Basics of Social Culture and Pedagogical Ethics (integrated course)

Type: Normative

Department: preschool and primary education

Curriculum

SemesterCreditsReporting
53Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
532Podanovska H. V.ФПШ-31, ФПШ-32
5-Haliuka OlhaФПШ-31з

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
532FPSH-31Podanovska H. V.
FPSH-32Haliuka Olha
5-

Course description

The purpose of studying the regulatory discipline “Basics of Social Culture and Pedagogical Ethics (Integrated Course)” is students’ acquisition of systematic knowledge of the academic discipline, understanding of social and cultural progress, problems of education in the context of global socio-cultural foundations of modernity, understanding of the principles and criteria of socio-cultural activity, development of future teachers elementary school of pedagogical culture and moral consciousness; mastering the essence, principles and categories of pedagogical ethics; formation of a system of attitudes of the teacher towards all subjects of the educational process in accordance with the norms and rules of pedagogical ethics.

The main tasks of studying the discipline “Basics of Social Culture and Pedagogical Ethics (Integrated Course)” are:
– improve students’ ability to interact with other people in a multicultural society;
– the development of the spiritual world of higher education seekers, valuable worldviews, universal value guidelines;
– education for life in a civilized civil society;
– to form the ethical competence of the future primary school teacher;
– to master the methods of creating a positive image and ways of their application in specific conditions of professional activity;
– identify requirements for the teacher’s professional image;
– investigate the rules of etiquette of a modern teacher;
– familiarize with the peculiarities of the culture of pedagogical communication of the primary school teacher;
– to study the ethical principles of the primary school teacher in the system of his professional relations;
– outline the problem of ethical and pedagogical interaction of the primary school teacher with the subjects of the educational process;
– to reveal the ethical principles of professional improvement of primary school teachers.

Recommended Literature

Базова література
1. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 2011. 254 с. URL: https://textbook.com.ua/etika-ta-estetika/1473446676
2. Вознюк Н.М. Етика: навч.посіб. Київ : Центр навч. літ. 2008. 212с. URL: https://textbook.com.ua/etika-ta-estetika/1473446672/s-2
3. Гусаренко М.Ю. Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях. Дніпро, 2017. 89 с. URL: http://infiz.dp.ua/misc-documents/repozit/ZO-A1/A1-0000-27-L1-17.pdf
4. Етика та естетика: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів / І. Г. Утюж, Н. В. Спиця, М. О. Мегрелішвілі. Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. 81 с. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10222/1/%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95%D0%95%2028.01.2019.pdf 
5. Етичний кодекс українського педагога. URL: http://myvchytel.dp.ua/index.php/uchytelska/55-etychnyi-kodeks-vchytelia
6. Максимова О.О. Позиція толерантності вчителя НУШ // Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія / за заг. Редакцією В. Литньова, Н. Колесник, Т. Завязун. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. 344 с.
7. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій: навч. посіб. 4-те вид. Київ: Либідь. 2008. 384 с.
8. Мільто Л.О. Методика розв’язування педагогічних задач: навч. посібник. 2-ге вид., переробл. і доп. Харків: Ранок-НТ, 2004. 152 с.
9. Мовчан В. Історія і теорія етики: навч. посіб. Дрогобич: Коло.2003. 432с.
10. Старагіна І. П. Нова українська школа: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі. Навчально-методичний посібник. Київ: Центр вільної преси, 2020. 58 с. URL: https://www.aup.com.ua/uploads/Mova_V_Pochatkovii_Shkoli_AUP_2020.pdf
11. Хоружа Л. Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія. Київ: Преса України, 2003. 319 с.
12. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога: навч. посіб. Київ: «Академвидав». 2012. 208 с.
13. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : навч. посіб. 6-те вид. випр. і доп. Київ: Знання. 2007. 230 с.

Допоміжна література
1. Kukevych, O., & Klekho, O. (2017). Формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 143-146. URL: https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/10
2. Бех І. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи. Українське релігієзнавство. 2005. № 36. С. 265–281. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2005_4_51
3. Вольнова, Л. М. (2009). Соціокультурна компетентність як складова підготовки студентів – майбутніх фахівців системи діяльності «людина-людина». Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: [зб. наук. праць]. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 28 (52), 137-145. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9354/volnova.SKkompet.u_pidgot..PDF?sequence=1
4. Галюка О. С. Функціонально-рольові позиції вчителя початкової школи в контексті Нової української школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. Вип. 4. С.16-21. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/200143/200294
5. Дзвінчук Д. І. Освіта як пріоритетна суспільна цінність. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. К.: Видво НПУ ім. М. Драгоманова, 2012. Вип. 29 (42). С. 14–18. (Серія 7 «Релігієзнавство. Культурологія. Філософія»).
6. Длугунович Н. А. Soft skills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6 (219). С. 239–242.
7. Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. Березень. № 2. С. 162–167.
8. Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola
9. Котубей, В. Ф. (2019). Структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в педагогічних коледжах. Фізико-математична освіта, 2, 54–59.
10. Наконечна, Л. В. (2022). Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін мовного циклу. Імідж сучасного педагога, 3(204), 82–86. URL: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)
11. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. К.: Вища шк., 1997. 349 с.
12. Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи». URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/standart_uchytelya_pochatkovoyi_shkoly.pdf
13. Рамка безперервного професійного розвитку вчителів. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ramka_bezperervnogo_profesiynogo_rozvytku_vchyteliv.pdf
14. Сидоренко В. В. Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати. Методист. № 5. 2018.

Інформаційні ресурси
1. Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх: електронний курс. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+TOL101+2020_T3/about
2. Критичне мислення для освітян: електронний курс. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about
3. Естетика і етика педагогічної дії: сайт часопису. URL: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/
4. Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток: електронний курс. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+EFA101+2022_T1/about 

Materials

Invitation to an electronic course on Moodle

Curriculum

Download curriculum

Силабус: Basics of Social Culture and Pedagogical Ethics (integrated course) 2022-2023

Завантажити силабус