Новітні технології викладання фахових методик початкової освіти (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Проц  М. О.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПШ-41Галюка О. С.
ФПШ-42Галюка О. С.
ФПШ-41здоцент Проц  М. О.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Новітні технології викладання фахових методик початкової освіти» є формування у студентів знань, умінь організації освітнього процесу як педагогічної взаємодії зі здобувачами освіти, особистісного ставлення до інноваційної педагогічної діяльності; сформувати готовність до впровадження новітніх освітніх технологій у практику початкової школи.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

−  ознайомити студентів факультету з концептуальними та теоретичними положеннями численних новітніх технологій навчання;

−  узагальнити педагогічні технології початкової школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;

−  орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності;

− застосовувати отримані знання у різних освітніх галузях;

− відбирати та оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітнього процесу Нової української школи;

− обирати оптимальні інноваційні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, рівня їхньої підготовки та педагогічних умов;

− впроваджувати педагогічні технології відповідно до цілей і завдань освітньої роботи НУШ.

Рекомендована література

Основна література

 1. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / За заг. ред. Г.Л. Єфремової. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 444 с. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/14608/1/MonPaluch.pdf
 2. Концепція Нової української школи. URL: https://osvita.ua/d oc/files/news/520/5206 2/new-school.pdf
 3. Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи: навчально-методичний посібник / Цимбалару А.Д. К: Видавничий дім “Освіта”, 2020. 160 с.
 4. Перспективні освітні технології: Науково-метод. посібник / За заг. ред. Г.С. Сазоненко. К.: Гопак, 2000. 560 с.
 5. Пометун О. І. Нова українська школа: розвиток критичного мислення учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. 192 с. URL: https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalnometodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-kritichnogo-mislennya-v-uchnv-pochatkovo-shkoli/
 6. Янкович О., Беднарек Ю., Анджеєвська А. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навч.-метод. посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 212 с.

Додаткова література

 1. Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстом у початковій школі (1–2 класи): навчально-методичний посібник / упоряд. Н. Тіхонова. Кропивницький, 2021. 100 с.
 2. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.
 3. Проц М. Педагоги-новатори України: Навч. посібник. Львів: БадіковаН. О., 2015. 148 с.
 4. Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
 5. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (1959–2018 рр.): Монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021. 162 с. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16549/3/Yankovych.pdf

Інформаційні ресурси

 1. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2020-2021 навчальний рік. (Лист ІЗМО від 19.08.2020 № 22.1/10-1646). URL: https://imzo.gov.ua/2020/08/20/lyst-imzo-vid-19-08-2020-22-1-10-1646-metodychni-rekomendatsii-shchodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi/
 2. Про актуальність запровадження STEM-навчання в Україні. URL: https://elenakornienko.blogspot.com/2016/02/stem.html
 3. Шулікін Д. STEM-освіта. URL: http://iteach.com.ua/news/mass-media/?pid=2621
 4. Як надати нашим дітям STEM-освіту. 8 кроків до успішного майбутнього. URL: https://inventor.com.ua/

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус