Бойко Галина Олегівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (мобільний): + 380633087494

Електронна пошта: halyna.boyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Тенденції розвитку сучасної освіти. Тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної  дошкільної освіти. Формування соціальної мобільності вихователів закладів дошкільної освіти на різних етапах їх професійного становлення.  Міжкультурна комунікація – провідний напрям організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти.

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях

 1. Бойко Г. О. Підготовка вчителів початкових класів відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти / Г. Бойко // Англійська мова та література. – № 34-36 (404-406). – грудень 2013. – С. 3-9.
 2. Бойко Г. О. Про сучасні методичні підходи до викладання та вивчення іноземних мов у ВНЗ / Г. Бойко // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / За загальною редакцією І. Ю. Сковронською. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – С. 3-9.
 3. Бойко Г. О. Тенденції розвитку сучасної початкової освіти (український та міжнародний аспект) / Г.О. Бойко // Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология 49 (2). Ялта. – 2015р. – С. 63-69.
 4. Робота з літературними текстами на заняттях іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів / Г. Бойко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. – С. 40-43.
 5. Бойко Г., Гуляйгородська О. Використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови в початкових класах / Г. Бойко, О. Гуляйгородська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36. – Том 3 (19): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». –К.: Гнозис, 2016. – С. 223-230.
 6. Бойко Г., Гуляйгородська О. The Use of Modern Technologies at English lessons at Primary School / H. Boiko, O. Gulyajgorodska  // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (12-13 травня, 2016 р.). – ЛНУ ім. І.Франка // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. – Вип. 31.– С. 284-289.
 7. Бойко Г. Вплив соціальної мобільності на професійну підготовку вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі реформування вищої освіти. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 16-17 листопада 2017 р. Львів : ПП Ошипок М. М, 2017. С. 57–59.
 8. Бойко Г. О. Академічна мобільність – складова професійної мобільності фахівця. Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 25 листопада 2016 р. Львів : ПП Ошипок М. М., 2016. С. 68–69.
 9. Бойко Г. О. Identities and values in Austrian education. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання : зб. тез ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, 3-4 травня 2018 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 7–8.
 10. Бойко Г. Практичні аспекти формування соціальної мобільності вихователів ДНЗ. Матеріали звіт. наук. конф. ф-ту педагогічної освіти. м. Львів, 2-3 лютого 2017 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 67–70.
 11. Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі фахової підготовки. Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., м. Мукачеве, 19-21 жовтня 2016 р. Мукачеве : Вид-во МДУ, 2016. С. 27–28.
 12. Бойко Г. О. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи. Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Мукачеве, 22-24 жовтня 2015 р. Мукачеве, 2015. С. 35–37.
 13. Бойко Г. Соціальна мобільність педагога: теоретико-методологічний аспект. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 2. С. 66–75.
 14. Boiko H. Professional training of preschool educators: forms and methods. Całożyciowe uczenie i stawanie się: perspektywa teoretczno-praktyczna / redakcja naukowa : Chabior A., Krawczyk-Blicharska М., Kowalski S. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. S. 239–247.

 15. Бойко Г. О. Сучасний стан сформованості соціальної мобільності у вихователів закладів дошкільної освіти. The scientific heritage. 2018. No 28, р. 2. S.38–42.

 16. Stakhiv M., Boiko H. Sociocultural component of teachers’ professional competence. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2017. Vol. 4, No. 1. P. 110–116. 

 17. Бойко Г. О. Засоби фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2017. Вип. 21, кн. 3, т. ІІІ (77). С. 141–149. 

 18. Бойко Г. Соціальна мобільність педагога – вагомий чинник його професійного зростання. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2017. Вип. 32. С. 470–479.

 19. Бойко Г. Принципи відбору змісту фахової підготовки майбутніх вихователів. Професійно-прикладні дидактики : міжнар. наук. журнал. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 4. С. 32–40.

 20.  

Біографія

Народилася у с.Микалаїв, Радехівського р-ну, Львівської обл.
Освіта:

Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка (тепер Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Волинський державний університет імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейський державний університет імені Лесі Українки);
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (навчання в ад’юнктурі)

Досвід роботи:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Радехова, вчитель англійської мови (1993- 2002 рр.);
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Львова, вчитель англійської мови (2002-2005 рр.);
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач французької мови ( 2005-2016 рр.);
Львівський національний університет імені Івана Франка.

Тема дисертації: «Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Захист відбувся 11 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.03 у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності.

Дні та години консультацій:

Четвер: 10.00 – 11.00 (вул.Туган-Барановського, 9)

П’ятниця: 17.30 – 18.30 (вул. Антоновича, 7)

Розклад