Бойко Галина Олегівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: halyna.boyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Тенденції розвитку сучасної освіти. Тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної  дошкільної освіти. Формування соціальної мобільності вихователів закладів дошкільної освіти на різних етапах їх професійного становлення.  Міжкультурна комунікація – провідний напрям організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти.

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях

2024 рік

1. Бойко Г. Особливості формування мовленнєвого етикету англійською мовою у закладах вищої освіти. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024.  Вип. 9.  С.32-34.

2023 рік

1. Ростикус Н., Бойко Г., Зозуля Л. Батьківська школа як спосіб формування готовності батьків до навчання їхньої дитини в початкових класах. Молодь і ринок. 2023. № 1 (209). С.136-140.

2. Бойко Г. Міжкультурна комунікація: труднощі та способи їхнього подолання. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2023. Вип. 8. С. 46-48.

3. Бойко Г.О., Галюка О. С. Соціальна мобільність педагога в умовах наступності початкової та дошкільної освіти: теоретико-практичний аспект. Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства: монографія / за ред. проф. Н. І. Мачинськоі‌. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 66-84. (0,8 др.а.).

4. Бойко Г.О. Соціально-мобільний компонент готовності майбутніх вихователів до здоровʼязбережувальної діяльності в закладах дошкільної освіти. Молодь і ринок №10 (218)2023. C.50-54.

2022 рік

1. Танчин О., Бойко Г., Економічне виховання старших дошкільників засобом дидактичної гри. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. №36 (2022). С.14-23.

2. Бойко Г.О. Важливість навчаня іноземної мови дошкільників в умовах сьогодення. Тези доповідей IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи». Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2022. С. 147-148.

3. Бойко Г. Модель формування соціальної мобільності вихователів закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. Випуск № 47, том1, 2022 р. С.268-275.

4. Мачинська Н., Бойко Г. Розвиток професійної майстерності викладача вищої школи упродовж життя. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2022.  № 1.  С. 89-96.

5. Фомін К., Бойко Г. Improving the quality of teacher training for the organization of dialogic education of primary school students: methodical aspect. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 9, No 1, 2022. С.44-57.

6. Ростикус Н., Бойко Г. Reasoning for creating an educational training laboratory of education specialists. Information Technologies in Education (ITE). 2022. № 52.

2021 рік

1. Matsuk L. Features of modern university student behavior in conflict situations / L.Matsuk, O. Budnyk, H.Boiko, N.Rostykus, N.Golod, O.Nych, K.Fomin // Revista inclusiones ISSN 0719-4706 Volumen 8 – Número Especial – Enero/Marzo 2021 pp.95-105

2. Бойко Г. Взаємодія учасників освітнього процесу під час навчання іноземної мови на початковому етапі. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. Вип.6. с. 75-77.

3. Machynska N., Boiko H. Educational programs as an important factor in enhancing the professionalism of the primary and preschool teacher under the conditions of the higher education. Cultural Dimensions, Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development. Chapter 4. No. 1. 2021. P.55-66.

4. Гайда О., Бойко Г. Специфіка перекладу англійських атрибутивних словосполучень. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. № 44. Том 1. С. 146-151.

5. Бойко Г. Розвиток мовної особистості в ЗВО засобами іноземної мови. Науковий семінар «Формування мовної особистості в освітньо-інформаційному просторі: лінгводидактичний та аксіологічний аспекти». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.

6. Гайда О., Бойко Г. Формування професійної перекладацької компетентності здобувачів вищої освіти. Вісник Львівського національного університету. Серія педагогічна.  ЛНУ, 2021. № 33-39.

2020 рік

1. Machynska Natalia, Boiko Halyna. Educational Programs Integration as an Important Factor in Enhancing the Professionalism of the Primary and Preschool Teacher under the Conditions of the Higher Education. Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development.  Lumen, 2020. P. 55-67

2. Machynska N., Boiko H. Andragogy – the science of adult education: theoretical aspects. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics. Vol. 24, No. 1. 2020. C.25-34.

2019 рік

  1.  Нос Л.С., Бойко Г.О. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до врахування принципу наступності у процесі навчання англійської мови. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2019. С. 94-99.

2018 рік

1. Бойко Г. О. Identities and values in Austrian education. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання : зб. тез ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, 3-4 травня 2018 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 7–8.

