Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти (012)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лозинська С. В.ФПД-51
1024доцент Лозинська С. В.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Лозинська С. В.
1024ФПД-51доцент Лозинська С. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» – формування у студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта» професійної компетентності щодо викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти у вищих навчальних закладах; надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ВНЗ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» є: оволодіння майбутніми викладачами способами організації навчальної та позанавчальної діяльності студентів, методами та технологіями викладання фахових дисциплін у ВНЗ; формування практичних умінь проектування і реалізації навчальних програм та методичних матеріалів з дисципліни «Дошкільна педагогіка» та фахових методик дошкільної освіти; виховання ціннісного ставлення і повагу до особистості студента та педагогічної професії.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • концептуальні засади викладання в умовах вищих навчальних закладів;
 • зміст та форми організації освітнього процесу ВНЗ;
 • зміст та положення Закону «Про Вищу освіту»;
 • критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі;
 • способи організації навчання майбутніх вихователі дошкільних навчальних закладів, їхньої пізнавальної діяльності та самостійної роботи;
 • міжпредметні зв’язки методики викладання з іншими дисциплінами;
 • норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів;
 • специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі;
 • особливості організаторської, координаційної та управлінської діяльності у вищого навчального закладу;
 • особливості керівництва науково-дослідницькою роботою та практикою студентів спеціальності «Дошкільна освіта».

вміти:

 • орієнтуватися у системі навчальних планів та програм зі спеціальності «Дошкільна освіта»;
 • структурувати методичний матеріал відповідно до форми, навчальної

дисципліни, теми тощо;

 • аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично обґрунтовані положення сучасного педагогічного досвіду;
 • проектувати та проводити різні форми організації освітнього процесу у ВНЗ;
 • застосовувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;
 • планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практично-семінарського заняття;
 • укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом;
 • творчо проводити семінарські, практичні зайняття;
 • добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності;
 • застосовувати сучасні освітні технології;
 • забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функцій викладача у ВНЗ;
 • організовувати самостійну пошукову та наукову роботу студентів;
 • визначати чинники успішності педагогічного процесу, оцінювати та удосконалювати власний професійний рівень;
 • здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210  години 7 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

Базова

 1. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи : навч. посібник /О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– 360 с.
 2. Закон України “Про дошкільну освіту” : за станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2005. − 31 с.
 3. Фунтікова О.О. Викладання методик дошкільної освіти : навч. посібник /О.О. Фунтікова, К.Й. Щербакова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016.– 192 с.

Допоміжна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І.,  Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Білан О., Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. Білан, Л. Возна, О. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 264 с.
 3. Закон України “Про освіту” : за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2006. − 40 с.
 4. Закон України «Про охорону дитинства» [Текст]. − «Про дитяче харчування»/ Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2008. − 32 с. − (Серія «Закони України»)
 5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник /Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2013.– 464 с.– (Серія «Альма-матер»).
 6. Сучасні технології в освіті: реком. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т ; [уклад.: І. П. Моісєєва, Н. Д. Грудініна ; наук. консультант і автор вступ. ст. І. Г. Єрмаков ; передмова Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; рецензент Л. І. Даниленко]. – К. : [б. в.], 2005. – 307 с.
 7. Сучасні технології в освіті: реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісєєва І. П., Пономаренко Л. О. ; наук. консультант і автор вступ. ст. Чорна К. І. ; наук. ред. Букшина Т.Ф. ; бібліогр. ред. і відп. за вип. Пономаренко Л. О. ; рецензенти: Журба К.О., Єрмаков І.Г.]. – К. : Пед. думка, 2007. – 195 с.

Інформаційні ресурси:

http://www.osvita.ua/

http://www.npu.edu.ua/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму