Проц Марта Орестівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, завідувач Лабораторії навчально-наукова лабораторія Нової української школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: marta.prots@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, інноваційні технології навчання і виховання; авторські навчально-виховні системи, LEGO-технології в освіті, ігрові технології у вищій школі.

Курси

Вибрані публікації

Навчально-методичне видання

Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посіб.] /Марта Проц.–Львів : Бадікова Н. О., 2015. – 148с.

Вибрані статті у фахових та наукових виданнях

 Капраль М. Використання передового освітнього досвіду закордоння в курсі вивчення історії педагогіки у Педагогічному коледжі / Марта Капраль // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 490. Педагогіка та психологія. –С. 39-48.

Капраль М. Іван Ткаченко, Федір Оксанич як послідовники видатного українського педагога Василя Сухомлинського / Марта Капраль //Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. – Чернівці: Черемош, 2010. – №1. – С.48-49.

Капраль М.О. Авторська школа в Україні як педагогічний феномен: питання засадничих основ її організації // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Глухів, 2010. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 26-29.

Проц М. Діяльність учителів-гуманістів у вихованні школярів (1970-1980-ті рр.) / Марта Проц // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору. Додаток 4. – К., 2010. – Том VІІ (25). – С. 204- 212.

Проц М. Народознавчі технології в авторських школах минулого та сьогодення/ Марта Проц // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 35. Педагогіка. – С. 14-19.

Проц М. Авторська школа в Україні як педагогічний феномен: питання засадничих основ її організації / Марта Проц // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т – 2011. – Вип. 572. Педагогіка та психологія. – С.145-152.

Проц М. Учителі-новатори про підготовку до життя школярів / Марта Проц // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012. – Вип. 20. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – С. 154-160.

Проц М. Новаторський педагогічний досвід учителів-гуманістів (1970- 1980-ті рр.) / Марта Проц // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 42. Педагогіка. – С. 20-24.

Проц М. Розвиток національної авторської школи за доби незалежності України / Марта Проц // Молодь і ринок. – 2013. – № 4 (99) квітень. – С. 136-139.

Проц М. Громадська та педагогічна діяльність Ольги Бачинської (до 140- річчя з дня народження) / М. Проц // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: Науковий альманах. – 2014. – Число 7. – С. 269 -278. 

Проц М. Система виховання в авторських школах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Марта Проц // Четвертий український педагогічний конгрес : зб. наук. праць конгресу. – Львів : Сполом, 2014. – С. 463-468.

Проц М. Дидактичні особливості використання медіатехнологій у початковій школі / М. Проц // Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи впровадження: тези доповідей науково-практичного семінару. – Львів, 2014. – С. 39-40.

Проц М. Актуальність досвіду трудового виховання в авторській школі Василя Білавича / М. Проц // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 64-67.

Проц М. Основні засади перспективності і доступності дошкільної і початкової ланок освіти / М.Проц, С. Лозинська // Вісник Львівського університету: Серія педагогічна. – Вип. 31. – 2016. – С. 46-55.

Проц М. Педагоги-новатори Кіровоградщини: В. Сухомлинський та його послідовники / М. Проц // Наукові записки. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. 172. – 2018. – С. 130-135.

Проц М. Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці / М. Проц, С. Лозинська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Том 3.– С. 152–157. 

Проц М. Естетичне оцінювання діяльності як актуальний напрям розвитку здібностей у дітей / М. Проц, Н. Сірант, С. Лозинська // Молодь і ринок. – 2021. – № 5-6 (191-192). – C. 135-139.

 

Статті у зарубіжних наукових виданнях

Проц М. Історіографія теорії і практики розвитку авторської школи (др. пол. ХХ – початок ХХІ ст.) в контексті історії вітчизняної педагогічної науки / Марта Проц // Сборник научных трудов SWorld. – 2013. – Том 17. – С. 33-38.

Prots M. Historiography of theoretical and practical development of alternative schools (second half of 20th century and early 21st century) in the context of history of ukrainian pedagogy / M. Prots // Modern scientific research and their practical application. – 2013. – S. 207-214.

 

Статті в міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus)

Prots Marta. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. / Halian Ihor, Machynska Natalia, Lozynska Svitlana, Nos Liubov, Derkach Yuliya, Prots Marta, Popovych Ihor. / Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528  (Web of Science).

Біографія

Народилася та виросла у Львові.

Освіта:

У 2003 році закінчила Львівську середню школу № 21.

У 2007 році закінчила Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкової школи та англійської мови у початковій школі.

2007−2008 рр. − навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя загальноосвітньої школи першого ступеня та англійської мови у загальноосвітній школі першого, другого та третього ступенів.

2007−2008 рр. – навчалася у магістратурі Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) на спеціальності «Початкове навчання». Отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію викладача педагогіки, вчителя початкових класів, вчителя англійської мови та літератури в початкових класах.

2008−2015 рр. – навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на спеціальності 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки».

Наукові досягнення:

2015 року захистила дисертацію на тему: «Теорія і практика розвитку авторської школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

2022 року отримала вчене звання доцента кафедри початкової та дошкільної освіти.

Досвід роботи:

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, керівник гуртка (2003-2012 рр.);

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач педагогіки (2008-2016 рр.);

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (2014-2016 р.), доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (з 2016 р.).

Розклад