Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти (012 Дошкільна освіта))

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лозинська С. В.ФПД-51
1024доцент Лозинська С. В.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Лозинська С. В.
1024ФПД-51доцент Лозинська С. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» – формування у студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта» професійної компетентності щодо викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти у закладах вищої освіти: надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ЗВО.
Завдання навчальної дисципліни: оволодіння майбутніми викладачами способами організації навчальної та позанавчальної діяльності студентів, методами та технологіями викладання фахових дисциплін у ЗВО; формування практичних умінь проектування і реалізації навчальних програм та методичних матеріалів з дисципліни «Дошкільна педагогіка» та фахових методик дошкільної освіти; виховання ціннісного ставлення і повагу до особистості студента та педагогічної професії.
Навчальна дисципліна «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» є нормативною дисципліною підготовки студентів ОР «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта» і передбачає інтегрування знань з дисциплін: «Педагогіка вищої школи», «Дошкільна педагогіка» та фахових методик дошкільної освіти; спрямована на формування у студентів професійних умінь трансформувати набуті знання у освітній процес вищого навчального закладу.
Вивчення навчальної дисципліни «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» передбачає оволодіння здобувачами:
а) загальними компетентностями (ЗК):
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК-9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
б) спеціальними (фаховими) компетентностями (ФК):
ФК-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій;
ФК-3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами;
ФК-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти;
ФК-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості;
ФК-10. Здатність розуміти тенденції в освіті, вміти розпізнавати їх потенційні результати і наслідки з метою удосконалення змісту підготовки педагогічних кадрів.
Програмні результати навчання (ПРН):
ПРН-1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні.
ПРН-6. Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини.
ПРН-9. Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання психолого-педагогічних дисциплін і обирати відповідні технології та методики.
ПРН-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
ПРН-16. Володіти навичками педагогічного коучингу та самокоучингу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150  години 5 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

Базова
1. Базовий компонент дошкільної освіти (2021).Pro_novu_redaktsiyu Bazovoho komponenta doshkilnoyi osvity
2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи : навч. посібник /О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– 360 с.
3. Про дошкільну освіту: закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2628-14#Textd85852-20230101
4. Фунтікова О.О. Викладання методик дошкільної освіти : навч. посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016.– 192 с.
Допоміжна
1. Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. Білан – Вид. 2-ге, зі зм. і доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2022. – 216 с.Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017
2. Степанова Т., Курчатова А. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2018. 236 с.
3. Сучасні технології в освіті: реком. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання. АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т – К. : [б. в.], 2005. – 307 с.
4. Сучасні технології в освіті: реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ;– К. : Пед. думка, 2007. – 195 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус