Педагогічна практика 012 м

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180ФПД-51доцент Лозинська С. В.

Опис курсу

Метою педагогічної практики є формування у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей у галузі організації та провадження освітнього процесу в закладах вищої освіти та / або фахової передвищої освіти.
Основні завдання практики:
• поглиблення і розширення набутих теоретичних знань із психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час педагогічної практики;
• формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти психолого-педагогічних та методичних умінь викладати відповідні навчальні дисципліни у системі вищої школи;
• вироблення умінь організовувати основні форми навчання у вищій школі, застосовувати сучасні технології й методики навчання;
• формування умінь професійного та педагогічного спілкування із аудиторією здобувачів вищої освіти;
• формування та розвиток у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти досвіду роботи науково-педагогічного працівника, морально-етичних якостей науково-педагогічного працівника вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби у самоосвіті та самовихованні.
Завдання освітньої компоненти передбачають формування у здобувача вищої освіти таких загальних та спеціальних компетентностей визначених освітньою програмою:
– загальних компетентностей:
КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
КЗ-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
КЗ-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
КЗ-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
– спеціальних (фахових) компетентностей:
КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.
КС-3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами.
КС-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти.
КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.
КС-8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики.
КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.
За результатами педагогічної практики здобувач вищої освіти повинен досягти таких програмних результатів навчання, визначених освітньою програмою:
ПРН-1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні.
ПРН-2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.
ПРН-6. Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини.
ПРН-7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти.
ПРН-8. Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.
ПРН-9. Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання психолого-педагогічних дисциплін і обирати відповідні технології та методики.
ПРН-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Рекомендована література

Базова
1. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.
2. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі: навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 456 с.
3. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: Кондор, 2011. 628 с.
4.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: «Академвидав», 2006. 352 с.
5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 384с.
Додаткова
1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2012. 352 с.
2. Закон України “Про вищу освіту” (від. 01.07.2014): веб-сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3. Закон України «Про освіту» 2145-VIII (від 05. 09.2017 року): веб-сайт. URL: www/zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
4. Малихін О.В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: монографія. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. 307 с.
5. Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н.Мачинська, А.Федорович, Н.Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
Інформаційні ресурси
1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL: http://www.mon.gov.ua.
2. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua
3. http://www pidruchniki.ws/pedagogika
4. http://www pedagogika.ucoz.ua
5.http://www.pedpresa.com.ua 18

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус