Галюка Ольга Степанівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: olha.halyuka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Соціальна мобільність майбутніх учителів початкової школи, соціокультурна компетентність

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях:

  1. Галюка О. С., Нос Л.С. Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у британських та українських закладах освіти. Молодий вчений. 2017. № 12. С. 420-423.
  2. Галюка О. Соціальна мобільність педагога: сутність та зміст поняття. Педагогічний процес: теорія і практика. 2019. Вип. 1-2. С. 29-36.
  3. Галюка О. С. Функціонально-рольові позиції вчителя початкової школи в контексті Нової української школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. Вип. 4. С.16-21.
  4. Haliuka, O. (2020) The structural components of social mobility of future primary school teachers. The scientific heritage. Budapest (Hungary). No 45. Vol.6. 20-22.
  5. Галюка О. С., Дзіковська М. І. Соціальна мобільність педагога в умовах наступності професійної підготовки: теоретико-практичний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 2. С. 210-215.
  6. Nataliia M. Vinarchuk, Olha S. Haliuka, Mariia-Tereza I. Sholovii. Features of Using Health-Saving and IC-Technologies in the Formation of a SociallyMobile Teacher in a Pandemic Condition. Mukachevo: MSU Publishing House, 2021. Vol.7. №2. P.70-78.
  7. Галюка O. С. Структурні компоненти соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи. Молодь і ринок. 2022. № 2 (200). С. 176-179.
  8. Галюка О. С., Собчук А. А. Соціальна мобільність учителя початкової школи в умовах інклюзивної освіти. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. Вип. 4. Ч.1. С.64-70.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Галюка О. С. Проблема соціальної мобільності вчителя початкової школи в науковому дискурсі. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип.4. С.39-41.
 2. Галюка О. С. Етапи становлення та розвитку феномену соціальної мобільності педагога. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі», 17 травня, 2019 р. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С.23-26.
 3. Галюка О. С. Cоціальна мобільність педагога в контексті акмеологічного підходу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», 13-14 червня 2019 р. Мелітополь: ФОП «Одноріг ТВ», 2019. С.80-82.
 4. Галюка О. С. Роль феномену соціальної мобільності в освітньому просторі. Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору навчального закладу: світовий та вітчизняний вимір», 24-25 жовтня. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019 р. С. 68-96.
 5. Галюка О. С. Соціально-професійні ролі вчителя в умовах Нової української школи / О. С. Галюка. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи», 7-8 жовтня, 2019 р. – Умань.
 6. Галюка О. С. Проблема формування соціальної мобільності майбутнього вчителя початкової школи в освітньому просторі. Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2020 р., м. Херсон). Херсонський державний університет. Херсон: ХДУ, 2020. С. 120-126.
 7. Галюка О. С. Структурні компоненти соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. Вип. 5. С.17-19.
 8. Галюка О. С. Критерії розвитку соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. С. 129 – 133.
 9. Haliuka O. Social Mobility of Primary School Teachers: the Challenges of a Covid-19 Pandemic. Working Papers of the World LUMEN Congress 2021. Logos Universality Mentality Education Novelty. 20th LUMEN Anniversary Edition (26-30 May 2021). Iasi, Romania, 2021. Pp. 227-228.
 10. Галюка О. Соціальна мобільність майбутніх учителів початкової школи: виклики пандемії. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Першої (І) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (18-19 березня 2021 року). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 91-93.

Біографія

У 2016 році закінчила Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів. Асистент вчителя в класі з інклюзивним та інтегрованим навчанням» (з відзнакою)

У 2018 році закінчила факультет педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь магістра зі спеціальності «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Магістр початкової освіти. Викладач педагогіки та фахових методик початкової освіти. Вчитель англійської мови в початковій школі» (з відзнакою).

У 2018 році закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Українська мова і література» та отримала кваліфікацію «Бакалавр філології. Вчитель української мови та літератури».

З 2018 по 2022 рр. – аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2022 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Формування соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці» і здобула науковий ступінь доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».
Захист відбувся 15 липня 2022 року в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 35.051.059 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід роботи:

2018-2019 рр. – старший диспетчер деканату факультету педагогічної освіти.

З 2019 року – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Курси:

Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 Початкова освіта)практичні заняття
Основи соціокультури і педагогічної етики (013 Початкова освіта)

Розклад