

25. Педагогіка і психологія.

26. Законодавство України.

27. Наука в університетах.

28. Академічна мобільність.

Матеріали

Робоча програма Методологія та методи… 012 – 2022

Тести з Методології та … 2023

ПРАКТИЧНІ Методологія та методи педагогічних досліджень 013, 012

Тестова база з Методології та м етодів педагогічного дослідження MOODL 2023

Робоча програма Методологія та методи педагогічних досліджень

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р. (з.ф.н)

Завантажити силабус