Діяльнісний підхід у початковій школі (013 – Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Яремчук Н. Я.ФПШ-32, ФПШ-33, ФПШ-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФПШ-32доцент Проц  М. О., Галюка О. С.
ФПШ-33доцент Проц  М. О., Галюка О. С.
ФПШ-31здоцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

«Діяльнісний підхід у початковій школі» є однією із нормативних дисциплін
для бакалаврів спеціальності 013 «Початкова освіта». Вивчення курсу спрямоване на формування у студентів програмних компетентностей для реалізації освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу у відповідності до
Державного стандарту початкової освіти. Зміст навчального курсу забезпечує оволодіння теоретичними засадами та практичними аспектами організації діяльнісного підходу у початковій школі(НУШ); розуміння функціонування діяльнісного підходу як системи; впливу діяльнісного підходу у навчанні на розвиток особистості учня; організації інтегрованого навчання в
умовах діяльнісного підходу; оволодіння ігровими технологіями (дидактичні
ігри, LEGO-технологією тощо) задля проектування ігрового освітнього середовища, створення умов для ігрової діяльності, можливості варіативних способів, методів та прийомів їхнього впровадження; особливості застосування
діяльнісного підходу навчання в різних предметних освітніх галузях та методикою проведення відповідних уроків; оволодіння методикою проведення
ранкових зустрічей, активного навчання, емпіричного навчання, проблемного навчання, проектної діяльності, дослідницької діяльності; огляд особливостей реалізації технологій критичного мислення в умовах діяльнісного
підходу; розвиток вмінь педагогічної творчості як чинника діяльнісного підходу до навчання; формування методичної компетентності у діяльнісному
підході.
Дисципліна «Діяльнісний підхід у початковій школі» є нормативною дисципліною зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» для освітньої програми бакалавра, яка викладається в V семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.Діяльнісний підхід як концептуальна основа НУШ.
2. Методичні аспекти діяльнісного підходу в організації освітнього процесу початкової школи.
У першому модулі представлено сучасні погляди на «Діяльнісний підхід у
початковій школі» як навчальну дисципліну та область наукових досліджень. Проаналізовано теоретико-методологічні засади діяльнісного підходу як формотворчого концепту НУШ; розкрито інноваційні проекції
освітнього середовища початкової школи у відповідності до Державного
стандарту початкової освіти; розглянуто методологічні аспекти компетентнісного підходу як основи освітнього процесу; окреслено психологічну природу «діяльності» та її вплив на розвиток особистості молодшого школяра,
взаємозалежність діяльнісного підходу та розвиток мотивації учнів до навчання; здійснено аналіз особливостей взаємодії діяльнісного підходу та інтегрованого навчання, змістово-функціональну відмінність тематичного та
діяльнісного підходів; представлено інтегровані методики навчання у початковій школі; навчання, розкрито психолого-педагогічні механізми гри як
форми навчання, презентовано різноманітні ігрові технології (дидактичні
ігри, LEGO-технологією тощо) та медику їх проведення, шляхи та умови
створення ігрового освітнього середовища; розглянуто методи та форми організації навчання в умовах діяльнісного підходу; окреслено роль педагога
НУШ в організації освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу.
У другому модулі презентовано прикладні можливості діяльнісного підходу у застосуванні технології в різних предметних освітніх галузях та розглянуто методику проведення відповідних уроків; окреслено методику проведення ранкових зустрічей, активного навчання, емпіричного навчання, проблемного навчання, проектної діяльності, дослідницької діяльності; здійснено огляд особливостей реалізації технологій критичного мислення в умовах
діяльнісного підходу; окреслено аспекти педагогічної творчості як чинника
діяльнісного підходу до навчання; ознайомлено із досвідом впровадження
діяльнісного підходу в практиці передового педагогічного досвіду вчителівпрактиків
Метою викладання навчальної дисципліни «Діяльнісний підхід у початковій школі» є набуття студентами програмних компетентностей для реалізації
освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу у відповідності до Державного стандарту початкової освіти.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Діяльнісний підхід у початковій школі» є:
– сприяти усвідомленню сутності діяльнісного підходів у навчанні молодших
школярів;
– забезпечити формування навичок проектування ігрового освітнього середовища для учнів початкової школи;
– оволодіння методикою організації освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу у початковій школі;
– формування готовності до застосування діяльнісного підходу в початковій
школі;
– активізувати розвиток професійної компетентності, критичності мислення,
педагогічної творчості, саморегуляції, рефлексії.

Рекомендована література

Базова
1. Гра по-новому, навчання по-іншому : методичний посібник / упор.
О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с.
2. Державний стандарт початкової освіти (затверджено постановою Кабміну
від 21.02.2018 № 87 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/go/87-2018-%D0%BF.
3. Діяльнісний підхід у школі. Дослідження інтегрованих педагогік, що ґрунтується на інтегрованому діяльнісному підході…. Біла книга. /Рейчел Паркер, Бо Ст’єрне Томсен. LEGO Foundation. 2019. 39 с.
4.Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік.
Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.
5.Шість цеглинок : методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018. 35 с.
Додаткова
1. Бовсунівська Г., Трохименко Т. Діяльнісний підхід як основа організації
освітнього процесу у початковій школі. Житомищина педагогічна. 2022. №2.
2.Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Прийоми організації діяльнісного підходу в
початковій школі на уроках «Я досліджую світ». Наукові записки НДУ ім. М.
Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2022. №3. С. 30-37. DOI 10.31654/2663-
4902-2022-РР-3-30-37
3. Навчання через гру та діяльнісний підхід: огляд доказів (Біла книга). The
LEGO Foundation, DK, 2017. URL: https://cms.learningthroughplay.com/ media/bypmfw3p/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%
D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7- %D0%B3%D1%80%D1%83-
%D1%82%D0%B0- %D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B 8%D0%B9-
%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1% 85%D1%96%D0%B4-2017_ltp-a-reviewof-theevidence_ua.pdf (дата звернення: 29.09.2022).
4. Молнар Т. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу в початковій школі. Молодь і ринок. 2016. № 1(132). С. 76 – 79.
5. Зубцова Ю., Рома О. Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх вчителів до запровадження діяльнісного підходу в початковій школі.
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній
школах. 2020. № 69. Т. 2. С. 155 – 158.
6. Шаран О., Шаран В., Данканич Е. Використання діяльнісно-ігрового підходу під час вивчення математики та інформатики в початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.
2022. №84. С. 142-145.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. 1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
2. Всеосвіта. URL : https://vseosvita.ua/news/200-storinok-pro-nus-2302.html
3. Електронні підручники для Нової української школи. URL :
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/810
4. Нова українська школа. URL : http://nus.org.ua/
5. Студія он-лайн освіти. URL : https://www.ed-era.com/
6. LEGO Foundation. URL : https://www.facebook.com/legofoundation/

Матеріали

Методичні вказівки до семінарських занять
Методичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус