Педагогічна творчість

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Опис курсу

Мета вивчення курсу: розкрити закономірності і специфіку творчої педагогічної діяльності вчителя, методику та технології організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі, обробки та фіксування результатів, сформувати у студентів цілісну систему знань про педагогічну творчість вчителя та учнів.
Завдання курсу:
сформувати в студентів цілісну систему знань про педагогічну творчість вчителя;
розкрити методологію творчої педагогічної діяльності вчителя;
надати уявлення про різноманіття методів вивчення та організації та творчої діяльності вчителя та учнів у навчально-виховному процесі;
забезпечити оволодіння майбутніми учителями вміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати свій творчий потенціал;
розкрити специфічні ознаки, притаманні творчій діяльності вчителя;
формувати у майбутніх педагогів цілісну наукову картину світу, професійний педагогічний світогляд.

Рекомендована література

Основна література
1. Зязюн І.А.,Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч.посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навч. закладів. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
2. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
3. Кичук Н.В. От творчества учителя у творчеству ученика: Пособие для студ. пед. ун-тов. – Измаил: Измал. пед. ун-т, 1992. – 95 с.
4. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.В. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К: Вища пік., 2004. – 422 с.
5. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. – К.: Рад. школа, 1988. – 194 с.
6. Просецкий П.А., Семиченко В,А. Психология творчества: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Прометей» МГПИ им. В.И. Ленина, 1989. – 83 с.
7. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. -Х.-К: Книжкове видави. «Каравела», 1998. – 150 с.
8. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник.- К.: Міленіум, 2006.- 346с.
9. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. – К: Міленіум, 2005. – 520 с.
Додаткова література
1. Азаров ЮЛ. Семейная педагогика. – М., 1982.
2. Бех Т.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі // Педагогіка і пси хологія. – 1996. – №4. – С. 136-140.
3. Бех І.Д. Праця – головний вихователь школярів. Психологічний аспект трудового виховання молодших школярів. – К., 1983.
4. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлі¬нський аспект. – К., 1996.
5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К., 2001.
6. Введение в специальность / Под ред. Л.И Рувинского. – М., 1988.
7. Галузинсъкий В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та. історія. – К., 1995.
8. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень І/ Вісник АПН України. – 1993. – №1.-С. 11-23.
9. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Гуманітаризація загальної середньої осві ти І/ Початкова школа. – 1995. – №4. – С. 914.
10. Гончаров Н.К. Методология и методы педагогики как науки. – М., 1968.
11. Державна, національна програми “Освіта” (Україна XXI століття). – К., 1994.
12. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім’ї // Початкова школа. – 1997. – №6. – С. 6-12.
13. Журавлев В.И. Педагогіка в системе наук о человеке. – М., 1990.
14. Закон України „Про освіту”. – К., 1996.
15. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта. – 1997. – 27 серпня,
16. Закон України “Про позашкільну освіту” // освіта. – 1999. — 29 вересня.
17. Иванов И.П. Воспитывать коллективистов / В кн.: Педагоический поиск. -К, 1988.
18. Караковский В.А. Пути формирования ученического коллектива. – М., 1978.
19. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К., 2005.
20. Каюков В. Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини //Початко-ва школа. – 1997. – №6. – С. 12-14.
21. Клименко А.В., Калита АА., Бережна Э.П. Методология и методика педаго¬гических исследований. – К., 1988.
22. Концепція національного виховання // Освіта. — 1994. – 26 травня.
23. Коробко СЛ. Шестирічний учень. – К., 1986.
24. Коротав В.М. Методика воспитательной работы. – М., 1990.
25. Кузьмінський А,І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситу оції: Практикум.. – 1C.: Знання-Прес, 2003.
26. Кузьмінський А.І., Омеляненко BJL Педагогіка: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2003.
27. Лихачев Б.П. Педагогика. Курс лекцій: Учеб. Пособие. – М., 1998.
28. Лозова В.1., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – X., 2002.
29. Лозова B.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. – К., 1993.
30. Лозова В.І., Троцко Г.В. теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. Держ. Пед. Ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр. І доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.
31. Мартинюк I.B. Національне виховання: теорія і методологія. – К., 1995.
32. Матвієнко. О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. – К.: Стилос, 1999.
33. Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній ш.колі. – К., 1995.
34. Методи педагогического наследования / Под ред. ВИ. Журавлева, – М., 1972.
35. Мороз О.Г., Омеляненко BJI. перші кроки до майстерності. – К., 1992.
36. Мухина B.C. Шестилетний ребенок в школе. – М., 1986.
37. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. — М., 1978.
38. Онищук В А. Урок в современной школе: Пособ. для учителя. – М., 1981.
39. Онищук ВА. Типы, структура и методика урока, в школе. – К., 1976.
40. Основи національного виховання / За ред. ВЗКузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергш-чука,~К.,1993.
41. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. – К., 1995.
42. Педагогика / Под ред. С.П. Баранова., Л.Р.Болотина, ВА.Сластенина. – М., 1986.
43. Педагогіка / За ред. Л.М.Алексюка. – К., 1986.
44. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. – К., 1989.
45. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1986.
46. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского – М., 1988.
47. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. АІ.КузьмінськшІ, ВЛ.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003.
48. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989.
49. Пидласый И.П. Педагогіка. – М., 1995.
50. Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова шко¬ла. – 1996. – МІ. – С. 27.
51.Свєтловська Н.М. Про інтеграцію як методичне явище її можливості в початковому навчанні // Початкова школа. — 1990. – №5. – С. 57-58.
52.Ситаров В.А. Дидактика: Учебное пособие /Под ред. В А. Сластенина. – М., 2002.
53. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технологи. – X.: Ранок, 2002.
54. Стелъмахович М.Т. Українська народна педагогіка. – К., 1997.
55. Сухомлинський В.А. Мудрая власть коллектива. – К., 1975.
56. Фіцула M.M. Педагогіка: Посібник. – К., 2000.
57. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990.
58. Щербань П.М. Повчально педагогічні ігри. – К., 1993.
59. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К., 2002.
60. Ягупов В.В. Педагогіка, – К., 2002.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму