Методика навчання англійської мови у ЗДО

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824Бойко Г. О.ФПД-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ФПД-41Собчук А. А.

Опис курсу

Програма з курсу «Методика навчання англійської мови у ЗДО» призначається для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання англійської мови у ЗДО» є формування компетенцій, необхідних вихователю з правом викладання іноземної мови в ЗДО

Міждисциплінарні зв’язки. «Методика навчання англійської мови у ЗДО» – це навчальна дисципліна, яка пов’язана з педагогікою, психологією, лексикологією та лінгвістикою.

Рекомендована література

Базова

 1. Бабенко Н. Англійська мова для дошкільнят та першокласників / Бабенко Н. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 144 с.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2011. – 430 с.
 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – Київ: Редакція журналу ‘‘Дошкільне виховання”, 1999. – 68 с.
 4. Бігич О.Б. Типова програма з курсу “Методика викладання англійської мови в початковій школі”. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2004. – 64 с.
 5. Бойко О. В. Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку / О. В Бойко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університетів. – № 3. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – С. 23–28. – (Серія : Педагогічні науки).
 6. Будак С. В. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками [Текст] : монографія зі спецпрактикумом у двох книгах / С. В. Будак. – К. : Слово, 2008. – 288 с.
 7. Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку [Текст] / А. П.Бурова. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 255 с.
 8. Марчій-Дмитраш Т. М. Навчання іноземної мови дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник / Т.М. Марчій-Дмитраш. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 64 с.
 9. Маценко В. Індивідуальний розвиток дитини [Текст] / В. Маценко. – К.: Главник, 2007. – 158 с.
 10. Соколовська С. В. Використання комп’ютера на заняттях англійської мови з дошкільниками// Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць// За ред. проф. М.В.Левківського. – Київ–Житомир: ЖДПУ, 2002. – С. 208–211.
 11. Соколовська С. В. До проблеми конструювання змісту посібника для навчання дошкільників іноземної мови// Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Пед. думка, 2003. – С. 215–220.
 12. Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації): Навч. посіб. для вчителів раннього навчання англ. мови, студентів вищ. пед. навч. Закладів / Т. М. Шкваріна. – Умань: Видавночо-поліграф. підприємство, 2003. – 120 с.
 13. Шкваріна Т. М. Методика навчання іноземної мови дошкільників: Навчальний посібник / Т. М. Шкваріна. – Київ: “Освіта України”, 2007. – 300 с.
 14. Slattery M. English for Primary Teachers / Mary Slattery, Jane Willis. – Oxford, 2010. – 148 p.

 

Допоміжна

 1. Бойко О. В. До проблеми наступності у навчання старших дошкільників та молодших школярів англійської мови / О. В Бойко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 68–74. – (Серія : педагогічні науки).
 2. Бойко О. В. Формування мовленнєвої активності старших дошкільників в процесі вивчення англійської мови / О. В Бойко // Матеріали Х підсумкової наук.-прак. конф. викладачів МДГУ : зб. наук. праць / за заг. ред. К. В. Балабанова / М-во освіти України, Маріуполь : МДГУ, 2008. – С. 192–194.
 3. Соколовська С. В. До проблеми навчання англійської мови дітей дошкільного віку// Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців: Зб. наук. статей. – К.: Київський інститут туризму, економіки і права, 2000. – С. 242–249.
 4. Соколовська С. В. Розвивальне середовище в навчанні іноземної мови дошкільників// Національна освіта: провідні тенденції та перспективи (до 140-річчя) від дня народження Б.Д.Грінченка): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції// Редкол.: Н.М.Бібік та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2004. – С. 96–97.
 5. Шкваріна Т. М. У світ іноземної мови з цікавістю / Т. М. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2000. – №1. – С. 22–23.

Силабус:

Завантажити силабус