Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти (012 Дошкільна освіта))

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит
102Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лозинська С. В.ФПД-51
1024доцент Лозинська С. В.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Лозинська С. В.
1024ФПД-51доцент Лозинська С. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» – формування у студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта» професійної компетентності щодо викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти у закладах вищої освіти: надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ЗВО.
Завдання навчальної дисципліни: оволодіння майбутніми викладачами способами організації навчальної та позанавчальної діяльності студентів, методами та технологіями викладання фахових дисциплін у ЗВО; формування практичних умінь проектування і реалізації навчальних програм та методичних матеріалів з дисципліни «Дошкільна педагогіка» та фахових методик дошкільної освіти; виховання ціннісного ставлення і повагу до особистості студента та педагогічної професії.
Навчальна дисципліна «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» є нормативною дисципліною підготовки студентів ОР «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта» і передбачає інтегрування знань з дисциплін: «Педагогіка вищої школи», «Дошкільна педагогіка» та фахових методик дошкільної освіти; спрямована на формування у студентів професійних умінь трансформувати набуті знання у освітній процес закладу вищої освіти.
Вивчення навчальної дисципліни «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти» передбачає оволодіння здобувачами:
Інтегральна компетентність:
Здатність компетентно розв’язувати складні задачі й проблеми в організації та моніторингу освітнього процесу в системі дошкільної освіти або під час навчання фахівців із дошкільної освіти в закладах вищої освіти, що передбачає проведення досліджень, та/або здійснення інновацій у ситуаціях, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. а) загальними компетентностями (КЗ):
КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
КЗ-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
КЗ-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
б) спеціальними (фаховими) компетентностями (КС):
КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.
КС-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти.
КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.
Програмні результати навчання (ПРН):
ПРН-1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні.
ПРН-2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.
ПРН-9. Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання психолого-педагогічних дисциплін і обирати відповідні технології та методики.
ПРН-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150  години 5 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

1. Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу. URL: https://ezavdnz.expertus.com.ua/book?bid=37876
2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи : навч. посібник /О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– 360 с.
3. Про дошкільну освіту: закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2628-14#Text
4. Фунтікова О.О. Викладання методик дошкільної освіти : навч. посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016.– 192 с.
Допоміжна
1. Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. Білан – Вид. 2-ге, зі зм. і доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2022. – 216 с.
2. Степанова Т., Курчатова А. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2018. 236 с.
3. Сучасні технології в освіті: реком. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання. АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т – К. : [б. в.], 2017. – 307 с.
4. Сучасні технології в освіті: реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ;– К. : Пед. думка, 2017. – 195 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р. (з.ф.н.)

Завантажити силабус