Специфіка та методика роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими потребами

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
530Собчук А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
530Турко Б. Б.

Опис курсу

Анотація дисципліни: Суттєве збільшення кількості дітей з особливими освітніми  потребами у закладах освіти є однією із ключових проблем сучасної освітньої системи. Освітній процес, до якого залучено обдарованих дітей або дітей з особливими освітніми потребами має організовуватися на основі дотримання принципу індивідуалізації, а саме урахування індивідуальних потреб дитини, зони її найближчого розвитку, широкого використання особистісно орієнтованих матеріалів. Діти з особливими потребами потребують додаткової розвивально-корекційної підтримки в контексті засвоєння типової програми. Курс спрямовано на розкриття різних типів обдарованості та специфіки розвитку дітей з особливими потребами; може допомогти педагогам розвинути навички виявлення та реалізації потенціалу кожної дитини, надаючи їм необхідну підтримку та стимулюючи їхні індивідуальні здібності.

Мета вибіркової навчальної дисципліни полягає у формуванні професійної компетентності студентів з проблем реалізації освітнього процесу з обдарованими дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами.

Завдання курсу: ознайомлення з теоретичними основами обдарованості та особливостей розвитку дітей з особливими потребами; вивчення ефективних методів, прийомів, технологій, методик та стратегій навчання та розвитку для обдарованих дітей та дітей з особливими потребами; озброєння студентів знаннями про нормативно-правові акти, які регламентують роботу з такими дітьми; підготовувати до ефективної співпраці з батьками та іншими фахівцями для підтримки та допомоги дітям у навчанні та розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: нормативно-правових основ, законодавчих документів у сфері інклюзивного навчання; сутнісні характеристики дітей з особливими потребами та обдарованих дітей; види та категорії обдарованості; сучасні тенденцій розвитку освіти загалом та у сфері освіти осіб з особливими потребами; методики діагностики особливостей дитини; критерії визначення видів обдарованості; проблеми обдарованих дітей; стратегії навчання обдарованих дітей; методик і технологій освіти дітей з особливими потребами, у тому числі обдарованих дітей; вимоги до освітніх програм таких дітей; основні підходи до навчання й розвитку інтелектуально обдарованих та дітей вадами у розвитку; методи і форми навчання обдарованих дітей та дітей з особливими освітніми потребами; умови організації самостійної роботи обдарованих дітей та дітей з особливими освітніми потребами; вміти: створити систему діагностичного освітнього середовища, спрямованого на своєчасне комплексне виявлення (ідентифікацію) різних видів (типів) обдарованості; модернізувати знання, виявляти вміння будувати варіативне освітнє середовище для обдарованої дитини; розробляти індивідуалізовані програми для обдарованих школярів; забезпечувати основні умови ефективного навчання обдарованих учнів; організовувати практичну і самостійну роботу обдарованих школярів, що викликає в них зацікавлення та сприяє глибокому і міцному засвоєнню знань; аналізувати та оцінювати навчальні можливості дитини; організовувати спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного розвитку та родиною дитини з особливими потребами;  проводити активну діяльність у здійсненні заходів супроводу та підтримки дитини з особливими освітніми потребами та її родини в інклюзивному освітньому середовищі та за його межами

 

Рекомендована література

Базова

 1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.  – 172 с.
 2. Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навч.- метод. посіб./ А.А. Колупаєва та ін. – Харків: Видавництво «Ранок», 2019. – 216 с.
 3. Асистент учителя в інклюзивному класі: Посібник для педагогів / Авт.-упоряд. О. В. Гавриш. – Київ: Видавництво «Академія», 2018. – 160 с.
 4. Деніел Гоулман. Емоційний інтелект / пер. з англ. С.Л. Гумецької. Харків: Віват, 2019. 512 с.
 5. Десятник К. В., Большакова Ю.В. Організація роботи з обдарованими дітьми у початковій школі. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (12−13 травня 2020 року). Електронне видання на CD-ROM. Луцьк : Вежа-Друк, 2020, С. 24–26.
 6. Десятник К.В. Проблема виховання духовності дітей з особливими потребами в сім’ї. Сучасний світ і незрячі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (19–21.09.2018 р.). Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2018. С. 29– 32.
 7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. Київ: Академвидав 2004. 352 с.
 8. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посібник. – К., – 216 с.
 9. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: навч. посіб. / А. А. Колупаєва. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – 272 с.
 10. Колупаєва А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посібник. Київ: Науковий Світ, 2010. – 196 с.
 11. Костю С. Й. Робота з обдарованими дітьми. Навчально-методичний посібник. М., 2017. – 81 с.
 12. Миронова С. П. Педагогіка інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник. Кам’янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2016. – 164 с.
 13. Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість. Теорія, методика, результати досліджень. Житомир: Вид-во Рута, 2016. – 320 с
 14. Навчання та виховання дітей з особливими потребами: Навчально-методичний посібник / За ред. Н. М. Яковенко. – Київ: Видавництво «Основа», 2017. – 208 с.
 15. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник. Київ, 2013. – 140 с.
 16. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна». 2019. – 300 с.
 17. Робота з обдарованими дітьми / М. О. Володарська, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва, С. М. Полуніна, В. М. Сисоєва. X .: Вид. група «Основа», 2010. – 190 c.
 18. Серапулова С. В. Виховання обдарованої дитини. Початкова школа. 2017. №2. С. 3– 5.
 19. Сучасні методи та технології інклюзивного навчання: навч.- метод. посіб. / За ред. С. В. Садової. Київ: Видавництво «Педагогічна думка», 2018. – 200 с.
 20. Технології психолого-педагогічного забезпечення адаптованості обдарованої особистості до нових умов навчання: методичні рекомендації / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 48 с.
 21. Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки : підручник. Київ : ЦУЛ, 2017. – 248 с.
Додаткова
 1. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 – 19]; Закон України «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#
 2. Концепція розвитку інклюзивної освіти // Наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912: http://firstedu.org.ua/index.php.
 3. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю // Резолюція Генеральної Асамблеї ООН. 2009. – № 61/106.
 4. Лорман Т. Інклюзивна освіта : практ. посіб. Проект інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девид Харві. – К., 2010. – 295 с.
 5. Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання. Інструктивнометодичний лист МОН, молоді та спорту № 1/9-384 від 18.05.2012 р.: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/
 6. Пантюк Т. Основи корекційної педагогіки : курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. 324 с. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна». 2019. 300 с.
 7. Савчук Л. Нові підходи до надання освітньо-корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами / Л. Савчук // Дефектолог № 5 (41) 2010. С. 6-9

Інтернет-ресурси

 1. Всеукраїнська інтернет-конференція «На Урок» «Робота з обдарованими дітьми», 26

жовтня 2023 р. URL: https://naurok.com.ua/conference/gifted/study

 1. Всеукраїнський науково-практичний онлайн семінар «Обдарованість: методи

діагностики та специфіка моніторингу». URL:

https://www.facebook.com/page.iod/videos/732483174556682

3.Закону України «Про освіту» № 2145-19 від 05.09.2017. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

 1. Інститут обдарованої дитини НАПН України. URL: https://iod.gov.ua/ua
 2. Конвенція про права дитини (від 20 листопада 1989 року). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

 1. Науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості». Сайт

журналу. URL: http://otr.iod.gov.ua/index.php

Силабус:

Завантажити силабус