Дитяча література з методикою навчання 013 Початкова освіта 2023-2024

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Подановська Г. В.ФПШ-21, ФПШ-22, ФПШ-23
48Подановська Г. В.ФПШ-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПШ-21Подановська Г. В.
ФПШ-22Подановська Г. В.
ФПШ-23Подановська Г. В.
410ФПШ-21зПодановська Г. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Дитяча література з методикою навчання» є формування у майбутніх учителів початкової школи знання літературного процесу, проблематики творів для дітей, їхніх художніх особливостей та виховного значення, уміння використовувати отримані знання у професійній діяльності; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості майбутнього вчителя в сучасному світі; ознайомлення з художньо-естетичними позиціями провідних українських і зарубіжних дитячих письменників; визначення  естетичної значимості, художньої, пізнавальної цінності творів української та світової літератури для дітей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дитяча література з методикою навчання» є:

– висвітлити історію становлення та розвитку літератури для дітей;

– ознайомити здобувачів вищої освіти з біографіями та творчими доробками дитячих письменників;

– схарактеризувати науково-педагогічні основи творів, створених для  дітей;

– визначити роль і місце літературних творів у системі навчання й виховання учнів початкових класів;

– ознайомити студентів з різноманітними творами для дітей молодшого шкільного віку українських та зарубіжних дитячих письменників;

– навчити студентів самостійно аналізувати й оцінювати зміст дитячих книг, підбирати книги для роботи з дітьми різних вікових груп;

– сформувати у здобувачів вищої освіти уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Білявська Т. М. Методика навчання літературного читання : Навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. 109 с.
 2. Дитяча література. Твори українських письменників ІІ половини ХХ – поч. ХХІ століть: Навч. посібник / Упор. Н. І. Богданець-Білоскаленко. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2011. 480 с.
 3. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ – І половини ХХ ст. / Упор. Н. І. БогданецьБілоскаленко. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. 256 с.
 4. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; за заг. ред. Н. В. Гудими. Кам’янецьПодільський : Друк-сервіс, 2018. 166 с.
 5. Качак Т. Б. Українська література для дітей: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2016. 352 с.
 6. Качак Т. Б., Круль Л. М. Зарубіжна література для дітей: підручник. Київ: Академвидав, 2014. 416 с.
 7. Сучасні українські письменники дітям. Рекомендоване коло читання : 1 кл. / Н.О. Будна, Н.Б. Шост. Тернопіль : Навчальна книга. Богдан, 2018.112 с.
 8. Руснак І. Український фольклор: навч. посіб. / І.Є.Руснак. 2-ге вид., стереотип. Київ: ВЦ «Академія», 2012. 304 с.

Допоміжна

 1. Вашуленко О. В. Читацька компетентність молодшого школяра: теоретичний аспект. Початкова школа. 2011. № 1. С. 48–50.
 2. Вашуленко О. Емоційно-ціннісна складова у структкрі читацької компетентності молодшого школяра. Початкова школа. 2013. № 1. С. 13–17.
 3. Ємець А. А. Методика роботи з науково-пізнавальними творами в початкових класах. Навчальний посібник. Харків, 2009. 160 с.
 4. Ігнатенко Н. В. Дидактичне забезпечення розуміння навчальних текстів учнями початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. пед. н. за спец. 13.00.09 — теорія навчання / Інститут педагогіки АПН України. Київ, 2001. 21 с.
 5. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: збірник науково-методичних статей. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. 132 с.
 6. Качак Т. Літературна освіта в Україні: промоція дитячої книги і читання. Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. Рівне: Дятлик М., 2013. С. 239 – 246.
 7. Коваль Г. П., Іванова Л. І., Суржук Т. Б. Методика читання : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. «Педагогіка і методика почат. Навчання». Тернопіль, 2010. 280 с.
 8. Коло читання. Хрестоматія української літератури 3 клас. / І.В.Єфімова. Вид-во «РАНОК», 2017.192с.
 9. Компаній О.В. Формування читацьких інтересів молодших школярів у теорії та практиці навчання. Педагогічний альманах. 2013. № 19. С. 65–71.
 10. Котик Т. М. Методика навчання української мови в початковій школі : Навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навч. спец. «Початкова освіта». Івано-Франківськ, 2015. 295 с.
 11. Красна Л. Перспективний метод залучення молодших школярів до активного домашнього читання книжок — локальний буккросинг. Початкова школа. 2014. № 7. С. 14–16.
 12. Мартиненко В. О. Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Вип. XV. Кам’янець-Подільський, 2013. С. 145–151. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/32307655.pdf.
 13. Мартиненко В. Сутнісні характеристики читацької компетентності молодших школярів. Початкова школа. 2013. № 12. С. 3–7.
 14. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / За ред. Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. Київ, 2018. 234 с.
 15. Мельник С. Г., Мосіюк В. В. Радість читання — радість пізнання. Практичні матеріали для формування та розвитку читацької компетентності молодших школярів. Початкове навчання та виховання. 2016. № 1–2. С. 8–21.
 16. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. Київ, 2017. 206 с.
 17. Савченко Ю. Ю. Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 12 (31). URL : http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2014/12/5.pdf.
 18. Подановська Г., Пеленська Н. Дидактично-методичні умови формування комунікативної компетентності на основі взаємозв’язку  уроків літературного читання та роботи з книжкою. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка».  № 4(22). С. 242-254. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/3737/3757.
 19. Подановська Г. Комунікативна складова у структурі читацької компетентності здобувача початкової освіти. Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка». 2023. № 7(13). С. 664-672. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/5454/5485.
 20. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко. 1-2 класи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.1-2.Savchenko.pdf.
 21. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко. 3-4 класи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Savchenko.pdf.
 22. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. Цикл І. URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/tipovaosvitnyaprograma-1.doc
 23. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. Цикл ІІ. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadskeobgovorennya/2018/10/10/programa-3-4-proekt-2.doc.

 

Інформаційні ресурси

 1. Національної бібліотеки для дітей та юнацтва. «Краща література юним читачам. URL: http://www.chl.kiev.ua/key/
 2. Читанка – перегляд та читання книг для дітей, виданих у ХХ столітті. URL: http://chytanka.com.ua/
 3. Дитяча література. URL: http://detbook.ru/literaturnye-premii/detskie-literaturye-premii
 4. Електронні версії підручників української мови для 1-4 класів. URL: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
 5. Державні стандарти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/derzhavni-standarti.