Вибрані питання методик початкової освіти (013 “Початкова освіта”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830Галюка О. С.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПШ-41Галюка О. С.
ФПШ-42Галюка О. С.
ФПШ-41зГалюка О. С.

Опис курсу

Програма курсу «Вибрані питання методик початкової освіти»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти IV-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета курсу:  

спрямування випускників на узагальнення й систематизацію одержаних знань. Забезпечує це поділ навчального матеріалу кожної дисципліни на частини, які становитимуть питання й осмислення яких сприятиме глибокому усвідомленню наукового і практичного значення теми, її місця в підготовці молодого спеціаліста до майбутньої професійної діяльності.

Завдання курсу:

 • забезпечити формування соціально-активної особистості;
 • вчити здобувачів закладу вищої освіти створювати сприятливі умови для всебічного розвитку потенційних можливостей учнів, його реалізація вимагає від учасників освітнього процесу високої професійної компетентності, здатності до творчої діяльності, утвердження в освітньому процесі педагогіки партнерства як життєвого принципу сучасної школи;
 • визначення рівня теоретичної і практичної підготовки майбутнього учителя початкової школи;
 • спрямування випускників на узагальнення й систематизацію одержаних знань;
 • сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями;
 • вчити здобувачів закладу вищої освіти обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов;
 • орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності.

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  ПЕДАГОГІКА

  Основна

  1. Загальна педагогіка : навчальний посібник / О. Ф. Євсюков, С.А. Чупахін; за ред. О. Ф. Євсюкова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків, 2020. – 150 с.
  2. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. для здоб. вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спец. 013 «Початкова освіта» / Л. В. ЗадорожнаКнягницька, І. Б. Тимофєєва. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 192 с.
  3. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник. 3-тє видання, перероблене та доповнене К.: Видавництво Ліра-К, 2016. 608 с.
  4. Нова українська школа: Порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

  Додаткова

  1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – 2-ге вид., доп. і випр. – Рівне, 2011. – 552 с
  2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 3-тє вид., випр. – К., 2015. – 448 с.
  3. Енциклопедія освіти / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Юніком Інтер, 2008. – 1040 с.
  4. Кузьмінський А. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник / А. Кузьмінський, В. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2008. – 415 с.
  5. Левківський М. В. Історія педагогіки: підручник / М. В. Левківський. – Київ: Центр навчальної літератури, 2016. – 376 с.
  6. Малафіїк I.B. Дидактика новітньої школи : Навчальний посібник / І.В.Малафіїк. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2015. — 632 с.

   

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  Основна

  1. Вашуленко М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – К. : Освіта, 2019. – 268 с.
  2. Лобчук О. Морфологія у початковій школі: Засвоєння морфологічних написань молодшими школярами // Початкова освіта. – 2018. – №3. – С. 20–23.
  3. Лобчук О.Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. 1 – 4 класи : навч.-метод. посібник /О.Г. Лобчук. – К. : Кафедра, 2012. – 120 с.
  4. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За наук. ред. М.С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2019. – 364с.

  Додаткова

  1. Вашуленко М. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання грамоти першокласників за новою навчальною програмою /М. Вашуленко, О. Прищепа, О. Вашуленко // Початкова школа. – 2012.–№10.–С. 16–20.
  2. Коваль Г.П. Методика читання: Навчальний посібник / Г.П.Коваль, Л.І.Іванова, Т.Б.Суржук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 280 с.
  3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. Підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. –368 с.
  4. Сучасна українська літературна мова з практикумом – Львів: навч. посібник / М.О. Стахів, Г.І. Крохмальна. – ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 45 с.

   

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

  Основна

  1. Коваль Г.П. Методика читання: Навчальний посібник / Г.П. Коваль, Л.І. Іванова, Т.Б. Суржук. –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2008. –280 с.
  2. Олійник Г.А. Формування навичок виразного читання в 1 класі / Г.А. Олійник. –Тернопіль: Астон, 2012. – 178 с.
  3. Савченко О.Я. Методика читання в початкових класах: Посібник для вчителя / О.Я. Савченко. –К.: Освіта, 2007. –334 с.

  Додаткова

  1. Бондаренко О. Врахування жанрової природи творів під час вивчення лірики в початкових класах / О. Бондаренко, В. Сиротенко // Початкова школа. – 2015. – №5. – С. 51–55.
  2. Ємець А. Проблеми вивчення сучасної дитячої літератури
   А. Ємець // Початкова школа. – 2010.–№ 6.–С. 35–38.
  3. Куріпта В.І. Ефективні методи і прийоми удосконалення навички читання / В.І. Куріпта// Початкове навчання і виховання. –2005. –№ 20–30. –С.38–48.
  4. Куцоконь Н. Словниково-логічні завдання на уроках читання / Н. Куцоконь// Початкова школа. – 2012.–№ 6.– С.11–15.
  5. Трунова В. Методика позакласного читання в підготовчий і початковий періоди / В. Трунова// Початкова школа. – 2011.–№ 10.– С. 20–23.
  6. Трунова В. Основні положення щодо позакласного читання в початкових класах / В. Трунова // Початкова школа. – 2011.–№ 9.–С. 21–24.

   

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  Основна

  1. Бібік Н.М. Нова українська школа: порадник для вчителя. 2018. 160 с.
  2. Скворцова С.О. Методика навчання математики в 1-2 класах: URL: http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/!!!!!!!!!!!!!!ukr2/metodyka%20navchannіa%20matematyky%20u%201–2%20klasakh%20ZZSO%20na%20zasadakh%20intehratyvnoho%20i%20kompetentnisnoho%20pidkhodiv%20(Skvortsova%20S_%20O_,%20Onopriienko%20O_V_)%20.pdf.
  3. Скворцова С.О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів: URL: https://skvor.info/publications/books-and-workbooks/.
  4. Скворцова С.О. Методика навчання математики в 3-4 класах: URL: https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-matematiki-u-3-4-klasakh-zakladv-zagalno-seredno-osvti-na-zasadakh-ntegrativnogo–kompetentnsnogo-pdkhodv/
  5. ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК в освітньому просторі школи. Методичний посібник.The LEGO Foundation, 2018. 32 с.

                                                            Додаткова

  1. Формування поняття про просту задачу. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DdnnHhIk7sY
  2. Задача на знаходження суми. URL: https://www.youtube.com/watch?v=lEE-D56g8I0&t=229s
  3. Задачі на знаходження різниці URL: https://www.youtube.com/watch?v=DAoihRMvZ7c
  4. Досліджуємо задачі. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q9zS16sJ94o
  5. Досліджуємо складові задачі. URL: https://www.youtube.com/watch?v=59FogE6PsaQ
  6. Задачі на пропорційне ділення. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZyFwbzaJFcM

   

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  

  Основна

  1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу». – К.: Видавництво «Алатон», 2019. – 128 с.
  2. Гільберг Т. Г. Тарнавська С.С., Павич Н. Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 1-2 класах ЗЗСО на засадаї компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. К.: Генеза, 2019. – 254 с.
  3. Гільберг Т. Г. Тарнавська С.С., Хитра З.М., Павич Н. Нова українська школа: Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу»: Навчально-методичний посібник. К.: Генеза, 2020. – 240 с.
  4. Єпіхіна М. А. Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у Новій українській школі в контексті педагогіки партнерства // науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «педагогіка. Соціальна робота». 2019. Вип. 1 (44). С. 67-71.
  5. Юрченко О.М. Інтегровані уроки тематичних тижнів. Лайфхаки для вчителя НУШ. Я досліджую світ. 1 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. – 141 с.

  Додаткова

  1. Волощенко O.В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко — Київ : Світич, 2018.
  2. Волощенко O.В. Я досліджую світ: підруч. інтегр. курсу для1кл. закл.загал. серед. освіти (у 2-хчаст.).Ч.2 /О.В. Волощенко, О.П.Козак, Г.С.Остапенко. —К.: Світич, 2018.— 128с.
  3. Волощенко О.В. «Я досліджую світ»: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х част.). Ч.1 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко— К. : Світич, 2019. – 128 с.
  4. Іщенко О.Л. Я досліджую світ: підруч. для 1 кл.. закл. загал. серед. освітим (у 2-х частинах): Ч.1 / О.Л. Іщенко, О.М. Ващенко, Л.В. Романенко, К.А.Романенко, О.М. Кліщ. – К.: Літера ЛТД,  – 112 с.

  Електронні ресурси

  1. Всеукраїнський природознавчий науково – популярний журнал  «Колосок» URL:    http://kolosok.org.ua/vseukrajinskyj-pryrodnychyj-naukovo-populyarnyj-zhurnal/
  2. Бібліотека Освітнього порталу «Педагогічна преса» URL: http://lib.pedpresa.ua
  3. Освіта. UA: Освіта в Україні та за кордоном URL: http://osvita.ua/
  4. Шкільні підручники онлайн URL: http://pidruchnyk.com.ua

   

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

  Основна

  1. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво (основи образотворчої грамоти): навч.-метод. посіб. / М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ: ЯРИНА, 2016. – 196 с.
  1. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі : навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів: «Новий Світ2000», 2020. – 292 с.
  2. Кутняк І.М.,Мартинів Л.І.,Околович І.М. Основи теорії музики посібник // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 55с.

  Додаткова

  1. Кушка В. Методика музичного виховання дітей / В. Кушка. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 216 с.
  2. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну: Навчальний посібник / Н.І.Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. –172 с.

   

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ З ПРАКТИКУМОМ

  Основна

  1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. /І.М. Веремійчик .–Тернопіль: ОСО Мальва,2004. -276 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk752605.pdf
  2. Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі / Н.М. Коппалова – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80 с.
  3. Соколова С. Азбука орігамі / С. Соколова – К.: Країна Мрій, 2006. – 432 с.
  4. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання: Навчальний посібник / В.І. Хорунжий. – Тернопіль: СМП Астон, 2003. – 220 с.

  Електронні ресурси

  1. Уроки трудового навчання в початковій школі URL: pedkopilka.com.ua/vospitateljam/…/index.htm

   

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

  Основна

  1. Досліджуємо права дітей. Дев’ять коротких проектів для учнів 1-9 класів середньої школи / Р. Голлоб, П. Крапф – Т. 5. –К.: Основа, 2016. – Т. 5. – 100 с.
  2. Зростаємо у демократії: Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства та прав людини для вчителів /Р.Голлоб, В.Вайдінгер – К.: Основа, 2012. – Т. 2.

  Додаткова

  1. Живемо в демократії. Плани уроків з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для загальноосвітніх навчальних закладів / Р. Голлоб, Т. Хаддлестон, П. Крапф, Д.Роу, В.Таелман – Т. 3.
  2. Навчаємо демократії: Базові матеріали з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для вчителів / Р. Голлоб, П. Крапф, О. Олафсдоттір, В. Вайдінгер; ред. Р. Голлоб, П. Крапф, В. Вайдінгер: Пер. з англ. та адапт. Л. І. Паращенко. – 3-тє вид. – К.: Основа, 2016. – Т. 1. – 164 с.
  3. Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / Р. Голлоб, П. Крапф. – Пер. з англ. та адапт. Н. Г. Протасової. – К. : Основа, 2016. – Т. 6. – 100 с.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Робоча навчальна програма. 2020.

Методичні рекомендації до семінарсько-практичних занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вибрані питання методик початкової освіти

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Вибрані питання методик початкової освіти 2021

Завантажити силабус