Українська мова за професійним спрямуванням (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Крохмальна Г. І.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31доцент Крохмальна Г. І.
ФПШ-32доцент Крохмальна Г. І.
ФПШ-33доцент Крохмальна Г. І.

Опис курсу

Курс “Українська мова за професійним спрямуванням” має на меті поглибити знання студентів лексикології, орфоепії й акцентології, морфології, синтаксису української літературної мови, формувати необхідні комунікативні навички, підвищувати культуру професійного спілкування  як важливого чинника інтелектуального і професійного рівня педагога; збагатити  словниковий запас термінологічною лексикою, підвищити грамотність студентів і розвивати навички перекладу.
Основне завдання курсу полягає у забезпеченні послідовного і цілісного вивчення дисципліни, використовуючи для цього такі види навчальних занять як практичні заняття, самостійну та індивідуально-дослідну роботу.  Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра.

Мета та завдання навчальної дисципліни

 • Метою викладання навчальної дисципліни є:

формування умінь  і навичок досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців-педагогів.

 • Основними завданнями вивчення дисципліни є:
 • практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови;
 • вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку;
 • засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання;
 • набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів,
 • розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні педагогів.
  • Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • принципи і засоби професійного мовлення;
 • особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції;
 • специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови;
 • основи ведення ділової документації українською мовою;
 • основні принципи професійного спілкування українською мовою;
 • основи педагогічної термінології;
 • види документів, пов’язаних із професійною діяльністю, реквізити документів, правила їх оформлення;
 • терміни та професіоналізми, які використовуються у фаховому спілкуванні;
 • лексичні, морфологічні, синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні;
 • особливості професійного спілкування;
 • основи культури професійного спілкування;
 • етикет професійного спілкування.

вміти:

 • чітко визначати і користуватися двома формами професійного мовлення: усною і писемною, знати їх особливості;
 • володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови;
 • складати професійні тексти та документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо;
 • здійснювати аналіз і коригувати тексти фахової інформації відповідно до норм української літературної мови;
 • перекладати тексти українською мовою, працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовуючи термінологічні та електронні словники;
 • логічно формувати думки, дотримувати послідовності й точності викладу;
 • володіти принципами і засобами професійного спілкування;
 • володіти етикою та культурою діалогу.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова література

 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.
 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови.
 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2009.
 4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.
 5. Крохмальна Галина Українська мова професійного спрямування : навчально-методичний посібник / Галина Крохмальна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 180 с.
 6. Крохмальна Галина Українська мова професійного спрямування: Навч-метод. посібник для студентів Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна. – Львів: ЛНУ імені ІванаФранка, 2013. – 130с.
 7. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009.
 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.:Арій, 2009.
 9. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009.
 10. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. — К.:Алєрта, 2009.

Матеріали

Робоча програма курсу Українська мова професійного спрямування

План практичного заняття №1

План практичного заняття №2

План практичного заняття №3

План практичного заняття №4

План практичного заняття №5

План практичного заняття №6

План практичного заняття №7

План практичного заняття №8

План практичного заняття №9

План практичного заняття №10

План практичного заняття №11

План практичного заняття №12

План практичного заняття №13-14

Плани практичних занять (заочна форма навчання)

Вправи для практичних занять

Зразки документів 1

Зразки документів 2

Теми для самостійної роботи студентів

Силабус:

Завантажити силабус