Методологія та методи педагогічних досліджень 012 М

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Стахів М. О.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Стахів М. О.

Опис курсу

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчального курсу:
надання необхідного обсягу фундаментальних і практичних знань у галузі методології і організації наукових досліджень та підготовка до самостійного вирішення задач в процесі наукової діяльності.
Завдання курсу: Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після завершення курсу студенти повинні знати:
– історію розвитку та сучасного стану науки;
– володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;
– отриманні знань в області методології наукового пізнання необхідних для написання наукової кваліфікаційної роботи (магістерської);
– отриманні знань про організацію наукового дослідження, написання та оформлення наукових статей, про порядок захисту магістерської роботи;
– розвиток особистості майбутнього науковця, формування компетенцій, що сприяють самореалізації в науково-дослідній діяльності.
уміти:
– здійснювати наукові дослідження у відповідності до методології наукового дослідження на основі поетапної технології.
– застосовувати методологію наукового пізнання, форм і методів аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних наук.
– дотримання вимог наукової етики та академічної доброчесності.
– проводити наукові дослідження на та здійснювати публікацій результатів у фахових наукових виданнях.
– набуття здобувачами вищої освіти інтегральної та професійних компетентностей: діагностично-прогностична, проєктувально-корекційна, організаційна технологічна, науково-дослідницька, корекційно-педагогічна, корекційно-розвивальна

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-е вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.
Допоміжна
3. Алексєєнко Т. А. Основи педагогічного експерименту і кваліметрії : Навч.-метод. посібник / Алексєєнко Т. А., Сушанко В. В.; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. — 41 с.
4. Волощук І. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка : Навч. посібник / Волощук І. С. ; Кафедра педагогіки Національного аграрного ун -ту. — К., 2006. — 107 с.
5. Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень / С. У. Гончаренко // Вісник АПН України. – 1993. – № 1. – С. 1123.
6. Євдокимов В. І. Педагогічний експеримент : Навч. посіб. для студ. пед. вузів / [Євдокимов В. І., Агапова Т. П., Гавриш І. В., Олійник Т. О.] ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С.Сковороди. — Х. : ТОВ «ОВС», 2001. — 148с.
7. Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: Авторський підручник / Клименюк Олександр Валеріанович. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 398 с.
8. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посібн. / Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.
9. Лаврентьєва Г. П. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту / Г. П. Лаврентьєва, М. П. Шишкіна. – Київ : ІІТЗН, 2007.
10. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник / Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 248с.
11. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с.
12. Порядок присудження наукових ступені» і присвоєння вчених звань.-К.
: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 32 с.
13. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань / Бюлетень ВАК України. – 2004. – № 3. – С. 3-14.
14. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. для вищ. пед. закл. освіти / Сидоренко В. К., Дмитренко П. В . — К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. — 260с.
15. Синденко В.М. Основы научных исследований / Синденко В.М., Грушко И.М. – Харків : Вища школа, 2006. – 200 с.
16. Хриков Є. М. Методологія педагогічного дослідження: монографія. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – 2017. – 237 с.

Ресурси мережі Інтернет
1. Google Scholar або Google Академія: пошукова система і некомерційна бібліометрична база даних, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування https://scholar.google.com.ua/
2. Портал полегшення процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vak.org.ua
3. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua; http://www.nau.kiev.ua; http://www.ukrpravo.kiev. com; http://www.liga.kiev.ua.
4. Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.inter-pedagogika.ru.
5. Методологія науки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific.
6. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
7. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua
8. Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com
9. Центр исследований и статистики науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.csrs.ru/

Матеріали

Робоча програма Методологія та методи… 2020

ПРАКТИЧНІ Методологія та методи педагогічних досліджень 013, 012

Силабус:

Завантажити силабус