Основи соціокультури та педагогічної етики (інтегрований курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Подановська Г. В.ФПШ-31, ФПШ-32
5-Галюка О. С.ФПШ-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31Подановська Г. В.
ФПШ-32Галюка О. С.
5-ФПШ-31зГалюка О. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи соціокультури і педагогічної етики (інтегрований курс)» є отримання студентами систематичних знань з навчальної дисципліни, осмислення соціального, культурного прогресу, проблем освіти в контексті глобальних соціокультурних засад сучасності, розуміння принципів, критеріїв соціокультурної діяльності, розвиток у майбутніх учителів початкової школи педагогічної культури та моральної свідомості; оволодіння сутністю, принципами та категоріями педагогічної етики; формування системи ставлень педагога до всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до норм і правил педагогічної етики.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціокультури і педагогічної етики (інтегрований курс)» є:
– удосконалювати в студентів уміння взаємодіяти з іншими людьми в полікультурному суспільстві;
– розвиток духовного світу здобувачів вищої освіти, ціннісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
– виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві;
– формувати етичну компетентність майбутнього вчителя початкової школи;
– оволодіти прийомами створення позитивного іміджу та способами їх застосування в конкретних умовах професійної діяльності;
– виявити вимоги до професійного образу вчителя;
– дослідити правила етикету сучасного вчителя;
– ознайомити з особливостями культури педагогічного спілкування вчителя початкової школи;
– вивчити етичні засади вчителя початкової школи в системі його професійних взаємин;
– окреслити проблему етико-педагогічної взаємодії вчителя початкової школи із суб’єктами освітнього процесу;
– розкрити етичні засади професійного вдосконалення вчителя початкової школи.

Рекомендована література

Базова література
1. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 2011. 254 с.
2. Вознюк Н.М. Етика: навч.посіб. Київ : Центр навч. літ. 2008. 212с.
3. Гусаренко М.Ю. Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях. Дніпро, 2017. 89 с.
4. Етика та естетика: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів / І. Г. Утюж, Н. В. Спиця, М. О. Мегрелішвілі. Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. 81 с.
5. Етичний кодекс українського педагога.
6. Максимова О.О. Позиція толерантності вчителя НУШ // Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія / за заг. Редакцією В. Литньова, Н. Колесник, Т. Завязун. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. 344 с.
7. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій: навч. посіб. 4-те вид. Київ: Либідь. 2008. 384 с.
8. Мільто Л.О. Методика розв’язування педагогічних задач: навч. посібник. 2-ге вид., переробл. і доп. Харків: Ранок-НТ, 2004. 152 с.
9. Мовчан В. Історія і теорія етики: навч. посіб. Дрогобич: Коло.2003. 432с.
10. Старагіна І. П. Нова українська школа: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі. Навчально-методичний посібник. Київ: Центр вільної преси, 2020. 58 с.
11. Хоружа Л. Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія. Київ: Преса України, 2003. 319 с.
12. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога: навч. посіб. Київ: «Академвидав». 2012. 208 с.
13. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : навч. посіб. 6-те вид. випр. і доп. Київ: Знання. 2007. 230 с.

Допоміжна література
1. Kukevych, O., & Klekho, O. (2017). Формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 143-146.
2. Бех І. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи. Українське релігієзнавство. 2005. № 36. С. 265–281.
3. Вольнова, Л. М. (2009). Соціокультурна компетентність як складова підготовки студентів – майбутніх фахівців системи діяльності «людина-людина». Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: [зб. наук. праць]. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 28 (52), 137-145.
4. Галюка О. С. Функціонально-рольові позиції вчителя початкової школи в контексті Нової української школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. Вип. 4. С.16-21.
5. Дзвінчук Д. І. Освіта як пріоритетна суспільна цінність. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. К.: Видво НПУ ім. М. Драгоманова, 2012. Вип. 29 (42). С. 14–18. (Серія 7 «Релігієзнавство. Культурологія. Філософія»).
6. Длугунович Н. А. Soft skills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6 (219). С. 239–242.
7. Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. Березень. № 2. С. 162–167.
8. Концепція Нової української школи.
9. Котубей, В. Ф. (2019). Структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в педагогічних коледжах. Фізико-математична освіта, 2, 54–59.
10. Наконечна, Л. В. (2022). Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін мовного циклу. Імідж сучасного педагога, 3(204), 82–86.
11. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. К.: Вища шк., 1997. 349 с.
12. Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи».
13. Рамка безперервного професійного розвитку вчителів.
14. Сидоренко В. В. Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати. Методист. № 5. 2018.

Інформаційні ресурси
1. Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх: електронний курс.
2. Критичне мислення для освітян: електронний курс.
3. Естетика і етика педагогічної дії: сайт часопису.
4. Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток: електронний курс. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+EFA101+2022_T1/about 

Матеріали

Покликання на електронний курс в Moodle

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Основи соціокультури і педагогічної етики (інтегрований курс) 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус