Дистанційні методи навчання лінгвістичних дисциплін

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
48Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
448доцент Шаран О. В.ФПШ-21, ФПШ-22, ФПШ-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФПШ-21Лущинська О. В.
ФПШ-22Лущинська О. В.
ФПШ-23Лущинська О. В.

Опис курсу

Мета – підготовка студентів до використання дистанційних методів навчання лінгвістичних дисциплін у початковій школі.

Завдання:

 • забезпечити формування здатності усвідомлювати комунікаційний та освітній потенціал дистаційного навчання;
 • ознайомити студентів із сучасними методами дистанційного навчання в закладах освіти;
 • забезпечити оволодіння новітніми методами дистанційного навчання;
 • формувати практичні навички проєктування дистанційного навчання лінгвістичних дисциплін;
 • ознайомити з кращим педагогічним досвідом учителів України, забезпечити апробування найбільш ефективних дистанційних методів навчання.

 

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-12. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК-13. Здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та застосовувати знання в практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК):

ФК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН-1. Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.

ПРН-2. Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової школи, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах.

ПРН-5. Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного використання цифрових технологій та сервісів.

Рекомендована література

 1. Дистанційне навчання: дидактика, методика, організація: монографія / В.Г. Гетта, С.М. Єрмак, Г.В. Джевага, О.М. Шульга, І.В. Повечера, Н.М. Носовець, А.М. Коляда. Чернігів, 2017. 286 с.
 2. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.; за ред. М.Л. Смульсон. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. 240 с.
 3. Костікова І.І. Електронна педагогіка: монографія. Харків: Смугаста типографія, 2015. 160 с.
 4. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія. Харків: КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.
 5. Лущинська О.В. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: монографія / За наук. ред. канд. пед. наук, доц. Л.О. Ковальчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 340 с.
 6. Олійник Л. М. Засоби та інструментарій дистанційного навчання в початковій школі : навчально-методичний посібник. Миколаїв : ОІППО, 2021. 40 с.
 7. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
 8. Трипольська О. О. Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі : навч.-метод. посіб. / О. О. Трипольська, О. А. Блізнякова, О. В. Вовк та ін. Харків : Ранок, 2021. 208 с.

Додаткова література:

 1. Алієв Х.М. Дистанційні освітні технології: сутність, ознаки, особливості. Педагогічний альманах. 2017. Вип. 35. С. 36 – 40.
 2. Артеменко В. Б., Артищук І. В., Гудзовата О. О. Сучасні веб-інструменти в онлайн-курсі «Теорія і методика дистанційного навчання». Вісник Львівського торговельно-економічного ун-ту. Технічні науки. Вип. 21. С. 126–133.
 3. Биков В.Ю. Дистанційне навчання. Енциклопедія освіти України / Акад. пед. наук України; Головний ред. В.Г.Кремень. Київ.: Юрінком Інтер, 2008. С. 191 – 193. іст
 4. Біляй Ю. П. Використання навчальних тестів у дистанційному навчанні. Інформаційно-комп’ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Вип. 8. С. 48–50.
 5. Бугайчук К. Л. Гейміфікація у навчанні: сутність, переваги, недоліки. Дистанційна освіта України 2015 : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19–20 листоп. 2015 р.). Харків : ХАДІ, 2015. C. 39–43.
 6. Букач А. Сервіси Google в дистанційному навчанні. Інформатика. 2015. № 5. С. 13–31 ; № 6. С. 15–30 ; № 7. С. 22–29 ; № 9. С. 17–28.
 7. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посібн. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.
 8. Власенко Н., Помогайбо В. Дистанційне навчання: Україна і світ. Естетика і етика педагогічної дії. Вип. 20. С. 29 – 37. Іст
 9. Войтович І. С., Трофименко Ю. С. Особливості використання Google Classroom для організації дистанційного навчання студентів. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнт. системи навчання. 2018. № 20. С. 39–43.
 10. Гарна С. Інтерактивний плакат як один із засобів дистанційного навчання зарубіжної літератури. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. 2017. Вип. 5. С. 234–242.
 11. Головіна О. Дистанційне навчання в 3–4 класах : інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками. НУШ. 2020. URL:https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-v-3-4-klasi-instruktsiyi-pryklady-urokiv-ta-komunikatsiyi-z-batkamy/
 12. Гриневич Л. Освіта після пандемії. Частина 2. Тренди майбутнього шкільної освіти. НУШ. 2020. URL: https://nus.org.ua/view/osvita-pislya-pandemiyi-chastyna2-trendy-majbutnogo-shkilnoyi-osvity
 13. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.
 14. Дистанційне навчання: як зацікавити учнів – поради від учительки. URL: https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yak-zatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/
 15. Жарікова Л. Дистанційні види роботи з обдарованими дітьми з компонентом змагання. Іноземні мови в школах України. 2015. № 2. С. 11–14.
 16. Жуковський В., Галецький С. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові мождивості використання. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2018. № 6/38. С. 154 – 165.
 17. Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання. Вища школа. 2015. № 4/5. С. 76–86.
 18. Кремінський Б. Г. Дистанційне навчання як педагогічна технологія : переваги та недоліки. Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 146. С. 148–151.
 19. Крохмальна Г. І., Захожа Ю. В. До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови в початковій школі. Молодий вчений. 2020. №9. С. 205-208.
 20. Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті. № 24. С. 53–67.
 21. Лущинська О. В. Перспективи використання інтернет-технологій у навчально-виховному процесі початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Мелітополь, 2017. № 1. С. 257–266.
 22. Лущинська О. В. Способи використання сервісу Learning.apps на уроках математики в початковій школі. Учитель початкових класів. 2019. № 1. С.18-20.
 23. Миколайчук Р. А., Миколайчук А. І. Застосування технологій дистанційного навчання іноземних мов. Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Вип. 148. С. 81–84.
 24. Молчанюк В. А. Теоретичні засади навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання. Науковий вісник Донбасу. 2016. № 1–2.
 25. Морзе Н. В., Глазунова О. Г., Мокрієв М. В. Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3) : навч. посіб. Київ, 2016. 240 с.
 26. Нагрибельна І. А., Сугейко Л. Г. Модернізація лінгводидактичної освіти засобом дистанційного навчання. Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи: міжнар. наук.-практ. конф. Херсон, 2018. С. 132–135.
 27. Назар М.М. Особливості психологічного впливу інтернет-навчання на особистість користувачів. URL: Особливості психологічного впливу навчання через мережу Інтернет (iitta.gov.ua).
 28. Непорада Н.Є. Організація дистанційного навчання для учнів 1-2 класів. Київ, 2021. 36 с.
 29. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 192 с.
 30. Плющ В. М., Ралів Ю.А. Становлення дистанційного навчання в Україні. Вісник Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. Вип. 2. С. 24–30.
 31. Практики та підходи до дистанційного навчання – рекомендації для вчителів. НУШ. URL: https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-do-dystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlya-vchyteliv/
 32. Розробка дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. Київ: Міленіум, 2008. 324 с.
 33. Романюк С. М. Дистанційне навчання іноземної мови : порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів. Вісник Дніпропетр. ун-ту ім. А. Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2016. № 1. С. 318–325.
 34. Шаран О.В., Жук Н.І. Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів. Молодь і ринок. 2014. № 8 (115). С. 49 – 54.
 35. Шаран О.В., Шаран В.Л. Використання електронно-освітніх ресурсів у процесі навчання елементів математики дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2017. № 1(9). С. 58 – 63.
 36. Шаран О.В., Шаран В.Л., Кулинич М.М. Особливості використання електронно-освітніх ресурсів у процесі розвитку алгоритмічного мислення молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 78. С. 130 – 134.
 37. Як зробити онлайн-навчання цікавим та ефективним. URL: https://nus.org.ua/articles/yak-zrobyty-onlajn-navchannya-tsikavym-ta-efektyvnym/
 38. Lushchynska O. Information and Communication Technologies: Modernity and Prospects. Całożyciowe uczenie i stawanie się: perspektywa teoretczno-praktyczna / redakcja naukowa: Chabior A., Krawczyk Blicharska М., Kowalski S. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. Р. 71–81.
 39. Lushchynska O. V. Use of information and communication technologies in English language teaching at primary school. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2018. Вип. 33. С. 135–158.

Інформаційні ресурси

 1. 35 інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ. URL: https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
 2. Деякі питання організації дистанційного навчання. Наказ МОН України від 28.09.2020 р. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. URL: Деякі питання організації диста… | від 08.09.2020 № 1115 (rada.gov.ua).
 3. Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-platformi-dlya-navchannya-samorozvitku-ta-otrimannya-dopomogi-j-perevirenoyi-informaciyi
 4. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
 5. Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.

 

 

 

Матеріали

Методичні вказівки для практичних занять Дистанційні методи навч лінгв дисц

Методичні вказівки до сам роботи з Дистанційні методи навч лінгв дисц

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: денна ф. н.

Завантажити силабус

Силабус: заочна ф. н.

Завантажити силабус