Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи (012м, ВК Б.2)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012,Бойко Г. О.ФПД-51, ФПД-51 з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012,ФПД-51Бойко Г. О.
ФПД-51 зБойко Г. О.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки другого (магістерського) рівня 012 Дошкільна освіта.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи» є: розширення і поглиблення знань студентів про теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європейського Союзу, а саме: України, Польщі, Франції, Німеччини, Австрії, Фінляндії.
Завдання: ознайомлення з особливостями розвитку педагогічних теорій в країнах ЄС; аналіз основних напрямків виховання в зарубіжній педагогіці; ознайомлення з політикою розвинених країн Європи в галузі виховання та освіти; сформувати вміння використовувати на практиці здобуті протягом вивчення курсу теоретичні знання.

Рекомендована література

Основна література:

1 Артемова Л. В. Сучасні аспекти виховання дошкільників / Л. В. Артемова // Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.–метод. посіб. для викладачів, аспірантів, студентів магістратури / Л.В. Артемова. – К., 2008. – С. 7–35.
2 Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу. URL: https://ezavdnz.expertus.com.ua/book?bid=37876
3 Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання : [монографія] / Г. В. Бєлєнька. – К. : Світич, 2006. – 304 с.
4 Вознюк О. В. Порівняльна дошкільна педагогіка. 2014.
5 Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч.посіб. – К.: Вища шк., 2006. – 215с.
6 Лігоцький А.О. Тенденції розвитку світових освітніх систем / А.О. Лігоцький. – К., 1995.
7 Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / Уклад.: І.М. Богданова та ін. – ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2000. – 164 с.
8 Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидат, 2006. – 456 с.
9 Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. – К.: Абрис, 1998. – С. 448

10 СбруєваА. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. – Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. – 300 с.

11 Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c. : ISBN 966-8179-77-8

Додаткова література:

1 Василюк А.В. Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі / А.В. Василюк // Наукові запискиНДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки.– 2006. – No5. – С. 171.

2 Виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти різних типів: монографія / С. А. Васильєва, Н. В. Гавриш, В. В. Рагозіна. за наук. ред. Н. В. Гавриш. — Кропивницький : ІМЕКС – ЛТД, 2021 — 226 с.

3 Дошкільна освіта : словник-довідник : понад 1000 термінів, понять та назв упор. К.Л. Крутій, О.О. Фунтікова. – Запоріжжя : ТОВ ―ЛІПС‖ ЛТД, 2010. – 324 с.

4 Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: монографія / А. М. Богуш, О. В. Варяниця, Н. В. Гавриш [та ін.]; наук. ред. А. М. Богуш; за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

5 Левченко Т.І. Вплив історичних, філософських, психологічних чинників на формування педагогічних систем освіти ХХІ століття / Т.І. Левченко // У зб. наук. праць: Теоретичні питання освіти та виховання. – № 7. – К.: КДЛУ, 2000.

6 Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т.І. Левченко. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 510 с.

7 Лисенко Н. В. Виховання дітей у грі / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста // Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. : у 3 ч. / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – К., 2010. – Ч. 2. – С. 104–147.6

8 Лохвицька Л. Дошкільна освіта Фінляндії: погляд з середини / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання : Науково-методичний журнал для педагогів і батьків. 2017. № 6. С. 13-16.

9 Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів. -К., 1997.

10 Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова // Хроніка 2000. – 2007. – № 72. – С. 688–725.
Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 911 с.

11 Улюкаєва І.Г. Світовий процес розвитку дошкільної освіти та його вплив на становлення вітчизняної теорії і практики (ХІХ-початок ХХ ст.)

12 Федорик Ю.В. Реформи польської освіти: досягнення й перспективи [Електронний ресурс]/ Федорик Ю.В. // Збірник наукових працьБердянського державного педагогічногоуніверситету (Педагогічні науки). – Бердянськ:БДПУ, 2005.

Інтернет-джерела:

1 http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/
2 https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/dodatok_1_metodychni_rekomendacziyi.pdf
3 https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
4 https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/51848
5 thtp://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/48/part_2/44.pdf
6 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10.2/11.pdf
7 http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2015/33.pdf
8 https://www.noe.gv.at/noe/KindergaertenSchulen2022_Ukrainisch_Vom_Kindergarten_in_die_Schule.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус