Методика формувального оцінювання (013 “Початкова освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Проц  М. О.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПШ-31доцент Проц  М. О.
ФПШ-32доцент Проц  М. О.
ФПШ-33доцент Проц  М. О.

Опис курсу

Метою викладання освітнього компонента «Методика формувального оцінювання»: показати майбутнім педагогам початкової освіти можливості використання різних видів оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Забезпечує це поділ навчального матеріалу на дві частини, які становитимуть питання й осмислення яких сприятиме глибокому усвідомленню наукового і практичного значення теми, її місця в підготовці молодого спеціаліста до майбутньої професійної діяльності.

Основними завданнями освітнього компонента «Методика формувального оцінювання» є:

  • забезпечити формування соціально-активної особистості;
  • вчити здобувачів закладу вищої освіти створювати сприятливі умови для всебічного розвитку потенційних можливостей учнів, його реалізація вимагає від учасників освітнього процесу високої професійної компетентності, здатності до творчої діяльності, утвердження в освітньому процесі педагогіки партнерства як життєвого принципу сучасної школи;
  • визначення рівня теоретичної і практичної підготовки майбутнього учителя початкової школи;
  • спрямування випускників на узагальнення й систематизацію одержаних знань;
  • сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи до технології формувального оцінювання;
  • вчити здобувачів закладу вищої освіти обирати оптимальні технології оцінювання навчальних досягнень відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов;
  • орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької, діагностичної діяльності.

Рекомендована література

Державні законодавчі і нормативно-правові документи з питань освіти в Україні

1.  Державний стандарт початкової освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

2.   Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ № 813 від 13.07.2021 р.). URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

3.   Концепція Нової української школи. URL: http://mon.gov.ua/ activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/

4.   Нова українська школа : основи стандарту освіти. URL: https:// docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nus.org.ua/wp-content/ uploads/2016/12/nova-schkola1-pantone-363-EC-1.pdf (дата звернення: 07.08.2020).

5.   Навчальні програми  для 1-4 кл. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

Основна література

1.     Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / А. Горошко, Т. Нарчинська, І. Озимок, В. Тарнай. Київ: Українська асоціація оцінювання, 2014. 32 с.

3.     Завдання і ключові питання оцінювання досягнень учнів, учите­лів і шкіл. URL: http://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-1/ part-2/unit-5/chapter-2/

4.     Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Народна освіта. 2017. № 1 (31). С. 88–95. URL: 55 https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4471

5.     Клюєва Т. М. Особливості формувального оцінювання в умовах Нової української школи. URL: https://drive.google.com/file/d/1mQFEdbN kR8xz5GBYhlrcZkQAurosd6o5/view

6.     Коберник І. Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку. НУШ : Нова Українська школа. Проект створений ГО “Смарт Освіта” у партнерстві з МОН України для комунікації реформи “Нова Українська Школа”. 2018. URL: https://nus.org.ua/view/otsinyuvannya-v-novijukrayinskij-shkoli-resurs-dlya-rozvytku-zamist-vyroku/

7.     Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі. Рідна школа. 2000. № 11. С. 6–10.

8.     Лутченко Л. І., Пасічник Н. О. Основи педагогічного оцінювання: Навч.-метод. посібник. Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. 72 с.

9.  Музика О. О., Топольницька О. О. Оцінювання навчальних досяг­нень першокласників: психологічні аспекти. Молодий вчений (серія «Психологічні науки»). 2017. № 1 (41). С. 238–241.

10.  Нова українська школа: порадник для вчителя / [Н. З. Софій, О. В. Онопрієнко, Ю. М. Найда та ін.] / За заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

11.  Онопрієнко О. В. Формувальне оцінювання навчальних досяг­нень учнів : сутність і методика здійснення Український педагогічний журнал. 2016. № 4. С. 36–42.

12.  Онопрієнко О. Функції контролю й оцінювання навчальних до­сягнень молодших школярів у системі уроків. Початкова школа. 2016. № 12. С. 56–57.

13.  Онопрієнко О. В. Технологія конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів. Український педагогічний журнал. 2019. № 1. С. 77-86.

14.  Пометун О. Що таке таксономія Блума і як вона працює на уроці. URL: http://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/shho-take-taksonomiya-bluma-i-yak-vona-pratsyuye-na-urotsi/

15.  Творчий підхід до оцінювання знань учнів у початковій школі. URL : https://vseosvita.ua/library/tvorcij-pidhid-do-ocinuvanna-znan-ucniv-v-pocaatkovij-skoli-11174.html

16.  Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи: навч.-метод. посіб. Вид. 2-е, перероблене та доповнене / автори-укладачі: Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 83 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму