Лозинська Світлана Вікторівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: svitlana.lozynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

використання інноваційних методів виховання та навчання дітей дошкільного віку; підготовка фахівців для закладів дошкільної освіти в сучасних умовах.

Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Дошкільна педагогіка”

Курси

Публікації

Підручники. Навчальні та навчально-методичні посібники

Лозинська С.В. Дошкільна педагогіка: методичні рекомендації щодо вивчення курсу [для підготовки фахівців (ОКР «Бакалавр» напряму «Дошкільна освіта»]. Навчально-методичний посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2014. – 118 с.

Статті у фахових виданнях України

 1. Лозинська С. Софія Русова про трудове виховання дошкільників // Наукові записки. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – 2010. – № 89.– С. 103 – 110
 2. Лозинська С. Організація праці в природі з дітьми дошкільного віку у 30-х роках ХХ століття // Теорія та методика навчання та виховання. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди – 2011. – № 29. – С. 170 – 174
 3. Лозинська С. Політехнізм у світлі розвитку дошкільної освіти 30-х років ХХ століття // Молодь і ринок / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2011. – №4. – С.80 – 87
 4. Лозинська С. До питання про форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку у 30-х роках ХХ ст. // Наукові записки. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – 2011. – № 97.– С. 126 – 132
 5. Лозинська С. Вітчизняні педагоги-дошкільники про роль і місце трудового виховання в розвитку дитини (історичний аспект)// Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – 2013. – №20. – С. 298 – 301
 6. Лозинська С.В. Основні засади перспективності і доступності дошкільної і початкової ланок освіти / М. Проц, С. Лозинська // Вісник Львівського університету: Серія педагогічна. – Вип. 31. – 2016. – С. 46-55.
 7. Лозинська С.В. Значення морального виховання у становленні духовних цінностей особистості дошкільника / С. Лозинська, Л. Капусняк // Вісник Запорізького національного університету: Серія педагогічні науки. – Вип. 2 (29). – 2017. – С. 5-11.
 8. Лозинська С.В. Моральне виховання дошкільників засобом етичної бесіди за Василем Сухомлинським / С. Лозинська, Л. Капусняк // Вісник Глухівського педагогічного університету ім.О. Довженка : Серія педагогічні науки. – Вип. 2 (34). – 2017. – С. 204-213.
 9. Лозинська С. В. Гендерне виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект [Текст] / С. В. Лозинська, У. А. Худзей // Молодий вчений. — 2018. — №5.
 10. Лозинська С.В. Створення розвивального середовища у закладах дошкільної освіти за технологіє Марії Монтессорі / С. Лозинська, М. Васьків // Вісник Глухівського педагогічного університету ім.О. Довженка: Серія педагогічні науки. – Вип. 1 (36). – 2018. – С. 258-266.
 11. Лозинська С. В. Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у дошкільників, як особистісної здатності до творчості [Текст] / С. В. Лозинська, В. В. Фалько // Молодий вчений. — 2018. — №8. – С. 162-165.

Тези доповідей на Міжнародних конференціях

 1. Міжнародний науково-практичний форум «Регіони знань: Україна в європейському просторі освіти і науки» (м. Тернопіль, 2010).
 2. VIIІ міжнародна наукова конференція ТРАДИЦІЯ І КУЛЬТУРА «Прекрасне у духовному потенціалі людства» (м. Київ, 2010).
 3. V міжнародна науково-практична конференція «Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя» (м. Берегово, 2011).
 4. ІІ Українсько-польські читання «Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.)» (м. Львів, 2011).
 5. Міжнародна наукова конференція «Педагогічна освіта і наука  в умовах класичного університету: традиції, реалії, перспектива» (м. Львів, 2013.)
 6. Лозинська С.В. Сутність та зміст трудового виховання дітей дошкільного віку / С. Лозинська // Тези І-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22.11. 2013). – Дрогобич: Посвіт, 2013.– С. 212-214
 7. Лозинська С.В. Медіаосвіта як засіб розумового виховання дітей дошкільного віку / С. Лозинська // Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи впровадження: тези доповідей науково-практичного семінару, 11 грудня 2014 року. – Львів, 2014. – С. 28-30.
 8. Лозинська С.В. Готовність майбутнього вихователя до використання медіаосвітніх технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку / С. Лозинська Матеріали міжнародної науково-практичної конференції факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 2 жовтня 2015 р. – Хмельницький: ХГПА, 2015.– С. 26-39.
 9. Лозинська С.В. Метод проектів у підготовці фахівців дошкільної освіти / С. Лозинська Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016.– С. 42-44.

 

Участь у  Всеукраїнських та Міжнародних конференціях

 1. ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес «Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції»,15-16 жовтня 2014 р. м. Львів.
 2. Обласний науково-методичний семінар «Дошкільна освіта в контексті якості, доступності та інноватики» 24 листопада 2014 року м. Львів. Доповідь: «Основні засади змістового наповнення сучасної дошкільної освіти».
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 02 жовтня 2015 року. Тема доповіді: Готовність майбутнього вихователя до використання медіаосвітніх технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» 13 травня 2015 р., на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів. Тема доповіді: Формування соціально компетентної особистості дитини в умовах наступності: ДНЗ – початкова школа.
 5. ІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференція «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі», 09–10 грудня 2015 р., м. Суми. Тема доповіді Виховання відповідального ставлення дошкільників до власного здоров’я.
 6. Звітна наукова конференція кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 4 лютого 2016 р. м. Львів.
 7. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція до 160-річчя від дня народження С. Русової «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», 25 лютого 2016 р., на базі Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ. Тема доповіді: Трудове виховання в педагогічній спадщині Софії Русової.
 8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції», 12–13 травня 2016 р. на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи», 3–4 листопада 2016 р. на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів. Тема доповіді: Дошкільна освіта в Україні: підготовка педагогів дошкільної галузі в класичному університеті.
 10. Теоретико-практичний семінар «Наступність дошкільної та початкової освіти в контекст соціальної мобільності», 20 січня 2017 р. на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в Україні (1918 – 1939 рр.)» (захист відбувся 23 квітня 2014 року; диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності загальна педагогіка та історія педагогіки (13.00.01) ДК № 022532 від 26.06.2014 року.

Біографія

 Народилась в м.Потсдам, Німеччина

Освіта:

1993р. – Львівське педагогічне училище № 1, спеціальність «Дошкільне виховання», кв. вихователь дітей дошкільного віку, вихователь логопедичних груп;

1998р.– спеціаліст, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Педагогіка і психологія» (дошкільна), кв. викладач дошкільної педагогіки і психології;

2014р.– дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в Україні (1918 – 1939 рр.)» (захист  відбувся 23 квітня 2014 року; диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності загальна педагогіка та історія педагогіки (13.00.01) ДК № 022532 від 26.06.2014 року.

В Педагогічному коледжі Львського національного університету імені Івана Франка працює з 2005 року.

З 2013 року доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного універитету імені Івана Франка.

Дні  і години консультацій:

Середа  з 8.00 – 10.00

 

Розклад