Лозинська Світлана Вікторівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: svitlana.lozynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

використання інноваційних методів виховання та навчання дітей дошкільного віку; підготовка фахівців для закладів дошкільної освіти в сучасних умовах.

Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Дошкільна педагогіка”

Курси

Публікації

Монографії

Лозинська С.В. Зміст трудового виховання та формування елементарних трудових навичок дошкільників як педагогічна проблема // Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія освітніх трендів і стандартів забезпечення якості : монографія / [Василенко І.Я., Василенко Л.П., Деркач Ю.Я. та ін.] ; за. ред. Н.І. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С.53 – 73.

Лозинська С.В. Творче використання педагогічних ідей формування елементарних трудових навичок 20 – 30-Х РР. ХХ ст. в умовах сучасного закладу дошкільної освіти // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [ Олійник М.І., Мачинська Н.І. та ін., за. Ред.. Н. Мачинської. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.182 – 201.

Підручники. Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Лозинська С.В. Гра – основний вид діяльності дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник / С.В. Лозинська – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 25с.
 2. Лозинська С.В. Програма комплексного державного іспиту з психології, педагогіки, фахових методик дошкільної освіти / С.В. Лозинська – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 25с.
 3. Лозинська С.В. Дошкільна педагогіка: методичні рекомендації щодо вивчення курсу [для підготовки фахівців (ОКР «Бакалавр» напряму «Дошкільна освіта»]. Навчально-методичний посібник / Світлана Лозинська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2014. – 118 с.

Статті у фахових виданнях України

 1. Лозинська С. Софія Русова про трудове виховання дошкільників // Наукові записки. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – 2010. – № 89.– С. 103 – 110
 2. Лозинська С. Організація праці в природі з дітьми дошкільного віку у 30-х роках ХХ століття // Теорія та методика навчання та виховання. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди – 2011. – № 29. – С. 170 – 174
 3. Лозинська С. Політехнізм у світлі розвитку дошкільної освіти 30-х років ХХ століття // Молодь і ринок / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2011. – №4. – С.80 – 87
 4. Лозинська С. До питання про форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку у 30-х роках ХХ ст. // Наукові записки. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – 2011. – № 97.– С. 126 – 132
 5. Лозинська С. Вітчизняні педагоги-дошкільники про роль і місце трудового виховання в розвитку дитини (історичний аспект)// Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – 2013. – №20. – С. 298 – 301
 6. Лозинська С.В. Основні засади перспективності і доступності дошкільної і початкової ланок освіти / М. Проц, С. Лозинська // Вісник Львівського університету: Серія педагогічна. – Вип. 31. – 2016. – С. 46-55.
 7. .Лозинська С.В.  Значення морального виховання у становленні духовних цінностей особистості дошкільника / С. Лозинська, Л. Капусняк // Вісник Запорізького національного університету: Серія педагогічні науки. – Вип. 2 (29). – 2017. – С. 5-11.
 8. Лозинська С.В. Моральне виховання дошкільників засобом етичної бесіди за Василем Сухомлинським / С. Лозинська, Л. Капусняк // Вісник Глухівського педагогічного університету ім.О. Довженка : Серія педагогічні науки. – Вип. 2 (34). – 2017. – С. 204-213.
 9. Лозинська С. В. Гендерне виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект [Текст] / С. В. Лозинська, У. А. Худзей // Молодий вчений. — 2018. — №5.
 10. Лозинська С.В. Створення розвивального середовища у закладах дошкільної освіти за технологіє Марії Монтессорі / С. Лозинська, М. Васьків // Вісник Глухівського педагогічного університету ім.О. Довженка: Серія педагогічні науки. – Вип. 1 (36). – 2018. – С. 258-266.
 11. Лозинська С. В. Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у дошкільників, як особистісної здатності до творчості [Текст] / С. В. Лозинська, В. В. Фалько // Молодий вчений. — 2018. — №8. – С. 162-165.
 12. Lozynska Svitlana, Intrapersonal conflict factors of primary school teachers. / Lozynska Svitlana, Pantiuk Mykola, Sadova Iryna/ Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II. School Pedagogy. Preschool Pedagogy, May 24th-25th, 2019. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2019, p. 640. P. 339-351.(Web of Science)
 13. Лозинська С. Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці / М. Проц, С. Лозинська // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. – Том 3.– С. 152–157
 14. Lozynska Svitlana. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. / Halian Ihor, Machynska Natalia, Lozynska Svitlana, Nos Liubov, Derkach Yuliya, Prots Marta, Popovych Ihor. / Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528  (Web of Science)
 15. Lozynska Svitlana. Development of professional self-determination of teenagers. / Milyaeva Valeriya, Kalyuzhna Iryna, Burkovska Zoryana, Lozynska Svitlana, Voloshanska Iryna / Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IIІ. School Pedagogy. Preschool Pedagogy, May 22th-23th, 2020. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2020, p. 776. P. 364–373. (Web of Science)

Тези доповідей на Міжнародних конференціях

Дата і місце проведення Назва конференції Тема виступу
Міжнародні конференції за кордоном
24–25.05.2019 р.,

Rezekne Academy of Technologies (Резекне, Латвія)

«International Scientific Conference»

(13-та Міжнародна наукова конференця «Суспільство. Інтеграція.

Освіта»

Intrapersonal conflict factors of primary school teachers
Міжнародні конференції в Україні
20.11.2017 р.,

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій»

(Міжнародна науково-практична конференція)

Синдром професійного вигорання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
3−4.05.2018 р.,

м. Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання

(ІІІ Міжнародна науково-практична конференція)

Інтеграція в умовах дошкільної освіти
17−18.04.2018 р,

м.Кам’янець-Подільський.

 

 Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти (ІV Міжнародна науково-практична конференція) Наступність у формуванні змісту дошкільної та початкової освіти
03−04.11.2016 р,

м. Львів

 

Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи

(Міжнародна науково-практична конференція)

Дошкільна освіта в Україні: підготовка педагогів дошкільної галузі в класичному університеті
12–13.05.16 р.,

м. Львів

 

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції»

(ІІІ Міжнародна науково-практична конференція)

Основні засади перспективності і наступності дошкільної та початкової ланок освіти
02.10.2015 р,

м. Хмельницький

Міжнародна науково-практична конференція факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Готовність майбутнього вихователя до використання медіаосвітніх технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку
9–10.12. 2015 р.

м. Суми

Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі

(Міжнародна науково-практична інтернет-конференція)

Виховання відповідального ставлення дошкільників до власного здоров’я
Всеукраїнські конференції
05.02.2020 р.,

м. Львів

Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Упровадження здоров’яформувальних технологій в практику роботи закладу дошкільної освіти
05.02.2019 р.,

м. Львів

Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Теоретично-методичні засади практичної підготовки студентів в процесі ступеневої освіти здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 «Дошкільна освіта»
16.02.2018 р.,

м. Переяслав-Хмельницький

Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку

(Всеукраїнська наукова інтернет-конференція)

Свобода – один із фундаментальних принципів методу Марії Монтессорі
04–05.02.2018 р.,

м. Львів

Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Метод проектів у роботі з дітьми дошкільного віку
06–07.12.2018 р.,

м. Львів

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ: (Всеукраїнська науково-практична конференція) Організаційно-методичний аспект практичної підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта»
23.11.2017 р.,

м. Умань

Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи

(Всеукраїнська науково-практична конференція)

Комп’ютер як засіб розвитку дитини дошкільного віку
04.02.2016 р.,

м. Львів

Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Тенденції підготовки майбутніх вихователів

у контексті євроінтеграційних процесів

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в Україні (1918 – 1939 рр.)» (захист відбувся 23 квітня 2014 року; диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності загальна педагогіка та історія педагогіки (13.00.01) ДК № 022532 від 26.06.2014 року.

Біографія

 Народилась в м.Потсдам, Німеччина

Освіта:

1993р. – Львівське педагогічне училище № 1, спеціальність «Дошкільне виховання», кв. вихователь дітей дошкільного віку, вихователь логопедичних груп;

1998р.– спеціаліст, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Педагогіка і психологія» (дошкільна), кв. викладач дошкільної педагогіки і психології;

2014р.– дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в Україні (1918 – 1939 рр.)» (захист  відбувся 23 квітня 2014 року; диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності загальна педагогіка та історія педагогіки (13.00.01) ДК № 022532 від 26.06.2014 року.

В Педагогічному коледжі Львського національного університету імені Івана Франка працює з 2005 року.

З 2013 року доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного універитету імені Івана Франка.

Дні  і години консультацій:

Понеділок – 18.00-19.00

(платформа Microsoft Teams)

 

Розклад