2. Boiko H. Professional training of preschool educators: forms and methods. Całożyciowe uczenie i stawanie się: perspektywa teoretczno-praktyczna / redakcja naukowa : Chabior A., Krawczyk-Blicharska М., Kowalski S. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. S. 239–247.

3. Бойко Г. О. Сучасний стан сформованості соціальної мобільності у вихователів закладів дошкільної освіти. The scientific heritage. 2018. No 28, р. 2. S.38–42.

4. Бойко Г.О. Соціокультурна мобільність як складова соціальної мобільності педагога. Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір: колективна монографія / [ Олійник М.І., Мачинська Н.І., Войтович А.Ю. та ін. ], за ред. Н. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 235-250.

2017 рік

1. Бойко Г. Вплив соціальної мобільності на професійну підготовку вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі реформування вищої освіти. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 16-17 листопада 2017 р. Львів : ПП Ошипок М. М, 2017. С. 57–59.

2. Бойко Г. Практичні аспекти формування соціальної мобільності вихователів ДНЗ. Матеріали звіт. наук. конф. ф-ту педагогічної освіти. м. Львів, 2-3 лютого 2017 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 67–70.

3. Stakhiv M., Boiko H. Sociocultural component of teachers’ professional competence. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2017. Vol. 4, No. 1. P. 110–116. 

4. Бойко Г. О. Засоби фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2017. Вип. 21, кн. 3, т. ІІІ (77). С. 141–149. 

5. Бойко Г. Соціальна мобільність педагога – вагомий чинник його професійного зростання. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2017. Вип. 32. С. 470–479.

6. Бойко Г. Принципи відбору змісту фахової підготовки майбутніх вихователів. Професійно-прикладні дидактики : міжнар. наук. журнал. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 4. С. 32–40.

7. Бойко Г. О. Соціальна мобільність фахівця дошкільної освіти: аналіз базових понять дослідження. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2017. Вип. 21, кн. 3, т. ІІ (76). С. 350–361.

2016 рік

  1. Робота з літературними текстами на заняттях іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип.1. С. 40-43.
  2. Бойко Г., Гуляйгородська О. Використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови в початкових класах. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип. 36.  Том 3 (19): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2016. С. 223-230.
  3. Бойко Г., Гуляйгородська О. The Use of Modern Technologies at English lessons at Primary School.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (12-13 травня, 2016 р.). ЛНУ ім. І.Франка. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016.  Вип. 31. С. 284-289.
  4. Бойко Г. О. Академічна мобільність – складова професійної мобільності фахівця. Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 25 листопада 2016 р. Львів : ПП Ошипок М. М., 2016. С. 68–69.
  5. Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі фахової підготовки. Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., м. Мукачеве, 19-21 жовтня 2016 р. Мукачеве : Вид-во МДУ, 2016. С. 27–28.
  6. Бойко Г. Соціальна мобільність педагога: теоретико-методологічний аспект. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 2. С. 66–75.

2015 рік

1. Бойко Г. О. Про сучасні методичні підходи до викладання та вивчення іноземних мов у ВНЗ. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / За загальною редакцією І. Ю. Сковронською.  Львів: ЛьвДУВС, 2015.  С. 3-9.

2. Бойко Г. О. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи. Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Мукачеве, 22-24 жовтня 2015 р. Мукачеве, 2015. С. 35–37.

2013 рік

  1. Бойко Г. О. Підготовка вчителів початкових класів відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Англійська мова та література. № 34-36 (404-406).  грудень 2013. С. 3-9.

     

 

Біографія

Народилася у с.Микалаїв, Радехівського р-ну, Львівської обл.
Освіта:

Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка (тепер Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Волинський державний університет імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейський державний університет імені Лесі Українки);
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (навчання в ад’юнктурі)

Досвід роботи:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Радехова, вчитель англійської мови (1993- 2002 рр.);
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Львова, вчитель англійської мови (2002-2005 рр.);
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач французької мови ( 2005-2016 рр.);
Львівський національний університет імені Івана Франка.

Тема дисертації: «Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Захист відбувся 11 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.03 у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності.

Дні та години консультацій:

Четвер: 10.00 – 11.00 (вул.Туган-Барановського, 9)

П’ятниця: 17.30 – 18.30 (вул. Антоновича, 7)

Розклад